ЕТИОЛОГИЈА НА ГОВОРНИТЕ ОШТЕТУВАЊА ВО "ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС" - СКОПЈЕ

 

Ана КАРЕВСКА 1
Владимир ТРАЈКОВСКИ 2

 

Невработен дефектолог1
Филозофски факултет
Институт за дефектологија2

 

 

ETIOLOGY OF SPEECH DISORDERS IN INSTITUTE FOR REHABILITATION OF HEARING, SPEECH AND VOICE - SKOPJE

 

Ana KAREVSKA 1
Vladimir TRAJKOVSKI 2

 

Unemployed special educator1
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation2

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Оштетувањето на говорот е проблем со кој се соочува значителен број луѓе од популацијата во светот. Истото може да биде предизвикано од многубројни фактори кои може да бидат хередитарни (наследни), конгенитални (вродени) или аквирирани (стекнати). Познавањето на етиологијата на говорното оштетување е особено важно. Ова се потенцира од аспект на тоа дека раната детекција и дијагностика се од непроценливо значење за успешна рехабилитација на лицата со говорни оштетувања. Од друга страна утврдувањето на етиологијата би значело навремено преземање соодветни мерки и постапки за ублажување или спречување на последиците од говорното оштетување, односно тоа би значело успешна превентивна дејност.
Овој труд е прилог кон испитувањето на етиолошките фактори кои доведуваат до говорни оштетувања.

 

Significant number of the world population is faced with speech disorder problem. Speech disorders can be caused by numerous factors, which can be genetic, congenital or obtained. The knowledge of the etiology of speech disorders is of a great importance, because the early detection and diagnosis are of invaluable significance for successful rehabilitation of people with speech disorders. On the other hand, the establishment of etiology would mean early intervention with appropriate treatments, which can alleviate or prevent consequences of speech disorders. In other words it would mean successful prevention.
This work is a contribution to the research of the etiology of speech disorders.

 

 

 

Citation:Karevska A, Trajkovski V. Etiology of Speech Disorders in “Institute For Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice” – Skopje. J Spec Educ Rehab 2005; 6(1-2):27-34.

   

 

   

Клучни зборови: етиолошки фактори, говорно оштетување.

 

Key words: etiology, speech disorder.

 

 

 

 

 

 

Владимир ТРАЈКОВСКИ

 

Vladimir TRAJKOVSKI

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб. 1000 Скопје
Република Македонија
vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb. 1000 Skopje
Republic of Macedonia
vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in