ОБЉУБА ВРЗ НЕМОЌНО ЛИЦЕ, КРИВИЧНО ПРАВНИ,
СОЦИЈАЛНИ И ТЕРМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ

 

 

Крсте МАЉАНОВСКИ


ФК “Вардар" - Скопје

 

CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON

 

Krste MALJANOVSKI


FC “Vardar” – Skopje

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Обљуба врз немоќно лице всушност,  е насловот на членот 187 од КЗ на Република Македонија. Тоа е дел од големиот научно-истражувачки проект за сексуалната делинквенција во нашата држава. Примарна цел на проектот беше да се опишат карактеристиките на сторителите на сексуалните злоставувања, кои со правосилна судска пресуда беа сместени во казнено-поправните установи. За таа цел беа испитани 59 сторители, кои во критичниот временски период беа на издржување казна затвор. Покрај анализата на судските досиеја, беше употребен интервју, прашалник и батерија на тестови. Не беа детектирани значајни отстапувања од нормалната популација, во сите сегменти на испитаните црти на личноста, на испитаните сторители на ова кривично дело. Во целост беа потврдени резултатите од слични истражувања во светот. И покрај објективните тешкотии за испитување на последиците од ова дело врз жртвите, се заклучи дека тоа има длабока травматска димензија. Очигледна беше потребата од понатамошни испитувања со вклучување на поголем број експерти од различни научни дисциплини.

 

Sexual intercourse with a disable person, in fact, is the title of Article 187 from the Criminal Law of the Republic of Macedonia. This is a part of the large scientific and research project on sexual delinquency in our country. The main aim of the project is to describe the characteristics of the doers of sexual abuse, who with the court sentence going into effect were put in the Houses of correction. For that aim, 59 doers were interviewed, who at the critical period were executing a sentence. Besides analysis of court files, interviews, questionnaires and battery of tests were used. There were no detected significant deviations from the normal population in all segments of the examined personal characteristics of the doers of criminal act. Results of world wide similar researches compared to this research have been confirmed. Although the objective difficulties in investigating the consequences of this act on the victims, it has been concluded that it has a deep traumatic dimension. The need for further investigation including a large number of experts from different scientific disciplines was obvious.

 

 

 

Citation:Maljanovski K. Criminal, Legal, Social and Terminological Aspects Sexual Intercourse with a Disabled Persons. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):111-123.

   

 

   

Клучни зборови: сексуално злоставување, немоќно лице, обљуба, кривичен закон

 

Key words: sexual abuse, disabled person, sexual intercourse, criminal act

 

 

 

     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Крсте МАЉАНОВСКИ

 

Krste MALJANOVSKI

ФК “Вардар"-Скопје
Градски парк бб
1000 Скопје, Република Македонија
070 674-132
02 2796-248
E-mail: krstemaljanovski@yahoo.com

 

FK "Vardar”Skopje
Gradski park bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
+ 389 70 674-132
+ 389 2 2796-248
E-mail: krstemaljanovski@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in