ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

 

Величко АНДРЕЕВСКИ   

                            
Сојуз на дефектолози на
Република Македонија

 

IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE

 

Velichko ANDREEVSKI


Association of Special Educators and Rehabilitates in Republic of Macedonia

     

Резиме

 

Abstract

Остварувањето на општествената грижа за лицата со инвалидност е условена од степенот на развиеност на стручните служби за социјална заштита, ангажираност на медицинските и дефектолошките кадри во мошне сложениот процес на рехабилитација и едукација. Органите и службите за социјална заштита и социјална работа, преку правна регулатива се задолжени да учествуваат во обезбедување, организирање и реализација на општествена грижа за лицата со инвалидност, процес кој почнува од превентивата, откривањето, дијагностицирањето, рехабилитацијата, остварувањето на нивните права и трае до нивното вклучување, односно социјална интеграција каде што живеат и работат, а во поголем број случаи и до крајот на нивниот живот.

 

The implementation of social care for disabled people is conditioned by the level of development of the professional services for social care, engagement of medical and special education staff in a very complex process of rehabilitation and education. The organs and services of social care and social work, through legal regulations, are obliged to participate in providing, organization and implementation of social care for disabled people. This process starts with prevention, detection, diagnosis, rehabilitation, realization of their rights and lasts until their inclusion, i.e. social integration and in a large number of cases to the end of their lives.

 

 

 

Citation:Andreevski V. Importance of Social Work in Implementation of Social Care for Disabled People. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):85-96.

   

 

   

Клучни зборови: социјална работа, општествена грижа, лица со инвалидност, деца со посебни образовни потреби, етички аспекти и социјална интеграција

 

Key words: social work, social care, disabled people, children with special education needs, ethical aspects and social integration

 

 

 

     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Величко АНДРЕЕВСКИ

 

Velichko ANDREEVSKI

Дом на хуманитарни организации "Даре Џамбаз"
11 Октомври 42 а
Скопје, Република Македонија

 

House of humanitarian organizations "Dare Dzambaz”
11 October 42 a
Skopje, Republic of Macedonia

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in