СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА

 

Ненад П. ГЛУМБИЌ 1
Ане М. БОЖИНОВИЌ 2


Дефектолошкиот факултет, Белград 1
ШОСО "Свети Сава" - Умка, Белград 2

Србија

 

SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

 

 

Nenad P. GLUMBIKJ 1
Ane M. BOZHINOVIKJ 2

 

Faculty of Defectology, Belgrade, 1
Primary and secondary school “Sveti Sava” - Umka, Belgrade 2

Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Тестот за процена на семантичка вербална флуентност претставува доверлив инструмент за детекција на различни облици на невропсихолошките дефицити. Постигнувањата на испитаниците на овој тест, се условени од многуброен низ на социо-културолошки чинители. Во тие културолошки фактори припаѓа и појавата на двоjna полујазичност. Ова истражување е спроведено со цел да се утврдат разликите во постигнувањата на монолингвалните и билингвалните деца со лесна ментална ретардација на тестот за процена на семантичката вербална флуентност.

Примерокот чини 90 испитаници со лесна ментална ретардација, двата пола, на возраст меѓу 12 и 15 години. Примерокот е поделен на три потпримероци: 30 монолингвални испитаници кои говорат српски јазик (М1), 30 монолингвални Роми кои не говорат ромски, туку само српски јазик (М2) и 30 билингвали на ромската националност, кои говорат и српски и ромски јазик (Б).

Добиените резултати покажуваат дека двете групи на монолингвални испитаници значајно се поуспешни од билингвалните испитаници на задачите за процена на семантичката флуентност.

 

Semantic verbal fluency test is reliable instrument for detection of various kinds of neuropsychological deficits. Participants’ attainments in this test are influenced by array of socio-cultural factors. The occurrence of “twofold semilingualism” belongs to these cultural factors.
The objective of this research is to determine differences between monolingual and bilingual children with mild mental retardation in semantic verbal fluency test.
The sample consisted of 90 participants with mild mental retardation, of both sexes, aged from 12 to 15. The whole sample was divided into three subsets: 30 monolingual children (M1), who speak only Serbian, 30 monolingual Roma children who do not speak Romany (M2) and 30 bilingual Roma children who speak both, Romany and Serbian language (B).
It was found that both groups of monolingual children have better performances in semantic fluency tasks than bilingual children.

 

 

 

Citation:Glumbikj PN, Bozhinovikj MA. Semantic Verbal Fluency of the Bilingual Children with Mild Intellectual Disability. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):99-108.

   

 

   

Клучни зборови: семантичка флуентност, ментална ретардација, билингвизам

 

Key words: semantic fluency, mental retardation, bilingualism

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Ненад П. ГЛУМБИЌ

 

Nenad P. GLUMBIKJ

Универзитет во Белград
Дефектолошки факултет
Високог Стевана 2, 11000 Белград, СЦГ
nglumbic@eunet.yu

 

University of Belgrade
Faculty of Defectology
Visokog Stevana 2, 11000 Belgrade, SCG
nglumbic@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in