ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНЦИОНИРАЊЕТО, ПОПРЕЧЕНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА ПЕДИЈАТРИСКО ПОЛЕ1


(Нацрт верзија на Светската здравствена организација)

 

Драгослав КОПАЧЕВ


Филозофски факултет
Институт за дефектологија

Скопје, Македонија

 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH IN FIELD OF PEDIATRICS1


(Draft version
of World Health Organization)

 

Dragoslav KOPACHEV


Faculty of Philosophy
Institute for Special Education and Rehabilitation

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Авторот, како активен учесник на Семинарот ПРИМЕНА НА МКФ НА ПЕДИЈАТРИСКО ПОЛЕ, одржан од 14-15 јули 2004 година во хотелот Панорама-Скопје, изнесува свои видувања за организацијата, работењето и целите на семинарот. Тој прави осврт на ставовите и полињата за кои се заложува МКФ на педијатриско поле. Истакнати се заложбите на МКФ (Меѓународната класификација на функционирањето, попреченоста и здравјето) детето со пречки во развојот да биде ставено во центарот на вниманието, да биде динамички согледано преку биоразвојниот модел во интеракција со средината и да има поголеми можности да му се обезбеди поголема сигурност и задоволување на потребите, како и поголема слобода на учество во заедницата во остварување на законските права. Во овој контекст е истакнато дека МКФ на педијатриско поле се заложува за идејата "сите за еден".

 

The author, as an active participant at the Seminar IMPLEMENTATION OF ICF IN THE FIELD OF PEDIATRICS, held on 14-15 July 2004 at the hotel Panorama – Skopje, states his insight about the organization, work and aims of the seminar. He makes a review on attitudes and fields ICF in pediatric field commits. The commitments of ICF (International Classification of Function, Disability and Health in the Field of Pediatrics) have been put on the child with developmental disabilities to be attention-centered; on bio-developmental model in interaction with the environment, on greater possibilities, safety and satisfaction of needs, as well as on greater freedom in participation in the community to realize the legal rights. It is pointed out that ICF in the field of pediatrics supports the idea ‘One for all’.

 

 

 

Citation:Kopachev D. Implementation of International Classification of Function, Disability and Health in Field of Pediatrics. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):103-109.

   

 

   

Клучни зборови: МКФ на педијатриско поле, биоразвоен модел, идеја "сите за еден".

 

Key words: ICF in pediatric field, bio-developmental model and idea “One for all”.

 

 

 

     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Драгослав КОПАЧЕВ

 

Dragoslav KOPACHEV

Универзитет "Св. Кирил и Медодиј"
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. "Крсте Мисирков" бб,
1000 Скопје, Република Македонија

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in