ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ

 

Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР,
Лидија ДУБРОВСКА

Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар
Универзитетска болница, Скопје, Македонија

 

THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS  IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA

 

                                                                 

Gabriela KOPACHEVA, Marina CHAKAR,
Lidija
DUBROVSKA
ENT dept.-Clinical Center
University Hospital, Skopje, Macedonia

     

Вовед

 

Introduction

Секреторниот отитис медиа (СОМ), најчесто се јавува во детската возраст, најчесто кај предучилишните и училишните деца. СОМ представува насобирање на течност во средното уво без знаци и симптоми за акутна инфламација. Се смета дека важен фактор во етиопатогенезата на СОМ претставува дисфункција на Евстахиевата туба аудитива.
Децата со СОМ имаат елевиран и флуктуирачки праг  на слухот од околу 20 до 25 dB (1, 6), со чувство на полност и бучење на увото (1, 3).
Попрецизна дијагноза на СОМ се поставува со тимпанометриското испитување кое овозможува објективна проценка на притисокот во средното уво и подвижност на тимпаноосикуларниот ланец. Најчесто се добива крива тип Б, а многу поретко крива тип C (Berry i so. 1975). Во литературата спротивни се мислењата за влијанието на аденоидите, нивната големина и аденоидектомијата за текот на болеста.
Едни автори сметаат дека имаат влијание на патогенезата на СОМ, а други дека не постои сигнигификантна разлика во настанувањето на СОМ кај случаи со или без хипертрофични аденоиди (Cowenberge и сор. 1995) (3).
Целта на овој труд е да се одговори на прашањето дали хипертрофичните аденоидни вегетации влијаат на фрекфенцијата, клиничкиот тек на болеста врз база на  резултатите добиени од третманот на СОМ (4, 5, 6).

 

Secretory otitis media (SOM) is one of the most common childhood concerns mainly in preschool and school children. SOM is a collection of fluid in the tympanic cavity without the signs and symptoms of acute inflammation. Abnormal Eustachian tube function appears to be the most important factor in the pathogenesis of SOM. Children with SOM typically have rather elevated, fluctuating hearing thresholds of about 20-25 dB (1, 6). They complain of ear fullness or tinnitus (1, 3).
Diagnostic accuracy of SOM can be confirmed by the tympanometry. Those measurements provide an objective assessment of middle ear pressure and tympanic compliance. Usually we obtain B tympanogram, sometimes C tympanogram occurs (Berry et al., 1975). In literature, the influence of adenoids, their size and adenoidectomy on secretory otitis media seems to be controversial.
Some authors maintain that enlarged adenoid influence considerably the illness and others do not observe a significant difference in SOM occurrence with or without enlarged (hypertrophic) adenoids. (Cowenberge et al. 1995) (3).
The aim of the study is to answer the question whether the presence of enlarged adenoid influences frequency, clinical course of the disease on the bases of the treatment results of SOM
(4, 5 and 6).

 

 

 

Материјал и методи

 

Material and Methods

Клиничкото иследување беше спроведено кај 68 деца, на возраст од 3-17, кои беа поделени во две групи, врз база на резултатите добиени при дигитална палпација на епифаринкс и фиберепифаронгоскопија.
Првата група беше составена од 29 деца кои немаа хипертрофични аденоиди ии втората група од 39 деца со присутни хипертрофични аденоиди.

 

Subjects of the clinical investigation were a group of 68 children at the age of 3-17. Accordingly to the clinical examination (digital assessment and nasofiberscope) children were divided into 2 groups.
The first group consisted of 29 children without enlarged (hypertrophic) adenoids and the second group consisted of 39 children with enlarged (hypertrophic) adenoids.

Кај децата од првата група беа поставени вентилациони цевчиња, а кај децата од втората група покрај вентилациони цевчиња беше направено и аденоидектомија. Тонално аудиометриско испитување и тимпанометрија беше направена пред и по операцијата со помош на аудиолошка апаратура (аудиометер-Hortman CA 540) и клинички тимпанометар (Hortman тип 87). Не постоеше сигнификантна разлика во χ2-тестот меѓу сите групи (p>0,05) (Слика 1).
Помеѓу 68 деца со СОМ, 39 (57%) имаа хипертрофични аденоиди, χ2² тестот покажа дека СОМ се појавува и во двете групи на деца (оние кои имаат и оние кои немаат хипертрофични аденоиди). Според тестот на инпенданца (χ2= 0,927, p>0,05), во групата I и во групата II фекфенцијата на појава на СОМ на едното или пак на двете уши е слична (Слика 2).    

 

Ventilation tubes were inserted in children from the first group, and the children from the second group underwent adenoidectomy and ventilation tube insertion. The pure tone audiometry and tympanometry were performed pre and postoperatively using audiological equipment (Audiometer Hortman CA 540) and clinical tympanometer (Hortman type 87). There was not a significant difference in χ2-test between the groups (p>0.05) (Fig. 1.).
Among 68 children with SOM, 39 (57%) had enlarged adenoids, χ2 test shows that SOM occurs with the same probability in children with and without enlarged adenoid. According to the independence test (χ2=0.927, p>0.05) in the first and the second group, the frequency of affection of one or both ears in children with SOM are similar
(Fig. 2).

 

 

 

Резултати

 

Results

Резултатите се изразени како просечни вредности во разликата помеѓу коскената и воздушната спроводливост пред и по хируршкиот третман. Не се докажа сигнификантна разлика меѓу децата со СОМ со или без хипертрофични аденоиди. Тимпанометриските тестови покажаа дека фрекфенцијата на афекцијата на едното или двете уши е слична во двете групи. Евалуацијата на резултатите од спроводниот третман се базираше на промените кои беа регистрирани на тимпанограмот (5).
Тие укажаа дека третманот е поефикасен и рестарвацијата на слухот е побрза кај деца со СОМ од втората група. (χ2=1,62  p=0,02)

 

The treatment results were expressed as an average air bone conduction pure tone, and air-bone gap difference in pre and post surgical procedure. No significant difference was shown between children with SOM with or without hypertrophic adenoids.
All tympanograms tests showed that the frequency of affection of one or both ears in children with SOM is similar in both groups. Evaluation of treatment efficiency was conducted basing on changes registered on the tympanogram (5). They showed that the treatment is more efficient and the restoration of hearing is quicker in children with SOM from the second group. (χ2=1.62  p=0.02).

Text Box: Sreden period (meseci)  The average period (months)

Слика 1. Среден период на траење на СОМ кај децата поделени во групи и подгрупи

 

Figure 1. Average period of SOM duration in children in groups and subgroups

 Text Box: Broj na deca  Number of children
Слика 2. Честота на појава на СОМ кај децата  (χ²=1,62  p=0,02)

 

Figure 2 Occurrence of SOM in children
(χ²=1,62  p=0,02

 

Слика 3. Тимпанограм тип Б. Кондуктивно намалување на слухот

 

Figure 3. Tympanogram type B. Conductive hearing loss.

Дискусија

 

Discussion

Многу клиничари сметаат дека хипертрофичните аденоиди имаат влијание во патогенезата на СОМ, а други пак не се согласуваат со оваа теорија. Недостатокот на заедничката методологија, различните методи на селекција, може делумно да ги објаснат овие различни ставови. Резултатите укажуваат дека нема директна врска меѓу големината на аденоидите и текот на СОМ. Кај децата од втората група имаше побрзо подобрување на слухот по хируршкиот третман во однос на децата од првата група (6, 7).
Аденоидектомијата го забрза санирањето на СОМ, најверојатно поради отстранувањето на изворот на инфекција и рестраврирање на проодноста во назофаринксот и Евстахиевата туба.  

 

Many clinicians emphasize the great influence of enlarged adenoid on SOM occurrence. Some investigators do not agree with this theory. Lack of agreement over methodology, different selection methods can partially explain these different opinions.
In our material among children undergoing ventilation tube insertion, in the second group enlarged adenoids were confirmed and they request adenoidectomy.
All our observations and other author opinions indicate profitable influence of the enlarged adenoid removal on healing process after ventilation tube insertion in SOM (6, 7). This may result from the infection source removal and restoration of the nasopharynx and Eustachian tube.

 

 

 

 

 

 

Citation:Kopacheva G, Chakar M, Dubrovska L. The Presence of Adenoid Vegetations and Nasal Speech, and Hearing Loss in Relation to Secretory Otitis Media. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):57-62.

   

 

   

Литература / References

 

 

1. Antenius L J C, Engel J A, Hendiks J J, T.jr Hendriks J J T, Marres EH. Otitis media with effusion algorithms and aassociated hearing loss in infants 0-2 year. II European Conference of Audiology. Noordwijkerhout, Netherlands, 1995.
2. Bien S, Kryczka K. Miringostomy for middle ear effusion. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1996, 85 (suppl. 25), 263.
3. Cauwenberge P B, Bellusi L, Maw AR, Paradise JL. The adenoid as a key factor in upper airway infection. Int. J. Pediatr. Othorinolaryngology 1995, 32, 71.
4. George A, Gates GA. Surgical management of otitis media with effusion. Adv. Otorhinol. Head and Neck Surg., 1997, 1, 127.

 

5. Kazanas S, G Maw R. Tympanometry, stapedius reflex and hearing impairment in children with otitis media effusion. Acta Otolaryng, (Stockh.), 1994, 114, 410.
6. Sade J. The nasopharynx Eustachian tube and otitis media. J. Laryngology. Otol., 1997, 108, 95.
7. Paradise JL, Bluestone CD, Rogers KD, Taylor FH, Colborn DK, Bachman RZ, Bernard BS. Efficacy of adenoidectomy for recurrent otitis media in children previously treated with tympanostomy tube placement: result of parallel randomized and nonrandomized trials. J. Am. Med. Assoc., 1996/263, 2006. 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in