НЕКОИ АСПЕКТИ И РЕЛАЦИИ МЕЃУ АЛТРУИЗМОТ, СОЦИЈА­ЛИЗА­ЦИ­ЈАТА И ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ХУМАНИЗАЦИЈА НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

 

Тонче ТРАЈКОВСКИ
Величко АНДРЕЕВСКИ

 

SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND INTEGRATION  IN THE PROCESS OF HUMANISATION OF THE LIFE  CONDITIONS OF DISABLED PERSONS
 

Tonche TRAJKOVSKI
Velichko ANDREEVSKI

 

 

 

Резиме

 

Abstract

     

Човекот се раѓа не по своја волја и низ целиот живот тој живее со низа пре­диз­вици, се соочува со мноштво про­б­леми, страдања и секогаш е воден од сопствените идеали, амбиции и радости (свои и туѓи). На непред­вид­ли­виот животен пат тој секогаш е при­дру­жу­ван од други лица, од своите блиски, роднини и пријатели, добри и наивни, професионалци и лица со не толку големо искуство, добронамерни, амби­цио­зни и искрени.
Во еден контекст на енигматски и не­сигурни услови за живеење, особено во период на хаотични општествени усло­ви во државите што се во транзиција, про­б­лемите на хендикепираните лица се најмаргинализираните прашања.

 

Human beings were not born on their own will, and through their lives they live facing a lot of challenges, many problems, suffer­ings, but they are always guided by their ideals, ambitions and joys (of their own and of others). On the unpredictable life path people are always guided by others, their close family and friends, good and naive people, professional and not very experi­enced, good-hearted, ambitious and sincere ones.
In that context of enigmatic and uncertain living conditions, especially in the period of chaotic social conditions in transitional countries, the problems of disabled persons are the most marginalized questions.

 

 

 

Citation:Trajkovski T, Andreevski V. Some Aspects and Relations Between Altruism, Socialization and Integration in the Process of Humanisation of the Life Conditions of Disabled Persons. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):109-118.

   

 

   

Клучни зборови: алтруизам, социјализација, интеграција, лица со инвалидност

 

 

Key words: altruism, socialization, integration, persons with disabilities

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Тонче ТРАЈКОВСКИ

 

Tonche TRAJKOVSKI

ПОУ „Д-р Златан Сремец”
Емил Зола 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. (02) 2770-446

 

POU "D-r Zlatan Sremec"
Emil Zola 5
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel. +389-2-2770-446

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in