ИНФОРМИРАЊЕТО НА СЛЕПИТЕ-МЕЃУ РЕАЛНОТО
И МОЖНОТО
 ЧИТАМ, СЛУШАМ И ПИШУВАМ-ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ


Чедомир Б. ШОПКИЌ


Уредник и водител на емисијата "Панта реи" на Македонско радио, Радио Скопје

 

INFORMING BLIND PEOPLE – BETWEEN REALITY
AND POSSIBILITY
I READ, HEAR AND WRITE – I EXHIST


Chedomir B. SHOPKIKJ


Editor and host of the program “Panta rei”
on Macedonian Radio, Radio Skopje

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Јавното информирање, практично, постои откога е и човекот како општествено битие; но неговите методи и средства постојано се унапредувани согласно развојните текови на општествените односи и техничко-технолошкиот развој.
Современите демократски определби на секое цивилизирано општество ја прокламираат и овозможуваат слободата на јавното информирање како суштествена детерминанта на човековото опстојување.
Денес правото на информирање е едно од основните човекови права декларирано во бројни меѓународни документи, во уставите на голем број земји во светот меѓу кои и во уставот на Република Македонија.
Информирањето на слепите лица со целокупниот комплекс на специфичности не е можно да се развива надвор од системот и тековите на јавното информирање во пошироката заедница. Притоа треба да се има предвид дека информирањето на слепите лица бара идентичен, но и своевиден третман како попради својата екслузивност, така и според соодветни приоритети и техники во социјалниот контекст на севкупната комуникација.
Тоа секако не може да биде надвор од соодветно финансирање на информативната дејност на слепите лица, особено на сегашниов степен на развој на информациските системи и унапредувањето на човековите права.

 

Public information, actually, has existed since people became social beings; but its methods and means have always been improved in regard to the developing processes of social relations and technical and technological development.
Contemporary democratic commitments of any civilized society proclaim and enable the freedom of public information as an essential determinant of human existing. Today the right to information is one of the basic human rights declared in many international documents, in the constitutions of a great number of countries in the world, as well as in the Constitution of the Republic of Macedonia. Informing blind people about the complex of specifics is not possible to develop out of the system and the processes of public information in the wider community. It has to be taken into consideration that information to blind requires identical and appropriate treatment because of its exclusiveness and priorities and techniques in the social context of entire communication. That can not be out of the appropriate financing of information activities of blind, especially at this level of development of information systems and development of human rights.

     

Citation:Shopkikj BC. Informing Blind People – Between Reality and Possibility (I Read, Hear and Write – I Exhis). J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):73-84.

   

 

   

Клучни зборови: јавно информирање, слепи лица, човекови права на информирање, посебни информациски системи

 

Key words: public information, blind people, human rights to information, special information systems.

 

 

 

     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Чедомир Б. ШОПКИЌ

 

Chedomir B. SHOPKIKJ

Сојуз на слепите на Република Македонија
ул. "29 ноември" 4 6, 1000 Скопје
Тел: (02) 3113-662;  Факс: (02) 3112- 292
E-mail: macuob@freemail.org.mk

 

Association of Blind of the Republic of Macedonia
Street “29 November”, No. 46, 1000 Skopje
Tel.: + 389 2 3113-662;  Fax: + 389 2 3112-292
E-mail: macuob@freemail.org.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in