РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ
И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ
СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО
ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

 

Ранко КОВАЧЕВИЌ
Шаќира МЕШАЛИЌ

 

Универзитет во Тузла
Едукациско-рехабилитациски факултет,
Тузла

 

RELATION BETWEEN
SCHOOL RESULTS AND FAMILY
CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS
WITH BEHAVIOURAL DISORDERS
IN PRIMARY SCHOOLS

 

Ranko KOVAČEVIKJ
Schachira MESCHALIKJ

 

University in Tuzla
Education-Rehabilitation Faculty,
Tuzla

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Целта на овој труд беше да се испитаат релациите на училишниот успех и карактеристиките на семејствата,  однесувањето во основните училишта кај учениците со нарушувања во однесувањето. Во трудот се тргна од хипотезата во која учениците со полош успех имаат неповолни семејни карактеристики во однос на учениците со подобар училишен успех. Примерокот од испитаници се состоеше од 112 ученици од 6 основни училишта на подрачјето на општина Тузла. Со хи-квадрат тестот изолирани се три варијабли кои се покажале статистички значајни и тоа: образованието на мајката, образованието на таткото, и социо-економскиот статус на семејството. Добиените резултати покажуваат дека образовната инфериорност на родителите и послабата социо-економска ситуација во семејството имаат влијание врз училишниот успех.

 

The aim of this paper is to examine relations of the school results and family characteristics of the students in the primary school with behaviour disorders. This paper begins with the hypothesis which shows that students with bad school results have very poor family characteristics compared to students with better school results. The sample consisted of 112 students from 6 primary schools, within the municipality of Tuzla. Chi-square test showed three variables statistically important: mother's education, father's education, and socio-economic conditions in the family. The achieved results have shown that the educational inferiority of the parents and the poor socio-economic situation of the family have big influence on the school results.

 

 

 

Citation:Kovačevikj R, Meschalikj S. Relation in Schol Results and Family Characteristics of the Students in the Primary School with Behaviour Disorders. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):77-87.

   

 

   

Клучни зборови:училишен успех, семејни состојби

 

Key Words: school results, and family conditions

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Ранко КОВАЧЕВИЌ, Шаќира МЕШАЛИЌ

 

Ranko KOVAČEVIKJ, Schachira MESCHALIKJ

Едукациско-рехабилитациски факултет
Универзитетска 1, 75000 Тузла
Босна и Херцеговина
E-mail: ranko_74@hotmail.com

 

Education-Rehabilitation Faculty
Univerzitetska 1, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
E-mail: ranko_74@hotmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in