СЕКСУАЛНА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА

Александар КАРАНФИЛОСКИ ¹
Владимир ТРАЈКОВСКИ 2

 

Здружение за Down-ов синдром, Загреб ¹  
Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје 2

 

SEXUAL EDUCATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

 

Aleksandar KARANFILOSKI ¹
Vladimir TRAJKOVSKI 2

 

Association for Down Syndrome-Zagreb 1
Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje 2

 

 

 

Нормален сексуален развој

 

Normal sexual development

Кога се зборува за сексуалноста на МР лица, се истакнува нивното намалено интелектуално функ­ционирање, а се заборава на општите зако­ни­тости на сексуалниот развој (1). Дури и нај­со­фистицираните родители и професионалци имаат проблеми со спознанието за сексуалноста на нивните деца. Но, сепак децата своите први знаења ги добиваат преку прашања до своите родители, учители, сите оние кои учествуваат во животот на овие деца (2). Тие се однесуваат на:

 • интересот за сексуални односи;
 • сексуалната експлорација и
 • сексуалното однесување.

Горе наведените прашања секогаш се користат за детерминирање на однесувањата кај детето кои се типични и очекувани, или пак за согле­ду­вање на фактот дека детето е сексуално злоу­потребувано и има полов проблем. За правилно да се протолкуваат овие прашања, секако про­фе­сионалното лице треба да има соодветни поз­на­вања за нормалниот сексуален развој. Тука значајно е да наведеме дека сексуалниот развој за­­почнува со самото раѓање. Дури кај некои де­ца е присутно и за време на интраутерината матурација. На пример, општо познат е фактот дека фетусот може да си го цица прстот или нож­ниот палец.

 

When we talk about sexuality in children with MR, we point out their level of intellectual functioning which is lower, and often forget for the basic lows of sexual development (1). Even the sophisticated parents and professionals have problems with the knowledge on the sexuality of their children. But still, children experience their first knowledge by questioning their parents, teachers, and all people that are involved in their life (2). They are related to these:

 • Interest for sexual intercourse,
 • Sexual exploration,
 • Sexual behavior.

These questions are always used to determine chil­dren’s behavior that is typical and expected, or to see the facts that children are sexually abused and have personal problems. In order to understand these questions properly, professionals must have appropriate knowledge for normal sexual devel­opment. It’s crucial to say that sexual development begin with birth, even in some children it is present during the intrauterine maturation. For example, it is a well known fact that fetus can suck their finger or toe.

 

 

 

Сексуална едукација на лица
соментална ретардација

 

Sexual education of children
with mental retardation

Секој поединец има потреба да има можност за изразување на својата сексуална природа. Тоа е аргументирано во контекст на остварувањето на основните човекови права на секоја инди­ви­дуа, земајќи предвид дека со овој акт, сè повеќе ќе се запознаваат со значајноста на нивниот сек­суален развој кој е во сооднос со социјална­та средина. Тоа е еден од основните сегменти на животот кој секое лице се стреми да го задо­воли.

Ставовите на родителите се различни, во однос на тоа од кој пол дете (машко/женско) оставаат во институцијата. Родителите на момчињата се сложуваат дека нивното дете треба да биде за­познае­но и едуцирано на горенаведенава тема. Но, спротивно на тоа родителите на припад­нич­ки­те од женскиот пол се против каков било сексуален контакт на нивните деца. Затоа по институциите ова прашање сè уште е табу тема за која нема одредено начин според кој сево ова ќе се разреши. Ова е карактеристично за Маке­до­нија како држава, бидејќи во други развиени општества овој проблем е решен и на лицата со ментална ретардација им е овозможено да ги за­доволуваат своите сексуални нагони. 
Сето ова претставува пречка да се вклопат во оп­штествената средина и да не знаат каков треба да им биде пристапот за да не бидат избегнувани од луѓето кои ги опкружуваат. Кај нив се јавуваат и психолошки последици кои го оневозможуваат понатамошниот развој на овие лица. Потребен е правилен пристап за решава­ње на овој значен проблем кој ќе овозможи ра­на и навремена едукација.

 

Every person has a need to explore his sexual na­ture. That’s noted in context of achieving basic hu­man rights of every individual, and this in­creases the importance of knowing their sexual develop­ment, which is in correlation with the be­havior in social places. That is one of the basic segments of life that is every person’s goal in life.

Opinions of the parents are different and related to the gender of the children (male, female), that they leave in institutions. Parents of male child agree that their child should be educated in this subject. But, parents of the female child oppose this opin­ion and are opposing every sexual contact of their child. That’s why institutions do not have any cri­teria on this mater. This is specific for a country such as Macedonia because in the developed countries this issue is resolved, and people with disabilities are allowed to satisfy their sexual urges.
All this is based on how they will be integrated in the local community, as their approach is different and irregular, and their behavior is unacceptable. People with mental disabilities develop psycho­logical problems that stand in the way of proper development. Proper approach is needed to resolve this important issue which will provide early and proper education.

 

 

 

 

Важноста на едукацијата за развој на социјалните особини

 

Importance of education in the development of social skills

Во однос на градењето на нормална хумана вр­ска, од витално прашање за децата со ментална ретардација  е да имаат можност да практици­раат социјални активности кои се одобрени и прифатени од општеството (3). Следново што ќе го наведеме се однесува на едукацијата на деца со ментална ретардација и нивна изградба во луѓе кои ќе можат да креираат нормална врска. Ќе го земеме предвид фактот дека и сите ние ги учиме правилата на општеството во кое живееме. Понекогаш, кога сме биле деца, има­ме направено грешки. Но, сме биле корегирани од нашите родители или други. Дури сме биле и казнувани. Пријателите ни се лутеле поради нешта кои сме ги кажале или направиле. Пора­ди овој позитивен фидбек кој сме го добивале, сме се едуцирале. За жал, овој фидбек недоста­су­ва кај лицата со ментална ретардација. Некои луѓе овој факт го толкуваат  дека тие не можат да ги научат основите на социјалното позитив­но однесување. Додека други велат, дека основ­ни­от проблем претставува социјалната изолаци­ја, па затоа сега се запрашуваме:

Како може да има фидбек од средината кај ли­ца­та со ментална ретадација со толку мала зас­та­пеност на социјализацијата? Но мора да на­ве­деме дека социјалните особини не се појавуваат преку ноќ (4). Тие се развиваат со многу години опсервација, дискусија, пракса, и секако кон­струк­тивен фидбек од средината.

 

In building normal human relations, vital questions for children with mental retardation are the possi­bilities for practicing social skills and activities that are proven by society (3). What we are going to mention next refers to education of children with mental retardation and development of people that can create their one normal relation in the society. We take the fact that we also learn the rules of the society we live in. Sometimes, when we were kids we made mistakes. But, we have been corrected by our parents or others. We have even been pun­ished. Friends have gone mad at us for things we have said or done. Due to the positive feedback we have developed we have gained knowledge. This feedback fails for people with disabilities. Some people understand this fact that people with dis­abilities cannot learn positive social behavior. Oth­ers say that the basic problem is the social isola­tion, and we ask ourselves:

How can there be a positive feedback from the so­ciety of people with mental retardation when there is little inclusion in the society?
But we must say that social abilities cannot devel­oped overnight (4). They have developed for many years of observation, discussion, practice, and surely constructive feedback from the society.

 

 

 

 

Сексот како појава кај лицата
со ментална ретардација

 

Sex in people
with disabilities

Сексуалната едукација на општо верување се кажува дека треба да биде дел од учењето на младиот човек и витален дел за утврдување на здрав сексуален идентитет (5). Се поставува прашањето зошто тогаш толку малку луѓе со ментална ретардација имаат  пристап до него?
Во анкетата на DN оваа година - Англија, скоро 50% од 1000 испитаници одговориле дека не­маат посетено никаква форма на сексуална еду­ка­ција во посебните училишта.
Заклучок е дека фактот што некои од родите­лите се плашат да зборуваат отворено за сексот со своите деца, може да донесе проблеми. 
Од ова произлегува прашањето кој ја сноси од­го­ворноста за половата едукација кај ментално ретардираните лица? Тоа е владата, училиш­та­та, сите организации за инвалидни лица и са­ми­те семејства на овие лица. Треба да се едуци­раат децата за начинот на пренесување на HIV и AIDS, за заштита од несакана бременост и да добиваат други информации (6).
Родителите треба да бидат примарни секс-едукатори. Но многу родители се плашат да збо­­руваат отворено со своите деца за сексот (без разлика дали се со ретардација или не). Родителите секогаш се плашат дека:

 • зборувањето за сексот ќе охрабри и екс­пе­риментирање на тој план;
 • не знаат  доволно како правилно да се спра­ват со прашањата од тој тип;
 • се случува децата да знаат премалку или пре­многу за таа тема (секс).

Всушност, родителите на децата кои имаат ре­тардација, може да се плашат дека нивните де­ца се потенцијални цели на сексуална злоу­потреба. Или пак, мислат дека нивните деца не можат да имаат правилна сексуална експресија. 

 

 • Common believe is that sexual education should be part of the learning process for young people and vital part of forming sexual identity (5). Now the only question is why sexual education is not so popular in people with disabilities? One research in England shows that 50% of 1,000 people with disabilities had no sex education in special schools. The conclusion is that parents are afraid to talk freely about the sex of their children, and that can bring problems. Thus the question arises who has the responsibility for the sexual education of these children? Is it the government, the schools, the organizations for disabled persons or their families? These children should be educated about the ways of transferring disease (HIV, AIDS), pregnancy, and other info (6). Parents should be primary sex educators. But many parents are afraid to talk freely.
 • Many parents are afraid that:
 • Talking about sex will encourage them to ex­periment.
 • Parents do not know how to handle this kind of problems
 • It happens that children know too much or too little about that subject (sex).

But, parents who have kids with mental disability feel that their children can be potential targets for sexually abuse. Or, feel like their children cannot properly express their feelings.

 

Методологија на истражување

 

 

Research methodology

Предмет на ова истражување е степенот на сек­су­ал­ната едукација на лицата со умерена и лес­на ментална ретардација. Со оглед на нивните карактеристики, тие се недоволно развиени ка­ко социјални личности и однесувањето во сре­ди­ната е без контрола на своите нагони, со што се општествено неадаптирани и неприфа­те­ни. Не само тоа, туку сево ова влијае на од­но­сите меѓу нив кои се со искривена перцепција на реалноста.

 

The subject of this research is a meager level of sexual educa­tion of people with moderate and mild mental retardation. They are not yet developed properly as social persons, and social skills are not in level with instincts, that make them socially unacceptable. Not just that, but this influences on their relations which are with bad perception of the reality.

 

 

 

Примерок

 

Example

Во ова истражување опфатени се три групи од по 31 член во нив. Групите не се изедначени  по возраст и пол и се избрани по пат на случаен примерок.

 • Првата група ја сочинуваат 31 лице, од кои женски 8, додека машки 23. Тие се на воз­раст од 12 до 18 години. Претставници се на По­себното училиште „Златан Сремац“ и Посебното училиште „Иднина“.
 • Втората група ја сочинуваат 31 лице, од кои женски 17, а машки 14. Тие се на возраст од  13 до 35 години. Претставници се на „Заво­дот за рехабилитација на лица со умерена ментална ретардација“-Топаанско Поле.
 • Третата група ја сочинуваат 31 лице, сту­денти на четврта година или апсолвенти на Инс­ти­ту­тот за дефектологија при Филозоф­скиот факултет.

 

In this research three groups are taken with 31 members each. Groups are the same by age and gender and they are picked up by casual choice.

 • The first group has 31 members, male – 23, female – 8. They are at the age from 12 – 18 years old. They came from the special schools “Dr. Zlatan Sremac” and “Idnina”.
 • The second group has 31 members, male – 14, female – 17. They are at the age from 13 – 35 years old. They come from “Institute for Reha­bilitation of children and youth” - Topaansko Pole.
 • The third group has also 31 members, and they are students of the Institute of Special Educa­tion and Rehabilitation at the Faculty of Phi­losophy.

 

 

 

Инструменти на истражување

 

Research instruments

 • Структуираното интервју е наменето за про­це­на на знаењето и ставовите во врска со половоста.
 • Анкета за испитување на мислењето на сту­дентите при Институтот за дефектологија.

 

 • Structure interview that is to show the estima­tion of knowledge and opinion regarding the gender activities.
 • Survey of student’s opinion at the Insti­tute of Special Education and Rehabilitation.

 

 

 

Анализа и дискусија на резултатите

 

Analysis and discussion of the results

 

 

 

Табела 1. Социјална интеграција

 

Table 1. Social integration

 

Табелата 1 ги покажува дистрибуциите на соци­јал­но интегрирани / неинтегрирани деца. Кај уме­рената МР голем е бројот на социјално до­б­ро неинтегрирани деца од двата пола (90%). Во овој контингент доминираат женските деца (61%).
Кај лесната МР неинтегрираните деца се нај­мно­гу од машки пол (77%), додека заедно со де­­војчињата сочинуваат околу 42%. Севкупно ин­тегрирани деца има 35%, што претставува мно­­гу добар знак за можностите за нивна еду­ка­ција.
Тестирањето на разликите помеѓу просечните из­носи на коефициентот на интегрираност по­ка­жа дека за ниво од p<0.001 разликите се ста­тис­тички сигнификантни (t-тест = -5.64). Уме­ре­ната МР има просек од 52.2 коефициент на со­цијална интегрираност со отстапување од 21%. Кај лесната МР овој просек изнесува 80.1% со стандардна девијација од 17.9%.

 

 

Table 1 shows the distribution of social integrated and not well integrated. With moderate MR number of social not well integrated children is larger (90%). Female are at numbered (61%).
With  mild MR not well integrated children are mostly male gender (77%), while together with female percent is 42%. All together integrated children are 35%, which shows good sing about opportunities for their education.
Testing differences between average coefficient of integrity shows that for level of p<0.001 differ­ences statistically significant (t – test = -5.64).
Moderate MR has high level of social integrity 52.2% with standard deviation of 21%. Mild MR has level of so­cial integrity 80.1% with standard deviation of 17.9%.

 

 

 

Табела 2. Дистрибуција на испитаниците според кое­фициентот на разбирањена односите со оп­штес­твената средина

 

Table 2. Distribution of children by coefficient of un­derstanding relations in society

 

 

Кај групата деца со умерена МР најголем дел (45%) има деца кои не ги разбираат добро одно­си­те со нивната околина. Меѓу нив повеќето се девојчиња (71%). Во 35% од децата коефициен­тот на разбирање на односите е меѓу 70 и 99%. Во оваа група има повеќе машки деца (64%). Доб­ро разбирање (коефициент од 100%) е ре­гистрирано кај 6 деца (3 машки и 3 девојчиња).
Кај лесната МР еднаков број деца имаат теш­ко­тии во односите со околината (<70%) и во таа група 90% се машки деца). Децата во интер­ва­лот на движење на коефициентот на односи по­меѓу 70% и 99% има 70% машки деца. Слична е дистрибуцијата и кај лицата кои покажале 100% разбирање на односите со околината (64% маш­ки, а 36% женски деца).
Тестирањето на разликите во просечните из­но­си помеѓу двете групи на МР се покажа статис­тички несигнификантно (t-тест=-0.96; p>0.05)

 

The group of children with MR (45%) is children that do not understand well relations in society. Among them more are female (71%). In 35% of children coefficient of understanding is between 70 and 99%. In this group there are more male chil­dren (64%). Well understanding (coefficient of 100%) is registered in the results of 6 children (3 male and 3 female).
Mild MR has equal number of children that have dis­ability in relations with society (>70%) and that group numbers 90% male children. 70% male children has the interval of 70 – 99%. Similar is the distribution with children that are in interval of 100% (64% male/36% female).
Testing the differences between average amounts of both groups of MR shows statistically insignifi­cant (t-test=-0.96; p>0.05).

 

Табела 3. Самосвест кај двете испитувани групи

 

 

Table 3. Self-consciousness by both groups

Од табелата 3 може да се забележи дека во гру­па­та деца со умерена МР има во најголем дел (48%) деца кои се во амплитуда на коефи­ци­ен­тот на самосвест помеѓу 70 и 99%. Само 4 деца од оваа група имаат тотална самосвест (100%) за општествено-ризични состојби. Три од нив се машки деца.
Кај лесната МР само две машки деца имаат то­тал­на самосвест, а поголемиот дел од децата се во групата од 70 до 99% (18 или 58%). Oд овие деца 61% се деца од машкиот пол.
Тестирањето на просечните износи меѓу двете групи не се покажа дека е статистички значајно (t-тест=-0.29; p>0.05).

 

In table 3 we can notice that group of children with  moderate MR have highest part (48%) children that are in interval of 70 and 99%. Only 4 children from this group have total self-consciousness (100%). Three of them are male.
Mild MR has 2 children who have total self-con­sciousness and a larger number of children are in interval of 70 – 90% (18 or 58%). Male are 61% of them.
Testing the differences between average amounts of both groups of MR shows statistically insignifi­cant (t-test=-0.29; p>0.05).

 

 

 

Табела 4. Мислење на испитаниците во врска со жен­­­ската хомосексуалност

 

Table 4. Opinion of children about female homosexual­ity


Во случајот со ставот на испитаниците кон жен­ската хомосексуалност не се покажа статис­тич­ки сигнификантна асоцијацијата на нивните мислења и видот на МР (c2=2.45;  DF=1; p>0.05).

 

In the case of the opinion of children related to female homosexuality, there was no statistically significant association with their opinion and the kind of MP (c2=2.45;  DF=1; p>0.05).

 

 

 

Заклучоци

 

Conclusion

 • Се потврдува хипотезата дека не е изведена соодветна сексуална едукација на лицата со ментална ретардација во посебните основни и средни училишта. Тоа се потврдува со фак­тот што кај лицата со УМР најголемиот број деца се наоѓаат на коефициент на раз­вие­ност на свеста за секслуалноста од 49 - 69%.
 • Кај лицата со ЛМР половина од децата има­ат коефициент на свест за сексуалност од 49 - 69%

 

 • It confirms that proper sexual education has not been performed to people with mental re­tardation in special schools. That shows the fact that people with moderate MR are on the scale of developed conciseness for sexuality from 49 – 69%.
 • Half of the people with mild MR have coefficient of conciseness for sexuality 49 – 69%.

 • Овие резултати се поразителни земајќи го во обѕир фактот што при истражувањето се стекнавме со впечаток дека некои од децата полово општат, а немаат развиено соод­вет­но ниво на свеста  за сексуалноста. 
 • Се потврдува дека лицата со ментална ре­тар­дација не се едуцирани во однос на на­чинот и локацијата на самозадоволување - мастурбацијата. Во групата на лица со УМР дадените одговори се многу искрени и го покажуваат нивниот однос кон потребите за самозадоволување, т.е. 94% се изјасну­ваат позитивно за машката мастур­бација (став 2). Кога ова ќе се спореди со нивните од­го­вори на прашањето кое се однесува на јавна мастурбација која 42% од испитани­ците ја одобруваат, се согледува дека имаат потре­ба од посебна едукација.
 • Кај лицата со ЛМР мислењата се многу различни, што зборува дека многу малку во eдукационите постапки со нив е суге­ри­ра­но за соодветна мастурбација (став 2) и тоа придонесува 61% од одговорите да бидат со одречен карактер.
 • Може да се забележи дека во групата деца со умерена МР има најголем дел (48%) деца кои се во амплитуда на коефициентот на самосвест помеѓу 70 и 99%. Само 4 деца од оваа група имаат тотална самосвест (100%) за општес­тве­но ризични состојби. Три од нив се маш­ки деца.
 • Кај лесната МР само две машки деца имаат тотална самосвест, а поголемиот дел од децата се во групата од 70 до 99% (18 или 58%). Во 61% од овие деца се работи за деца од машки пол.
 • Се потврдува хипотезата дека ментално ретардираните лица не се запознаени со пои­мот хомосексуланост, бидејќи кај УМР лица имаше потреба посебно да се објас­нува поимот хомосексуалност при изведба на интервјуто. Додека кај ЛМР лица 50% од децата го знаеја поимот, што покажува дека со повисок IQ подобро се совладуваат и ус­во­јуваат поимите.
 • Се потврдува дека нивното незнаење во од­нос на сексуалните односи  доведува до дис­кри­минација во општествената средина и создава социјално неприфатливи лица.

Кај групата деца со умерена МР нај­го­лем дел (45%) има деца кои не ги раз­би­раат добро односите со нивната околи­на. Меѓу нив повеќето се девојчиња (71%). Во 35% од децата коефициентот на разбирање на односите е меѓу 70 и 99%. Во оваа група има повеќе машки деца (64%). Добро разби­рање (коефи­ци­ент од 100%) е регистрирано кај 6 деца (3 машки и 3 девојчиња).

 • Кај лесната МР тешкотии во односите со околината имаат еднаков број деца (<70%) и во таа група 90% се машки деца). Децата во интервалот на движење на коефициентот на односи помеѓу 70% и 99% има 70% машки деца. Слична е дистрибуцијата и кај лицата кои покажа­ле 100% разбирање на односите со око­ли­ната (64% се машки, а 36% се женски деца).
 • Во однос на тоа дали можат лесно и по своја волја да станат жртва на сексуално насил­ство кај лицата со УМР, 45% одговориле дека по своја волја би стапиле во сексуален контакт, доколку тоа од нив биде побарано.
 • Додека кај лицата со ЛМР, 97% не би го сториле тоа по своја волја. Од сево ова може да заклучиме дека лицата со УМР може да станат жртва на сексуално на­сил­ство. Но лицата со ЛМР не би го сториле тоа по своја волја.
 • Свеста за развиеност на роднинските одно­си ја испитуваме преку прашање кое се од­не­сува на роднинските односи и сек­су­ал­носта. Кај испитаните лица со УМР, 30% сметаат дека може да има непристојно одне­су­вање меѓу роднини, додека овој процент се намалува кај ЛМР лица и изнесува 19%. Со ова може да заклучиме дека правилното  сфаќање за тоа какви треба да бидат одно­си­те меѓу роднините во однос на сексуал­носта  е делумно.

 

 • These results are disappointing having in mind the fact that our research shows that some of the children practise sexual behaviour, and have not developed proper level of sexual con­sciousness.
 • It is confirmed that people with mental retarda­tion are not educated for the ways or location for self-pleasuring – masturbation. Group of children with moderate MR are very sincere and show their need of self-pleasuring – 94% are positive answers for male masturbation (Opinion 2). When this is compared with their answers to the question about masturbation in public that is approved by 42% of the ques­tioned group, it is obvious that they need spe­cial education.
 • With mild MR opinions are different, that shows that in educational procedures very little has been suggested for proper masturbation (opin­ion 2) and that’s why the answers are 61% negative.
 • It can be seen that the group of children with moderate MR, the biggest part (48%) children which are in level of development for self-con­scious­ness between 70 and 99% Only 4 chil­dren from this group have total self-conscious­ness (100%) for society critical situations. Male are 3 of them.
 • In mild MR just two male children have total self-consciousness, and a larger part of the group from 70 till 99% (18 or 58%). In 61% they are male children.
 • We can confirm that mentally retarded children are not familiar with homosexuality, because in group of moderate MR the word homosexu­ality had to be explained during the interview. But the group with mild MR has knowledge of homosexu­ality, which shows that they are with higher IQ and better ability for absorbing new words and their meaning.
 • We can confirm that their lack of knowledge in sexual behavior can lead to discrimination in society and develop social unacceptable peo­ple. In group of moderate MR the biggest part (45%) are children that do not understand well rela­tions in their society. Among them there are many female (71%). In 35% of the children coefficient of understanding relations are be­tween 70 and 99%. In this group there are more male children (64%). Good understand­ing (coefficient of 100%) is registered in 6 children (3 male and 3 female).
 • In mild MR group equal number have diffi­culty in relations with society (<70%) and in that group 90% are male children. In interval of move­ment the coefficients of relations that are be­tween 70 and 90% have 70% male chil­dren. Similar distribution has the group with interval of 100% (64% male and 36% female children).
 • In relation to whether children can become victims of sexual abuse or on they own will, 45% of group with moderate MR said that they would be in sexual interaction if they were asked.
 • But group with mild MR 97% would not do that on their one will. From this we can con­clude that children with moderate MR can be­came victim of sexual abuse. But in children with mild MR 97% would not do that on their own will.
 • Consciousness for development of family rela­tions are shown by the question that suggests to family relations and sexuality. In group of moderate MR 30% from the group think there can be sexual activity between relatives, but this per­cent is lower in mild MR group on 19%. With this we can see that this group has developed their understanding on relatives be­havior to sexual­ity.

 

Потреба од програма за сексуална едукација

 

Need of program for sexual education

Програма за сексуална едукација на лица со ментална ретардација (цели и активности).

 • Создавање свест за половост

Во овој дел од програмата опфатени се след­ни­ве програмски цели: Воведување во светот на ко­му­никацијата. Активности и форми преку кои се реализира оваа цел се:

 • работа во група;
 • визуелен контакт;
 • игри во парови;
 • кое е моето име;
 • групни игри;
 • претставување;
 • среќавање и поздрави;
 • однос со посетител.

Изградба на позитивен полов идентитет. Оваа цел е разработена со следниве содржини:

 • слика за себе;
 • разлики/сличности меѓу луѓето;
 • стекнување позитивни особини;
 • општи полови разлики.

Препознавање и именување на телесните поло­ви карактеристики. Оваа цел се постигнува пре­ку запознавање на следниве телесни одлики:

 • разлики кои се поврзани со телесните поло­ви значајности;
 • разликување и диференцирање на деловите од телото;
 • познавање на надворешните женски полови органи;
 • познавање на внатрешните женски полови органи;
 • познавање на машките полови органи.

Стекнување темелни  знаења за половиот развој се постигнува  со запознавање на:

 • развојните промени на телото;
 • половиот развој;
 • промената  на активностите како последица на развојот.

Разбирање на менструацијата. Поединости кои се однесуваат на оваа цел:

 • појава и функција на менструацијата;
 • промени во телото на жената во текот на менструалниот циклус;
 • хигиенски средства  за време на менструа­ци­­­јата;
 • однесување во текот на менструацијата;
 • евидентирање на менструалниот циклус;
 • ублажување на менструалните болки.

Диференцирање облици на полово однесување, т.е. друштвени норми и вредости кои се по­вр­за­ни со нив:

 • гушкање и бакнување;
 • интимен допир;
 • полов однос;
 • мастурбација;
 • хомосексуалност .

Разликување примерно од непримерно однесу­ва­ње:

 • јавно и приватно однесување;
 • откривање делови од телото;
 • примерно и непримерно допирање.

Разбирање на бременоста и раѓањето. За да се постигне целта, лицата со МР се запознаваат со следниве состојби:

 • бременоста;
 • заштитата на жената и детето во текот на бременоста;
 • стекнување искуства преку запознавање трудници;
 • раѓањето.

Запознавање со начините за превенција од бременост:

 • контрацепција;
 • контрацепциски средства;
 • предности и недостатоци на контрацеп­цис­ките средства;
 • потребата од посета на гинеколог.

Подигнување на свеста за половите болести. Содржини кои ја поддржуваат целта се:

 • запознавање со половите болести;
 • однесување при појава на полови болести;
 • запознавање и заштита од сида.

Разбирање на брачните улоги и препознавање на составните делови на добриот заемен однос. Целта ќе се постигне преку следниве содржини:

 • брак;
 • односи во бракот;
 • обврски кои произлегуваат од бракот.

Разбирање на одговорноста од  родителските улоги:

 • обврските на родителите кон децата;
 • односот на децата кон родителите.
 • Заштита на своето достоинство

Подигање на свеста за своето достоинство. За да се постигне саканата цел - сексуална едука­ци­­ја на лицата со МР, неопходно е и да се подигне свеста за своето достоинство. Тоа би се постигнало преку следниве содржини:

 • градење пријателски односи, доверба и раз­ме­на на чувствата со другарите;
 • градење на свеста за селективно одбива­ње/прифаќање на полово поврзани односи и
 • можност за изразување на сопствениот из­бор.

Препознавање на потенцијално опасни ситуа­ции и заштита од злоупотреба. Содржини кои едуцираат во оваа насока се:

 • однос кон непознати лица;
 • препознавање на потенцијално опасни си­туа­ции;
 • чувство за сигурност и несигурност;
 • сексуална злоупотреба.

 

Program for sexual education for children with disability (goals and activities)

 • Forming their one gender. Goals that represent this program:

Introducing the world of communication. Per­formed activities:

 • Group work;
 • Eye contact;
 • Plays in group;
 • What is my name;
 • Introduction;
 • Meetings;
 • Visitors.

Forming positive gender identity. This goal is rep­resented with the following activities:

 • Personal identity;
 • Differences/Similarities between people;
 • Forming positive person;
 • Basic gender differences.

Recognizing gender body activities. This goals is represented with the following activities:

 • Differences that are related with gender body relations;
 • Recognizing body parts;
 • Knowledge for male and female organs for reproduction;
 • Knowledge for outside and inside female or­gans for reproduction;
 • Knowledge for outside and inside male or­gans for reproduction.

Forming basic knowledge for gender develop­ment. This goal is represented with the following activi­ties:

 • Developmental changes;
 • Gender development;
 • Change of activities because of develop­ment.

Knowledge for menstruation. This goal is repre­sented with the following activities:

 • Function of menstruation;
 • Body change in menstruation;
 • Hygiene for menstruation;
 • Behavior in time of menstruation;
 • Evidence of menstruation;
 • Ways of dealing with menstruation pain.

Making difference in forms of gender behavior, social norms and values that are related. This goal is represented with the following activities:

 • Hag and kiss;
 • Intimate touch;
 • Masturbation;
 • Homosexuality.

Making difference between correct and incorrect behavior. This goal is represented with following activities:

 • Public and private behavior;
 • Recognizing body parts;
 • Correct and incorrect touch.

Knowledge for pregnancy. This goal is represented with the following activities:

 • Pregnancy;
 • Protection of women and child during the preg­nancy;
 • Introducing and experiences of pregnant women;
 • Birth.

Introducing the ways of pregnancy prevention. Activities that are performed:

 • Contraception;
 • Ways of contraception;
 • Advantages and disadvantages of contracep­tion;
 • Seeing the gynecologist.

Raising consciousness of gender illness. Activities that are performed:

 • Gender illness;
 • Behavior when gender illness happened;
 • AIDS.

Knowledge of marital status and recognizing parts of good relations. Activities that are performed:

 • Marriage;
 • Relations in marriage;
 • Responsibilities in marriage.

Knowledge of parents’ responsibilities. Activities that are performed:

 • Responsibilities for the child;
 • Relations between child and parents.

2. Protection of dignity
Goals that form development of this behavior is:
Rising consciousness of self-dignity. Activities that are performed:

 • Sharing with friends;
 • “Yes” or “no”;
 • Possibility for their one choice.

Recognizing dangerous situations and protection of sexual abuse. Activities that are performed:

 • Behavior with strangers;
 • Recognizing dangerous situations;
 • Feeling of safety;
 • Sexual abuse.

 

 

 

 
 
     
     
     

Citation:Karanfiloski A, Trajkovski V. Sexual Education for Persons with Disabilities. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):55-66.

   

 

   

Литература / References

 

 

 1. Daniela Bratković, Edukacija o spolnosti osoba s mentalnom retardacijom, Tiva-Tiskara Varazhdin, 2000.
 2. Bety N. Gordon, Carolin S. Shroeder, Sexuality Developmental approach to Problemshttp://books.google.com/books?id=D0nHGz
  Ryb6gC&printsec=frontcover&vq=%22Sex+Educa
 3. Duncan D & Canty-Lemke J. Learning appropriate social and sexual behaviors: The role of society. Exceptional Parent 1986; 24-26.

 

 1. Griffiths DM, Quinsey VL, & Hingsburger D. Changing inappropriate sexual behavior. Baltimore: Paul H. Brookes, 1989.
 2. NUS http://www.officeronline.co.uk/
 3. Sex Education for Physically, Emotionally, and Mentally Challenged Youth http://www.advocatesforyouth.org/

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in