СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ

 

Валентина ДУКОВСКА

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје

 

 

DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP
OF HIGH RISK INFANTS UNTIL
THE AGE OF THREE

 

Valentina DUKOVSKA

PHO University’s Children Hospital - Skopje, Republic of Macedonia

Валентина Дуковска го одбрани својот магис­терски труд на 01.11.2008 година на Инс­титутот за дефектологија при Фило­зоф­скиот факултет, Универзитет “Св.Кирил и Ме­тодиј“ - Скопје пред комисијата во сос­тав: проф. д-р  Драгослав Копачев, проф. д-р Зора Јачова, проф. д-р Ристо Петров.

 

Mrs. Dukovska Valentina graduated as Master of Arts at the Institute for Special Education and Rehabilitation at the Faculty of Philosophy,  University “St. Cyril and Methodius” – Skopje, on 1st of November, 2008. The graduating commission was consisted of the following members: Prof. Dr Kopachev Dragoslav, Prof. Dr Jachova Zora and Prof. Dr Petrov Risto.


UDK: 616-056.7-053.2

 


UDK: 616-056.7-053.2

Резиме

 

Abstract

Намалувањето на перинаталната смртност кај децата родени со висок фактор на ризик отвора едно многу значајно и сложено пра­ша­ње - квалитетот на преживување на оваа гру­па деца? Лонгитудиналните развојни сту­дии треба да дадат одговор за невро­раз­вој­ниот исход и невролошкиот статус кај иста­та група на деца. Ова е и мотивот за из­ра­бот­ка на магистерскиот труд. 
Во теоретскиот дел се дефинира групата на д­е­ца родени со висок фактор на ризик за по­ја­ва на невроразвојни проблеми, како и облас­тите од психомоторниот развој кои се опфа­тени со конкретното развојно тести­ра­ње и следење (локомоторика, персонално-со­цијални односи, слух и говор, око - рака коор­динација, праксични способности, прак­тич­но резонирање).

 

The issue of downsizing the prenatal mortality in high risk infants opens up an important and complex problem: The quality of life of the high risk infants? The longitudinal deve­lop­mental studies should give answer to the issue of neurodevelopment outcome and the neuro­lo­gical condition in this group of children, which also is the motive for doing this study.
The theory is consisted from these main ele­ments: definition of the infants group with a high risk of neurodevelopment difficulties and the areas of neuromotor development that are assessed during the developmental monitoring (locomotorics, personal and social deve­lop­ment, hearing and speech, hand and eye coor­di­nation, performance tests and practical rea­soning).

   
Индексни зборови: деца родени со висок фактор на ризик, асфиксија, Грифитови ментално развојни скали, рани развојни постиг­нувања, ризик за појава на невро­развојни пречки
 Keywords: high risk infants, asphyxia, Griffiths Mental Development Scales, early developmental outcome, risk of neurodevelopment difficulties.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Валентина ДУКОВСКА

 

Valentina DUKOVSKA

ЈЗУ Универзитетска клиника
за детски болести - Скопје
Водњанска бр. 17, 1000 Скопје,
Република Македонија
e-mail: drvalentinadukovska@yahoo.com

 

PHO University’s
Children Hospital
Vodnjanska str. 17
1000 Skopje, R. of Macedonia
e-mail: drvalentinadukovska@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in