ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АЛАЛИЈА

 

Маре СТОЈМЕНОВСКА
Силвана ФИЛИПОВА

                                

Специјален Завод-Демир Капија

 

DESCRIPTION OF CHILD WITH ALALIA

 

Mare STOJMENOVSKA
Silvana FILIPOVA

 

Special Institute-Demir Kapija

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Алалијата е состојба на потполна неразвиеност на говорот и јазикот кај децата кои имаат зачуван слух, но не се во состојба да ја разберат говорната порака поради перцептивни пречки настанати поради оштетување или дисфункција на ЦНС на ниво на аудитивни репрезентативни кортикални области.
Затоа е неопходна навремена детекција, дијагностика и третман кај овие деца бидејќи резултатите кои ги добивме укажуваат на тоа дека можат да се постигнат задоволителни резултати во однос на развојот на говорот кај децата со тешка ментална ретардација и да се постигне соодветно ниво на социјална комуникација кај овие лица.

 

Alalia is a condition of completely undeveloped speech in children that have kept hearing, but they are not in a condition to understand language message, because they have bad perception caused by disorders and dysfunction of CNS on level of auditory representative cortical area.
Therefore, it is necessary to have prompt detection, diagnosis and treatment of these children because the results we get from researches indicate that good results could be achieved in relation to development of speech and appropriate level of communication in children with severe mental retardation.

 

 

 

Citation:Stojmenovska M, Filipova S. Description of Child with Alalia. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):89-97.

   

 

   

Клучни зборови: алалија, експресивен говор, рецептивен говор, вербална комуникација

 

Key Words: expressive speech, receptive speech, verbal communication

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Маре СТОЈМЕНОВСКА

 

Mare STOJMENOVSKA

"Вера Јоциќ"-109
Делчево
E-mail: marest78@yahoo.com

 

"Vera Jocikj"-109
Delchevo
E-mail: marest78@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in