УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА

Лидија БАЈЛОЗОВА


Сојуз на дефектолози на
Рапублика Македонија

 

 

THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS

Lidija BAJLOZOVA


Association of Special Educators and
Rehabilitates in Republic of Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Во ова излагање е истакната улогата на дефектологот во дефектолошката дијагностика, како битна компонента од целокупната рехабилитација на лицата со пречки во развојот. Улогата на дефектологот во дефектолошката дијагностика е мошне комплексна и значајна за понатамошната рехабилитација. Полето за работа на дефектологот во дефектолошката дијагностика навистина е големо, а со тоа е голем и неговиот придонес во спречување или намалување на бројот на лицата со пречки во психофизичкиот развој. Дефектологот го забележува однесувањето и можностите на лицата во социјалното поле.

 

This presentation indicates the role of special teacher in Special Education and Rehabilitation diagnosis, as an important component of the complete rehabilitation of people with disabilities. The role of special teacher in Special Education and Rehabilitation diagnosis is very complex and important for further research. The special teachers’ activities in Special Education and Rehabilitation diagnosis cover large area, so their contribution towards preventing of decreasing the number of people with disabilities is great. The special teachers note people’s behavior and possibilities in the social field.

     

Citation:Bajlozova L. The Role of Special Teacher in Special Education and Rehabilitation Diagnosis. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):31-42.

   

 

   

Клучни зборови: дефектолог, специјална едукација, рехабилитација, дијагноза, Македонија

 

 

Key words: special teacher, special education, rehabilitation, diagnosis, Macedonia

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Лидија БАЈЛОЗОВА

 

Lidija BAJLOZOVA

Дом на хуманитарни организации "Даре Џамбаз"
11 Октомври 42 а
1000 Скопје, Република Македонија
Моб:   075 763-023

 

House of humanitarian organizations "Dare Dzambaz”
11 October 42 a
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Mob: +389 75 763–023

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in