ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА КАКО ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЕТИКА

 

Кирил ТЕМКОВ

Филозофски факултет
Институт за филозофија

 

 

 

SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION AS AN ELEMENTAR BIOETHICS

 

Kiril TEMKOV

Faculty of Philosophy
Institute of Philosophy

Резиме

 

Abstract

Во оваа студија се објаснува појавата на новата етичка гранка и практика под името Биоетика, чија задача е одбрана на животот и унапредување на животните појави и функции. Во таа смисла се истражува и концепцијата на Дефектологијата како наука и активност, во коишто се осуштествува смислата на биоетиката. Дефектологијата се разгледува како врвна точка на современата етика на човештвото. Исто така се изложуваат и основните значења и категории на личната и на професионалната етика во дефектологијата. Многу нови појави ја определуваат суштината на современиот свет. Меѓу нив најбележити се развивањето на етичката свест за правењето добро за луѓето и внимавањето на сите аспекти на животот во светот. Се разви социјален сензибилитет за младите и за слабите. Се појави филантропскиот дух за нужно добротворство меѓу луѓето. Особено значајни појави од овој вид се развивањето на дефектологијата како особена наука и практика за помош на личностите со пречки во развојот и појавата на екологијата како специфична свест за заштита на природните услови на животот. Овие особени морални сознанија и дејства се базични градбени елементи за еден нов вид филозофија на живеењето под името "биоетика".

 

This study explains the appearance of a new ethical branch and practice called Bioethics, which task is life defense and development of human appearances and functions. In compliance with Bioethics, the concept of Special needs Education and Rehabilitation as a science and activity is investigated.
Special needs Education and Rehabilitation is considered as a top of contemporary human ethics. The paper exposes the basic meanings professional ethics in Special Education and Rehabilitation. Many new phenomena determine the essence of the contemporary world. The most significant among them are the development of ethical awareness about doing people good and paying attention to all aspects of life in the world. The social sensitivity for young and weak people has developed. The philanthropic spirit for necessary charity among people has appeared. Especially significant appearances of this kind are the development of special education and rehabilitation as a special science and practice to help people with developmental disabilities and the occurrence of ecology as a specific awareness about protection of life natural conditions. These special moral knowledge and activities are fundamental elements for the new type of philosophy of living called “bioethics”.

 

 

 

Citation:Temkov K. Special Education and Rehabilitation as an Elementar Bioethics. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):7-17.

   

 

   

Клучни зборови: етика, биоетика, етика на грижата, професионална етика во де­фектологијата

 

Key words: ethic, bioethics, ethics of care, professional ethics in special education and rehabilitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Кирил ТЕМКОВ

 

Kiril TEMKOV

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Филозофски факултет
Институт за филозофија
Бул. "Крсте Мисирков” бб, 1000 Скопје, Р. Македонија

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Philosophy
Bull. "Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in