Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ

 

УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО
ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА

 

 

Софија М.АРНАУДОВА

Филозофски факултет
Институт за социјална работа и социјална политика

Скопје, Македонија

 

Sulejman Hrnjica, Vera Rajovikj, Tatjana Cholin, Ksenija Krtikj and Dijana Dopunovikj

 

A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD
A MANUAL FOR WORKING WITH PUPILS WITH DEVELOPMENTAL DIFICULTIES IN REGULAR SCHOOLS 

 

Sofija М. АRNAUDOVA

Faculty of Philosophy
Institute of social work and social policy

Skopje, Macedonia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Текстот што ќе биде изложен на следните страници претставува приказ на научното дело Škola po meri deteta, priručnik za rad saučenicima redovne škole ometenim u razvoju. Автор и уредник на ова дело е Сулејман Хрњица, во соработка со Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ. Прирачникот е составен дел на проектот Инклузија на ученици со пречки воразвојот во редовното основно образование, кој е одобрен и финансиран од Министерството за образование и спорт на Република Србија, а издаден е од Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Белград со помош на фондацијата “Save the Children" во Белград, 2004 година. Ова дело ретко може да се најде во книжарниците низ земјава, но затоа, пак може да се најде во библиотеките на Филозофскиот факултет, како и на Саемот на книгата, што секоја година се одржува во Скопје.

 

The presented text is a review of the scientific work A school to match any child, a manual to work with children of regular schools with physical disabilities. The author and the editor of this work is Sulejman Hrnjica, in cooperation with Vera Rajovikj, Tatjana Cholin, Ksenija Krtikj and Dijana Dopunovikj. The manual is a part of the project Inclusion of students with physical disabilities in regular primary education, which was approved and financed by the Ministry of education and sport of the Republic of Serbia, and published by the Institute of Psychology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the assistance of the foundation "Save the Children" from Great Britain, the office in Belgrade, 2004. This work can hardly be found in bookshops through the country, but it can be found in the library of the Faculty of Philosophy, and certainly at the Book Fair, held every year in Skopje.

 

 

 

 

 

 

Citation:Arnaudova MS. A Review of a Scientific Work a School to Match Any Child aManual for Working with Pupils with Developmental Dificulties in Regular Schools. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):105-111.

   

 

   

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Софија М. АРНАУДОВА

 

Sofija М. АRNAUDOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј#
Филозофски факултет
Институт за социјална работа и социјална политика
Бул. "Крсте Мисирков" бб, 1000 Скопје
Република Македонија
E-mail: sofijaaranaudova@yahoo.com

 

“Ss. Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of social work and social politic
Bull. “Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
E-mail: sofijaaranaudova@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in