МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ

 

WISE MORALS FOR GOOD LIVING

Кон книгата Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот", составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски, Скопје 2005

 

Towards the book Chosen Wisdoms - a guide through the storms and winds of life”, composed by Marija Ajdinska and Velichko Andreevski, Skopje 2005

 

 

 

Кирил ТЕМКОВ

Филозофски факултет
Институт за филозофија

 

Kiril TEMKOV

Faculty of Philosophy
Institute of Philosophy

 

 

 

Една добра книга несомнено ќе го привлече вниманието на сите воспитувачи и на сите оние кои се заинтересирани за правилните животни сознанија. Марија Ајдинска и Величко Андреевски, познати македонски педагози и дефектолози, собраа илјадници поучни изреки од целиот свет и ги објавија како неопходно дело за секого кој размислува за себе, за другите и за животот. Оваа голема збирка на морални поуки на 300 страници несомнено може да го насочи човекот по правиот животен пат.
Поуките се поделени во 10 поглавја - за човекот и животот, за жената и за љубовта, за работата и успехот, за доброто и злото, за среќата и надежта, за слободата и мирот, за здравјето и за староста, за хуманоста и за пријателството, за радоста и за маката. За секој проблем може да се најдат значајни согледби и поуки, секој може да си пронајде нишка водилка за своето однесување. Еве една од тие пораки: “Практичниот човек во животот треба да сфаќа с¢ сериозно, но не и трагично".
Оваа книга од мудрости потсетува дека секој треба да се образува и да се изгради. Човекот се раѓа како суштество кое може да опстане само со помош од другите луѓе и со учење.

 

A good book will certainly attract attention of educators and those interested in regular life knowledge. Marija Ajdinska and Velichko Andreevski, well - known pedagogues and special educators, collected thousands of edifying sayings from all over the world and published them as a necessary work for those who think of themselves and others and of life itself. This collection of morals on 300 pages can certainly direct one on the right life path.
The morals are divided in 10 chapters – for man and life, woman and love, work and success, good and evil, happiness and hope, freedom and peace, health and age, humanity and friendship, joy and trouble. For each issue there are important considerations and morals, everyone can find a guide for his/her behaviour. Here is one of the morals: “A practical person considers everything in life seriously, but not tragically.”
This book of wisdoms reminds us of education and development for everyone. A man was born as a human being that could survive only with the help of other people and learning.

 

 

 

Citation:Temkov K. Wise Morals for Good Living. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):112-114.

   

 

   

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Кирил ТЕМКОВ

 

Kiril TEMKOV

Универзитет “Св. Кирил и Методиј#
Филозофски факултет
Институт за филозофија
бул. “Крсте Мисирков# бб
1000 Скопје, Република Македонија

 

“Ss. Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of Philosophy
Bull. “Krste Misirkov” bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in