СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

Скопје, Македонија

 

REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Ljupcho AJDINSKI

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Интеграцијата на децата со посебни образовни потреби, како во светот така и во Македонија, е почната. Појдовна основа за успешна интеграција првенствено се детерминира од определувањето кои деца со посебни образовни потреби може да се интегрираат и од тоа што се подразбира под интеграција. Во трудот се елаборираат овие две прашања.
Во Македонија интеграцијата се спроведува низ Клиничкиот, Едукативниот и Социо-економскиот дел од Современиот систем за рехабилитација. Спроведени се неорганизирани и организирани интегративни активности пред и по донесувањето на меѓународните документи. Сето тоа е елаборирано во трудот.

 

The integration of children with special needs education has started, both in the world and in Macedonia. The starting point for successful integration firstly is determined by what kind of children with special needs education can be integrated and what integration means. These two issues are elaborated in this paper.
The integration in Macedonia is carried out through the clinical, educational and socio-economic part of the contemporary system of rehabilitation. Organised and unorganised integration activities were carried out before and after the international documents were made. This is elaborated in the paper.

     

Citation:Ajdinski Lj. Realization of Integration of Children with Special Needs Education in the Republic of Macedonia. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):23-34.

   

 

   

Клучни зборови: интеграција, инклузија, деца со посебни образовни потреби, рехабилитација, деинституционализација

 

Key words: integration, inclusion, children with special needs education, rehabilitation, deinstitutionalization.

 
 
 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Ljupcho AJDINSKI

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков” бб
1000 Скопје, Република Македонија
Ajdinski@freemail.com.mk

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Ajdinski@freemail.com.mk

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in