ПРОЦЕСОТ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
НА ДЕЦА ОД СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА

 

Ристо ПЕТРОВ1
Драгослав КОПАЧЕВ1
Татјана ТАКАШМАНОВА2

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија1
Институт за психологија2

Скопје, Македонија

 

PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN FROM SPECIAL INSTITUTE IN DEMIR KAPIJA

 

Risto PETROV1
Dragoslav KOPACHEV1
Tatjana TAKASHMANOVA2


Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation1
Institute for Psychology2

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Трудот претставува приказ на проектот/процесот за деинституционализација на децата сместени во Специјалниот завод во Демир Капија. Се работи за емпириско-лонгитудинална студија за развојните постигнувања кај децата со тешка ментална ретардација. Презентираме сопствени искуства, без да правиме споредба со туѓи искуства во овој процес.
Во изминатите триипол години со проектот се опфатени 50 деца: 30 од нив ја напуштија институцијата и се во нивните или во згрижувачки семејства.
Предуслов за напуштање на институцијата е промена во состојбата на децата, пред сé, во поглед на способностите за самостојност, стекнување нови навики и искуства.

 

 

This paper is a review of the project/process of deinstitutionalization of children from Special institute in Demir Kapija. It is an empiric and longitudinal study of developmental achievements of children with severe mental retardation. We present our own experiences, without making comparison with other experiences in this process.
For the last three and a half years, 50 children have been included in the project: 30 of them left the institution and now they stay with their families or foster families.
The precondition for leaving the institution is the change of the children’s condition in regard with abilities for independence, obtaining new habits and experiences.

Citation:Petrov R, Kopachev D, Takashmanova T. Process of Deinstitutionalization of Children from Special Institute in Demir Kapija. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):119-132.

   

 

   

Клучни зборови: тешка ментална ретардација, деинституционализација.

 

Key words: severe mental retardation, deinstitutionalization

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Ристо ПЕТРОВ

 

Risto PETROV

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков” бб, 1000 Скопје, РМ risto@fzf.ukim.edu.mk

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. "Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, RM
risto@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in