ПРИМЕНА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО СВЕТОТ И КАЈ НАС

 

Љупчо АЈДИНСКИ
Горан АЈДИНСКИ
Зоран КИТКАЊ

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY

 

Ljupcho AJDINSKI
Goran AJDINSKI
Zoran KITKANJ

 

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

Скопје, Македонија

 

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Актуелноста на овој стручен и општествен проблем е многукратен од повеќе аспекти, затоа што воедначеноста во употребата на терминологијата има мошне широко значење во третманот на лицата со инвалидност со кои суштински се детерминираат одредени содржини, аспекти и постапки.
Во трудот, условно за сите лица со инвалидност, сопоред класификацијата што е во сила во Р. Македонија, е употребен терминот инвалидност. Во практиката, во комуникацијата, и во литературата, како и во законодавната регулатива се употребуваат голем број различни термини, што создава проблеми во заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со инвалидност.
Трудот прикажува преглед на најзастапените термини во меѓународните и националните документи, како и во одделни европски земји, заклучувајќи дека тоа се термините: инвалидност (како општ термин) и деца со посебни образовни потреби (кога терминот  посебно се употребува за деца).
Трудот се осврнува и врз термините за дефектологијата и специјалната едукација, давајки одговор дека не може да се стави знак на еднаквост меѓу овие два термина. Бидејќи специјалната едукација е дел од дефектолошката наука, исто така  се заклучува покрај примената на терминот дефектологија кај нас, кога ќе се комуницира со странство, заради полесно разбирање да се употребува: специјална рехабилитација и едукација (што, во суштина  тоа е и содржината на предметот на дефектологијата како наука).

 

The current interest of this professional and social problem is complex in regard with more aspects, due to the fact that the standardization of terminology use has wide meaning in the treatment of people with disabilities which essentially determine certain contents, aspects and actions.
In this paper, conditionally, for all people with disability, according to the classification used in the Republic of Macedonia, the term disability is used. In practice and in communication, as well as in literature and legal regulations, a large number of different terms are used, which cause problems in protection, education and rehabilitation of people with disabilities.
This paper presents a survey of the most used terms in international and national documents as well as in certain European countries and makes a conclusion that those are the terms: disability (as a general term) and children with special educational needs (when the term is used only for children).
The paper refers to the terms for defectology and special education, giving the answer that there is no sign of equality between these two terms. Stating that special education is a part of defectological science, it concludes that besides the term defectology which is used in our country, in international communication the term special rehabilitation and education to be used (which actually is the subject matter of defectology as a science).

 

 

Citation:Ajdinski Lj, Ajdinski G, Kitkanj Z. Aplication of Terminology for People with Disability in the World and in our Country. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):145-156.

   

 

   

Клучни зборови: терминологија, лица со инвалидност, деца со посебни образовни потреби, дефектологија и специјална едукација

 

Key words:terminology, people with disabilities, children with special educational needs, defectology and special education.


Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Ljupcho AJDINSKI

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков” бб
1000 Скопје, Република Македонија
E-mail: Ajdinski@freemail.com.mk

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: Ajdinski@freemail.com.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in