ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

 

Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР, Лидија ДУБРОВСКА


Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар
Универзитетска болница, Скопје, Македонија

 

THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS  IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA

 

 

Gabriela KOPACHEVA, Marina CHAKAR,
Lidija
DUBROVSKA


ENT dept.-Clinical Center
University Hospital, Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Студијата опфаќа 68 деца со секреторен отитис медиа. Кај децата се присутни аденоидни вегетации, назален говор, кондуктивно намалување на слухот, пореметена вентилација на Евстахиевата туба.  Кај сите деца е индицирана аденоидектомија.
38 момчиња и 30 девојчиња на возраст од 3-17 години се поделени во две групи:

  • 29 деца без хипертрофични аденоидни вегетации,
  • 39 со присутни хипертрофични аденоидни вегетации.

Хируршкиот третман се состоеше во поставување на вентилациони цевчиња и аденоидектомија таму каде што имаше хипертрофични аденоиди.
Клиничкиот материјал беше анализиран спрема прагот на слухот, состојбата на средното уво проценета со тонална аудиометрија и тимпанометрија пред и после третманот.
Резултатите укажаа дека аденоидектомијата во комбинација со вентилациони цевчиња  го забрзува санирањето на секреторниот отит како и намлувањето и оштетувањето на слухот. Тоа овозможува навремена реставрација на слушната функција која е важен предуслов за развиток на јазикот, социјалниот, емотивниот и академскиот развиток на децата.

 

This study presents the treatment of 68 children with secretory otitis media. Children underwent adenoid vegetations, nasal speech, conductive hearing loss, ventilation disturbance in Eustachian tube. In all children adenoidectomy was indicated.
38 boys and 30 girls at the age of 3-17 were divided in two main groups:

  • 29 children without hypertrophic (enlarged) adenoids,
  • 39 children with enlarged (hypertrophic) adenoids.

The surgical treatment included insertion of ventilation tubes and adenoidectomy where there where hypertrophic adenoids.
Clinical material was analyzed according to hearing threshold, hearing level, middle ear condition estimated by pure tone audiometry and tympanometry before and after treatment. Data concerning both groups were compared.
The results indicated that adenoidectomy combined with the ventilation tubes facilitates secretory otitis media heeling as well as decrease of hearing impairments. That enables prompt restoration of the hearing function as an important precondition for development of the language, social, emotional and academic development of children.

     

Citation:Kopacheva G, Chakar M, Dubrovska L. The Presence of Adenoid Vegetations and Nasal Speech, and Hearing Loss in Relation to Secretory Otitis Media. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):57-62.

   

 

   

Клучни зборови: аденоидни вегетации, назален говор, секреторен отитис медиа

 

Key words: ademoid vegetations, nasal speech, secretory otitis media

 

 

 

     

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Габриела КОПАЧЕВА

 

Gabriela KOPACHEVA

Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар
Универзитетска болница, Скопје

 

ENT dept.-Clinical Center
University Hospital, Skopje

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in