ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ
СО СТЕКНАТА АФАЗИЈАМаре СТОЈМЕНОВСКА
Силвана ФИЛИПОВА

 

Логопедска амбуланта, здравствен дом - Неготино
(подрачна единица на Завод за слух, говор и глас - Скопје)

 

REVIEW OF A CASE OF CHILD
WITH ACQUIRED APHASIAMare STOJMENOVSKA
Silvana FILIPOVA

 

Speech Therapy First Aid Station, Health Center Negotino
(regional unit of the Institute for Hearing, Speech and Voice - Skopje)

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Стекнатите јазични нарушувања кај децата се манифестираат на определен степен во развојот на јазикот од третата до дванаесеттата година возраст. Додека јазичните нарушувања кај децата меѓу првата и третата година имаат карактеристика како развојни, а и како стекнати. Кај стекнатата афазија или дисфазија точно се знае кога дошло до оштетување и зошто.
Кај дете со стекната афазија или дисфазија што го следи раното оштетување на мозокот со помош на правилно лекување и навремен рехабилитациски третман има релативно подобрување. Тоа е поочигледно отколку кај возрасните.
Ова побрзо комплетно закрепнување се должи на пластичноста на детскиот мозок и на можноста за интрахемисверната и интерхемисверната реорганизација на јазичните функции во детството.

 

Achieved children speech disabilities are manifested at certain level of development of speech from the age of 3 to 12 years. The speech disabilities with children from the age of one to three years have developmental and acquired characteristics. It is well-known when and why the disabilities occurr at acquired aphasia or disphasia.
The child with acquired aphasia or disphasia has early brain impairements and a relative improvement happens with adequate treatment and prompt rehabilitation treatment. It is more obvious with children than with adults.
This fast and complete rehabilitation happens due to the plastic character of child’s brain and the possibilities for intro-hemisphere and inter-hemisphere reorganization of speech functions in childhood.

 

 

 

Citation:Stojmenovska M, Filipova S. Review of a Case of Child with Acquired Aphasia. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):97-102.

   

 

   

Клучни зборови: стекната афазија, експресивен говор, рецептивен говор, вербална комуникација

 

Key words: acquiring aphasia, expressive speech, receptive speech, verbal comunication

 

 

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Маре СТОЈМЕНОВСКА

 

Mare STOJMENOVSKA

Вера Јоциќ 109,  Делчево
Моб: 070/688-538
E-mail: marest@yahoo.com

 

Vera Jocikj 109, Delchevo
Mob: +389 70 688-538
E-mail: marest@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in