МОДЕЛИРАЊЕ, РЕШАВАЊЕ И ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ

 

Јасмина КАРИЌ

              

Универзитет во Белград
Дефектолошки факултет

Белград, Србија

 

 

MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION

 

Jasmina KARIKJ

 

University of Belgrade
Faculty of Defectology

Belgrade, Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Способноста на решавање на проблемите е срцето на математиката.Математиката е "полезна# само во онаа мерка во која може да се примени во некои ситуации.Способност на математиката да се примени во различни ситуации е она што го нарекуваме "решавање на проблемот.                                
(Кокрофт 1982)

Предавање Математика е една од најважните задачи во образованието и воспитувањето на децата со и без посебни потреби. Предавање и учење Математика се претходница во решавањето и примената на математичките проблеми. Математичкото учење треба да нагласи размена на идеи меѓу две или повеќе лица: учител и ученик, ученик и ученик, ученик и автор на учебникот (во отсуство) и употреба на заемни контролни механизми што овозможуваат проверка и демонстрација. Предавањето и учењето на Математиката претставува комплексен процес за кој учителите и учениците веруваат дека се единствено тесно поврзани. Секој ученик е поединец со својата единствена личност. Учениците стекнуваат знаења, умеења и ставови во различен момент, со различна брзина и на различен начин, главно, затоа што нивното ниво на готовност и начинот на реакции, се различни. Сите деца во одделението мора да ги користат своите различни искуства за создавање нови идеи.

 

The ability to solve problems is at the hart of mathematics. Mathematics is only ‘useful’ to the extent to which it can be applied to a particular situation and it is the ability to apply mathematics to a variety of situations to which we give the name “problem solving”.
(Cockcroft1982)

Teaching mathematics is one of the more important tasks of education and upbringing of children with and without special needs. Teaching and learning mathematics is the base for solving and applying mathematical problems.
Mathematics classroom should emphasize the exchange of ideas, between two or more persons [teacher and pupil, pupil and pupil, pupil and textbook author (in absentia)] and the use of mutual control mechanisms which can provide opportunities for verification and demonstration. Teaching and learning mathematics are complex processes which teachers and pupils assume to have a direct relationship, one to the other. Each pupil is an individual with his/her own unique personality. Pupils acquire knowledge, skills, and attitudes at different times, at different rates and in different ways, mainly because their levels of readiness and ways of responding are different. All the children in the classroom need to use their different experiences in constructing their ideas.

 

 

 

Citation:Karikj J. Mathematical Problem Solving, Modeling and Application. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):53-60.

   
     
Клучни зборови: Математика, математички проблем, решавање на проблемот   Key words: mathematics, problems in mathematics, problem solving
     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Јасмина Б. КАРИЌ

 

Jasmina B. KARICH

Универзитет во Белград
Дефектолошки факултет
Високог Стевана 2, 11000 Белград, СЦГ
jkaric@eunet.yu

 

University of Belgrade
Faculty of Defectology
Visokog Stevana 2, 11000 Belgrade, SCG
jkaric@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in