РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АУТИЗМОТ СО ИМУНО-МОДУЛАЦИСКА ТЕРАПИЈА

 

Вијендра К. СИНГ

 

Оддел за биологија и Центар за интегрирани биосистеми, Државен универзитет на Јута, Логан, Јута 84322, САД

 

 

REHABILITATION OF AUTISM WITH IMMUNE MODULATION THERAPY

 

Vijendra K. SINGH

 

Department of Biology and Center for Integrated Biosystems, Utah State University, Logan, Utah 84322, USA

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Автоимунитетот може да има клучна улога во патогенезата на аутизмот, со ран почеток на нарушување на развојниот централен нервен систем. Вирусите, како што се вирусот на морбилите, би можеле да предизвикаат автоимунитет, како што е евидентирано со силна корелација на мозочните автоантитела и антителата на морбилите. Decata со аутизам, исто така, имаат специфични авто-антитела на мозокот и подигнати нивоа на автоимунитет – специфични цитокини интерлеукин-12 и гама-интерферон. Всушност, постои силна причина да се верува дека во аутизмот се вклучени имуноактивација и автоимунитет кај мозокот, а пациентите покажуваат одговор на терапијата на имуномодулацијата. Понатаму, со цел да се идентификува автоимуно-аутистично нарушување (ААН) се развива протокол за тестирање на автоимунитетот. Во овој напис новите истражувачки развои се опишани за да сугерираат дека автоимунитетот е многу битна цел што треба да се користи за да понуди рехабилитација на аутистичните пациенти преку имунотерапија.

 

 

Autoimmunity may play a key role in the pathogenesis of autism, an early-onset disorder of the developing central nervous system. Viruses such as measles virus might induce autoimmunity as evidenced by a strong correlation of brain autoantibodies and measles antibodies. Autistic children also harbor brain-specific autoantibodies and elevated levels of autoimmunity-specific cytokines interleukin-12 and interferon-gamma.  Collectively, there is compelling reason to believe that autism involves immune activation and autoimmunity to brain and patients show responsiveness to immune modulation therapy. Furthermore, for the purpose of identifying Autoimmune Autistic Disorder (AAD), a protocol for testing autoimmunity is developed. In this article, novel research developments are described to suggest that autoimmunity is a very important target that should be used to offer rehabilitation to autistic patients through immune therapy.

Citation:Singh KV. Rehabilitation of Autism with Immune Modulation Therapy. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):161-178.

   

 

   


Клучни зборови: аутизам; автоимунитет, имунотерапија; автоантитела;
вируси; цитокини; ЦНС-нарушувања

Адреса за кореспонденција:

 


Key words: Autism; Autoimmunity;
Immunotherapy; Autoantibodies;
Viruses; Cytokines; CNS disorders

Corresponding Address:

Вијендра К. СИНГ
Оддел за биологија и Центар за интегрирани биосистеми, Државен универзитет на Јута,
Логан, Јута 84322, САД
E-mail: singhvk@cc.usu.edu
Тел.: (435) 797-7193;  Факс: (435) 797-2766

 

Vijendra K. SINGH
Biotechnology Building
Utah State University
4700 Old Main Hill
Logan, UT 84322, USA
E-mail: singhvk@cc.usu.edu
Tel. No.: (435) 797–7193; Fax No.: (435) 797–2766

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in