СИНТАКСИЧЕН ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО НАРУШУВАЊЕ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК

Marinka GROBLER

Советодавен центар за деца,
адолесценти и родители
Љубљана, Словенија

 

SYNTACTIC DEFICIT IN CHIDLDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT IN
SLOVENE LANGUAGE

Marinka GROBLER

The Counseling Centre for Children,
Adolescents and Parents,
Ljubljana, Slovenia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Целта на оваа студија е истражување за јазичните нарушувања што се манифестираат во словенечкиот јазик. Истражувањето се фокусира на јазичната обработка за да се детерминира синтаксичниот  дефицит. Се предвиде дека децата со СЈН (специфично јазично нарушување) ќе наидат на тешкотии во јазикот кај сите елементи што ја означуваат синтаксичката зависност.
Истражувањето се реализира на примерок од 71 дете со СЈН и 71 дете со нормален јазичен развој, сите ученици од прво до четврто одделение во основно училиште. Децата од двете групи се сложуваат по полот,  социоекономскиот статус и училишната средина.
Оваа студија презентира анализа на повторување десет реченици дизајнирани на таков начин при што некои синтаксички елементи варираат.
Варијаблите на јазичната обработка и оние од морфосинтатичката наредба се добија од задачата на изнудено повторување (вклучувајќи различни синтаксички комплексни структури).
Резултатите покажуваат дека децата со СЈН користат извесна структура поретко отколку возрасните контроли и дека не постојат само статистичко значајни разлики во повеќето реченици со различна синтаксичка комплексност, туку дека, исто така, применетите задачи можат да диференцираат специфични јазични нарушувања. Истражувањето упатува на некој синтаксичен дефицит на СЈН во словенечкиот јазик, бидејќи тие можат да се идентификуваат со помош на целните реченици.
Во синтаксата, децата со СЈН имаат проблеми кај зависните односи, кај јазичната обработка и структурирањето на координатна и зависна причинска, а исто така и на едноставни реченици. Понатаму, тие имаат проблеми со сложување на подмет-прирок и кога ги повторуваат речениците со координатни елементи.

 

The objective of this study is the research of specific language impairments as manifested in
Slovene language. The research focuses on language processing in order to determine syntactic, deficit.
It has been predicted, that SLI children will meet with difficulties in the language of all elements that mark syntatic dependency.
The research has been carried out on a sample of 71 children with SLI and of 71 children with normal language development, all pupils from first to fourth grade of primary school. The children from both groups were matched by sex, socio-economic status and school environment.
This study presents an analysis of repetitions of ten sentences designed in such way that some syntactic elements have been varied.
The variables of language processing and those of morpho syntactic command were obtained from the elicited repetition task (including different syntactically complex structures).
The results show, that SLI children use certain structure less frequently than age controls and that there are not only statistically important differences in the majority of the sentences with different syntactic complexity, but also that the tasks applied can differentiate specific language impairments as well. The research has put up some syntactic deficit of SLI in Slovene language as they can be identified by means of targeted sentences.
In syntax, children with SLI have problems with depended relations, with language processing and structuring of coordinate and subordinate clauses and also in the simple sentences. Furthermore, they have problems with subject-predicate agreement and, when they repeate sentences, with coordinate elements.

 

 

 

 

Citation:Grobler M. Syntactic Deficit in Cidldren with Specific Language Impairment in Slovene Language. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):23-30.

   

 

   

Клучни зборови: специфично јазично нарушување, синтаксичен дефицит, сложени реченици, комплексниреченици

 

Kay words: specific language impairment, syntax, syntactic deficit, compound sentences, complex sentences

     
     

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Marinka GROBLER

 

Marinka GROBLER

Советодавен центар за деца,
адолесценти и родители
Готска 18
1000 Љубљана, Словенија
marinka.grobler@guest.arnes.si

 

The Counseling Centre for Children,
Adolescents and Parents
Gotska 18
1000 Ljubljana, Slovenia
marinka.grobler@guest.arnes.si

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in