ИСПИТУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ВО ИТАЛИЈА: МИСЛЕЊА НА РЕДОВНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ; И ЧУВСТВОТО НА ОСАМЕНОСТ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПРЕЧКИ
 

Роса ФЕРИ
Вивиана ЛАНГЕР
Стефаниа РЕВЕРСИ

 

Оддел за динамичка и клиничка психологија, Универзитетот
"Ла Сапиенза#, Рим, Италија

 

AN INVESTIGATION ON THE SCHOOL INTEGRATION IN ITALY: MAINSTREAM AND SPECIAL TEACHERS’ POINT OF VIEW, AND SENSE OF LONELINESS IN DISABLED AND NOT DISABLED STUDENTS

 

Rosa FERRI
Viviana LANGHER
Stefania REVERSI

 

Department of Dynamical and Clinical Psychology, University “La Sapienza”, Rome, Italy.

     

Резиме

 

Abstract

Италијанскиот школски систем им обезбедува на учениците со посебни образовни потреби целосна социјална и наставна интеграција на часовите во јавните училишта.
Сегашната студија се фокусира на евалуацијата за квалитетот на интеграцијата во училиштата во 36 одделенија од различни училишта во областа Рим, Италија. Училишната интеграција на учениците со посебни образовни потреби беше анализирана преку евалуацијата на наставниците; во секој одделение исто така се анализираше чувството на осаменост кај учениците со и без посебни образовни потреби.

 Резултатите покажуваат добра евалуација на процесот на интеграција од наставниците, а ученицте, со или без посебни образовни потреби, покажаа ниски резултати во врска со чувството на осаменост во својот одделение, иако беше забележана разлика меѓу двете групи.
Сегашниот труд ја реафирмира потребата да се набљудува квалитетот на процесот на интеграција во училиштата за да открие ефикасни индикатори за квалитет и секој можен напредок во вообичаените процедури спроведени во школските системи кои се однесуваат на интеграцијата на ученици со посебни образовни потреби.

 

The Italian scholastic system provides for disabled students a complete social and teaching integration in the classes of the public schools.
The present study is focused on the evaluation of the quality of school integration in 36 classes of different schools in the district of Rome, Italy. The school integration of the disabled students was analysed through the teachers’ evaluation; in each class it was also analysed the sense of loneliness in the disabled and not disabled students.

Results showed a good teachers’ evaluation of the integration process, and the students, disabled and not disabled, reported low scores in the sense of loneliness in their class, although a difference between the two groups was noticed.
The present work re-affirm the need to monitor the quality of the school integration process, in order to find efficient quality indicators, and each possible improvement in usual procedures carried on in school systems concerning the disabled students integration.
 
     

Citation:Ferri R, Langher V, Reversi S. An Investigation on the School Integration in Italy: Mainstream and Special Teachers’ Point of View, and Sense of Loneliness in Disabled and Not Disabled Students. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):177-192.

   

 

   
Клучни зборови: интеграција во училиштата, проценка на квалитет, посебни образовни потреби, дефектолози   Keywords: School integration, Quality assessment, Disability, Special teachers

 

Adresa
Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in