РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ

 

Зора ЈАЧОВА
Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ
Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА


Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Zora JACHOVA
Daniela DIMITROVA-RADOJICHIKJ

Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Целта на овој труд е да се направи преглед на досегашните искуства од системот на раната интервенција во светски рамки и Република Македонија.
Искуствата покажуваат дека во многу земји во светот функционираат добри системи за раната интервенција; други, пак, почнале многу подоцна со реализација на овој процес. Сепак има и земји каде што организирањето на сервисните служби за раната интервенција е во почетна фаза.
Република Македонија располага со скромни искуства по однос на начинот на организирање на раната интервенција на децата со пречки во развојот. Во тој контекст, проблемот го лоцираме во немање на еден воспоставен механизам на координација меѓу релевантните институции, базиран врз легислативата.

 

The aim of this paper is to give survey of previous experiences of early intervention system worldwide and in the Republic of Macedonia.
The experiences show that good early intervention systems function in many countries; others, started much later in realization of this process. But there are some countries where the organization of services for early intervention is in initial stage.
The Republic of Macedonia possesses modest experiences considering the way of organization of early intervention of children with disabilities. In the context, we locate the problem in lack of established mechanisms for coordination between relevant institutions, based on legislation.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Зора ЈАЧОВА

 

Zora JACHOVA

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков” бб
1000 Скопје, Република Македонија
instidef@yahoo.com

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. "Krste Misirkov" bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
instidef@yahoo.com

Состојбата во Република Македонија укажува на неопходноста од анимирање на сите заинтересирани страни во организирање процесот на раната интервенција, што ќе овозможи формирање модел, базиран врз позитивните светски искуства, а модифициран во македонски контекст, како предуслов за успешна социјална интеграција.

 

The condition in the Republic of Macedonia points out to the necessity to animate all considered sides in organizing the process of early intervention, which will enable creating a model based on positive worldwide experiences, modified in Macedonian context, as a prerequisite for successful social integration.

 

 

 

Citation:Jachova Z, Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N. Early Intervention of Children with Disabilities. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):47-59.

   

 

   

Клучни зборови: рана интервенција, деца со пречки во развојот.

 

Key words: early intervention, children with developmental disabilities.

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in