ИНТЕГРАЦИЈА-ИНКЛУЗИЈА

 

Весна КЕРАМИТЧИЕВСКА-БИЛЈАНОВСКА1
Роберта МИТРЕВСКА1
Нада САБОЛИЌ2

 

ПОУ „Д-р Златан Сремец”-Скопје1
ОУ „Крум Тошев”-Скопје2

 

INTEGRATION-INCLUSION

 

Vesna KERAMITCHIEVSKA-BILJANOVSKA 1
Roberta MITREVSKA 1
Nada SABOLICH 2

 

Special primary school "Dr. Zlatan Sremec" -Skopje1
Primary school "Krum Toshev"-Skopje2

Македонија

 

Macedonia

 

 

 

Резиме
Дефинирајќи ги термините, би сакале да покажеме дека детето што е попречено во психофизичкиот развиток, не може да го следи редовниот образовен процес како децата што немаат вакви пречки.
Процесот на рехабилитација и образование на лица со разновидни хендикепи во нашата земја во изминативе 50 години овозможува независност, социјална интеграција и добар квалитет на животот, така што не е потребно да се прават измени во инклузивната едукација.

 

Abstract
By defining the terms, we would like to show that mentally disabled children cannot follow the regular educational process, in the same way children without learning disabilities can.
The process of rehabilitation and education of disabled persons with different kind of disabilities, enables independent social integration and good quality of living in our country in the last 50 years; throw there is no need of changes in the inclusive education.

 

Citation:Keramitchievska-Biljanovska V, Mitrevska R, Sabolich N. Integration-Inclusion. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):133-144.

   

 

   

Клучни зборови: интеграција, инклузија, Македонија

 

 

Key words: integration, inclusion, Macedonia

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Весна КЕРАМИТЧИЕВСКА-БИЛЈАНОВСКА

 

Vesna KERAMITCHIEVSKA-BILJANOVSKA

ПОУ „Д-р Златан Сремец”
Емил Зола 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. (02) 2770-446

 

Special primary school "Dr. Zlatan Sremec"
Emil Zola 5
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel. +389-2-2770-446

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in