БИОЛОШКА ОСНОВА НА НЕПРАВИЛНИОТ РАСТ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕКОТ

 

Драган НИНКОВИЌ

 

Универзитет во Белград
Дефектолошки факултет

Белград, Србија

 

 

BIOLOGICAL FOUNDATION OF HUMAN ABNORMAL GROWTH AND DEVELOPMENT

 

Dragan NINKOVICH

 

University of Belgrade,
Faculty of Defectology

Belgrade, Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Биолошката основа на настанувањето на животот низ неодвоивиот процес на растење и развој, ја сочинуваат две основни детерминанти. Тоа се: генот наследен од родителите во кој е програмирана морфогенезата (развојот) и факторите на средината кои го условуваат и насочуваат.
Генетскиот материјал од двата родитела потенцијално го определуваат новиот организам во сложено анатомско функционално милје во рамките на генетскиот континуитет во кои се реализираат биохемиските процеси. Генетските промени, а и штетните агенси од средината имаат битно влијание врз појавата широк регистар аномалии. Според тоа, изменетата биолошка основа, било со генетските или срединските промени доведува до разновидни оштетувања и хендикеп.

 

 

Biological basis of life appearance throughout the inseparable process of growth and development, is consisted of two basic determinants. They are: the gene inherited from parents in which morphogenesis (development) is programmed and the factors of the environment which condition and direct it.
The genetic material of both parents potentially determines the new organism in the complex anatomic functional pattern within the genetic continuity in which biochemical process are carried out. The genetic changes as well as the harmful agents of the environment have essential influence on occurrence of a wide range of abnormalities.
According to this the changed biologic basis, caused by genetic or environmental changes, results with impairments and disabilities.

Citation:Ninkovikj D. Biological Foundation Of Human Abnormal Growth and Development. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):179-187.

   

 

   

Клучни зборови: ненормален развој на човекот, развој, биологија

  Key words: human abnormal growth, development, biology
Адреса за кореспонденција:

 
Corresponding Address:

Драган НИНКОВИЌ

 

Dragan NINKOVICH

Универзитет во Белград
Дефектолошки факултет
Високог Стевана 2,
11000 Белград, СЦГ

 

University of Belgrade,
Faculty of Defectology
Visokog Stevana 2,
11000 Belgrade, SCG

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in