ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Вијендра К. СИНГ

 

Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД

 

ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN

 

Vijendra K. SINGH

 

Department of Biology, Utah State University, Logan, USA

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Патогенезата на аутизмот, невролошко нарушување што сериозно влијае врз малите деца, може да ги вклучи воспаленијата и автоимунитетот. Во овој извештај, се испитува дистрибуцијата на C-реактивниот протеин во акутна фаза (CRP) и S100 протеините кај нормални и децата со аутизам. Нивото на нивниот серум е мерено со проба на имуноатсорбент врзан со ензими (ELISA). Кај децата со аутизам се најдени значително повисоки од нормални нивоа на CRP (p=0.005) и S100 (p=0.03) протеини. Постоењето на подигнатите нивоа на CRP и S100 протеини кај децата со аутизам е одличен знак за системско воспаление што може да придонесе за невропатологија на ова нарушување на мозокот.

 

The pathogenesis of autism, a neurological disorder severely affecting young children, may involve inflammation and autoimmunity. In this report, the distribution of acute-phase C-reactive protein (CRP) and S100 proteins was examined in normal and autistic children.  Their serum levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Autistic children were found to have significantly higher than normal levels of CRP (p=0.005) and S100 proteins (p=0.03). The existence of elevated levels of CRP and S100 proteins in autistic children is an excellent sign of systemic inflammation that may contribute to the neuropathology of this brain disorder. 

 

 

 

Citation:Singh KV. Elevation of Serum C-Reactive Protein and S100 Proteins for Systemic Inflammation in Autistic Children. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):117-135.

   

 

   

Клучни зборови: аутизам; C-реактивен протеин; S100 протеини; воспаление; одговор на акутна фаза; автоимунитет; нарушувања на мозокот

 

Key Words:Autism; C-reactive protein; S100 proteins; Inflammation; Acute-phase response; Autoimmunity; Brain disorders

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Вијендра СИНГ

 

Vijendra SINGH

914 Sudden Valley
Bellingham, WA 98229
USA
E-mail: singhvk@cc.usu.edu

 

914 Sudden Valley
Bellingham, WA 98229
USA
E-mail: singhvk@cc.usu.edu

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in