БАХА СИСТЕМОТ И НЕГОВАТА ПРИМЕНА

 

BAHA SYSTEM AND ITS USE

 

 

 

Славчо ЧАДИЕВ

ОРЛ - кабинет за Аудиологија,
Медицински центар - Велес, Македонија

 

Slavcho CHADIEV

ENT - Department of Aydiology,
Medical Center - Veles, Macedonia

 

 

 

Како работи БАХА системот

 

How does BAHA System work

Проф. Бренемарк при неговото истражување пронашол начин како да го употреби чистиот титаниум како основен дел за протетска реконструкција, вклучувајки еден нов вид слушно помагало. Фиксатурата е вградена во коската. Ова е опишано како директно структурно и функционално поврзување меѓу коската и површината за имплантот. БАХА-системот е коскено интегриран имплант и истовремено е понуда за алтернативен метод на поврзување на звукот преку черепот. Неговата функција не е да го зголемува или репродуцира звукот, туку да помогне за природниот звук ефективно да допатува до кохлеата. Тоа е само имплантиран третман што работи низ директното коскено поврзување. Затоа БАХА-системот е единствена извонредна можност за решавање на кондуктивната и мешаната загуба на слушното оштетување.

 

Prof. Brenemark during his research, found a way of using pure titanium as an anchoring unit and support for variety of prosthetic reconstructions including what was then a new type of hearing device. The fixture is incorporated within bone. This he described as direct structural and functional connection between living bone and the surface of a load carrying implant. The BAHA System is an osseointegrated implant that offers an alternative method of conducting sound via the skull bone. Its function is not to magnify or reproduce sound, but rather, to help the natural sound one hears travel efficiently to functioning cochlea. It is the only implantet treatment that work through direct bone conduction. The BAHA System is a unique and predictable solution for conductive and mixed loss hearing impairment.

 

 

 

 

За кого е наменет БАХА системот

 

How can use BAHA SYSTEM

БАХА-системот се употребува како апарат за луѓе со хронични инфекции на ушите, каде што слушниот континуитет е оштетен, како кај отосклерозата, травмата, хроничниот отитис, хроничните инфекции на ушите, конгениталната загуба на слухот, Тричер Колино-синдром, стекнатите други малформации на средното или надворешното уво што резултирало со недостиг или со некомплетно (сличен канал-атресија) и кај еднострана глувост. БАХА-системот е составен од слушен процесор со мала титаниумска фиксатура, имплантирана хирушки зад увото. Системот го прима звукот и го поврзува, го пренесува низ коската до средното уво, процес познат како ДБЦ-директно коскено поврзување што значи дека вибрациите од звучниот процесор се пренесуваат преку коската до кохлеата.

 

BAHA system is usued to aid people with chronic ear infections where hearing continued to deteriorate, post cholesteatoma surgery, trauma, otosclerosis, congenital hearing loss, Treacher Collins Syndrom or other acquired malformation of the middle or external ear resulting in a missing or incomplete, complete ear canal (atresia) and SSD - single sided deafness. The BAHA System combines a sound processor with a small titanium fixture implanted behind the ear The system allows sound to be conducted through the bone rather than via the middle ear - a process known as direct bone conduction. DBC - direct bone conduction process means that vibrations from the sound processor are transmitted via the bone to the cochlea.

Баха-системот се вградува со хируршка интервенција што се изведува за 45 - 60 минути. Во повеќето случаи таа се изведува под локална анестезија, со сместување мала титаниумска фиксатура во мастоидната коска зад увото.

 

The BAHA System is implanted by surgery that lasts 45 - 60 minutes under local anesthesia by putting a small titanium fixture in the mastoide bone behind the ear.

По операцијата звучниот процесор се мести по 10 до 12 недели. Пред оперативната еволуација на кандидатите за БАХА-системот вклучува комплетно медицинско испитување и исцрпна аудиометриска евалуација. БАХА-системот се вградува од петгодишна возраст и постари. За пациенти под петгодишна возраст се препорачува BAHA@Softband. Има случај кога БАХА-системот е вграден на дете од само пет месеци со обострана канална атрезија. Цената на БАХА-системот изнесува 2.200 УСА-долари што го прави системот достапен до луѓето кои од него имаат потреба.
Во САД од 1996 година БАХА-системот од ФДА (Министерството за лекови и храна) е прифатен како третман за кондуктивно и мешано губење на слухот.
Во 1999 БАХА-системот е одобрен од ФДА за педијатриски третман кај деца од пет години и постари.
Во 2002 година од ФДА е одобрен како третман за унилатерално сензоринеурално губење на слухот.

 

The sound processor is being put 10 to 12 weeks after the surgery. The BAHA System is implanted from the age of 5 and elder. BAHA@Softband is recommended for patient under the age of 5. There is a case when the BAHA System is implanted to a 5 months old baby with a bilateral canal ear atrezia. The price of the BAHA System is 2.200 USA dollars that makes the system available to the people that have a need of it. Preoperative evaluation of the BAHA system candidate includes a complete medical history and a comprehensive audiometric evaluation.
In the USA since 1996 this has been accepted like a treatment for a conductive and mixed hearing loss by the FDA - Food and Drug Administration.
In 1999 BAHA System is approved by the FDA for pediatric use for children of age 5 and older.
In 2002 BAHA System is approved by the FDA for treatment of unilateral sensorineural hearing loss.

 

 

 

Практички аспекти

 

Practical aspects

БАХА-звучниот процесор може да се носи при сите нормални активности, како и другите слушни апарати. Тој се вади кога се спие, при капење или водени спортови, додека специјална заштита е потребна при контактни спортови. БАХА-системот е дизајниран како компатибилен со целуларните телефони.

 

The BAHA sound processor can be worn for all normal activities as any other hearing aid. It should be taken off when sleeping, in the shower and water sports, special protection is needed during contact sports.
BAHA system is designed to be compatible with cellular telephones.

Кога се употребува телефон се држи близу без да се допира БАХА-звучниот процесор.
БАХА-системот може да се употребува со ФМ-слушните системи и со инфраред системите.

 

When telephones are used, the telephone receiver must be held close to (without touching) the BAHA sound processor. BAHA-system can be used with FM systems and infrared systems.

 

 

 

 

 

 

Видови БАХА - системи

 

Types of BAHA - systems

 

 

 

1. БАХА - класик 300

 

1.BAHA - Classic 300

 

Аудиолошки индикации:
БАХА-класик 300 одговара за пациенти со оштетена коскена спроводливост до 45 дб. на 0.5; 1; 2 и 4 kHz

 

Adiological Indicators:
The classic 300 is suitable for patient with a pure tone average bone conduction threshold of the indicated ear better than or equal to 45 db at 0.5; 1; 2 and 4 kHz.

 

 

 

Батерии тип: 675 од 1.4 волти
Големина на процесорот: 34 h 22 х 10
Тежината: 14 грама, вклучувајки ја и батеријата.
Боја на процесорот: може да се најде во 5 бои - црна, сива, жолта, сина и боја на кожа. Придружни делови: заштитно капаче, батерии, четкица за чистење.

 

Battery type 675
Size 34 x 22 x 10
Weight 14 gr. including battery.
Colours: black, beige, grey, yellow and blu -sound processor, abutment cover, battery, cleaning brush.

2. БАХА - компакт

 

2. BAHA - Compact

Аудиолошки индикации:
БАХА-компактот е погоден за пациенти со праг на чист тон на коскената спроводливост, за индикација на 45 дб. на измерен слух на следниве фрекфренции: 0,.5; 1; 2 и 4 kHz.

 

Audiological Indicators:
The Compact is suitable for patients with a pure tone average bone conduction threshold of the indicated ear better than or equal to 45 dB measured at 0.5; 1; 2 and 4 kHz

 

 

 

БАХА-компактот е помал од Класик 300. Тој е дизајниран за да направи компресија, да го лимитира оштетувањето и да го подобри квалитетот на звукот во гласна средина.
Може да се набави во три бои: црна, сива и беж (боја на кожа).
Батерии: тип 13.
Големина: 30 х 17 х 10.
Тежина: 11 гр. вклучувајќи ја и батеријата.

 

BAHA Compact is smaller then the Classic 300 and is designed with output compression to limit distortion and improve sound quality in loud environments.
It is available in the three colours: black, beige and grey.
Battery type: 13
Size: 30x17x10 mm
Weight: 11 d. including battery.

 

 

 

3. БАХА - корделе 2

 

3. BAHA - Cordelle II

Аудиолошки индикации:
Корделе 2 се препорачува за пациенти што имаат коскена оштетеност од 70 дб, на следните фрекфренции 0.5; 1; 2 и 4 кХз
Трансдуцерот, исто така, има можност за избор на три бои: црна, сива и беж (кожа боја), додека делот што се носи на појас е со црна боја.

 

Audiological Indicators:
The Cordelle II is recommended for patients who have average bone threshold of up to approximately 70 dB, measured at 0.5; 1; 2 and 4 kHz.
The transducer is available in three colours: black, beige and gray and the body worn unit is black.

 

 

 

Батерии тип: 9 В за делот што се носи на телото.
Големина: 90 х 34 х 26.
Тежина: 88 грама, вклучувајки ја и батеријата.
Тежина на задушниот дел: 20 гр.

 

Battery type 9V Body worn unit
Size 90 x 34 x 26
Weight: 88 g. including battery Transducer.
Weight: 20 gr.

 

 

 

Заклучок

 

Conclusion

БАХА-системите во моментов претставуваат решение за луѓето, особено за децата со карактеристични оштетувања на слухот кои не може да ги користат стандардните слушни помагала - канални, интраканални. Истовремено БАХА-системот е со изразито пониска цена од Кохлеарниот имплантат. Неговата примена е од особено значење кај децата од предучилишна и училишна возаст кои не може да ги користат стандардните слушни апарати и кои се среќаваат со проблеми во изградба на говорот и гласот.

 

BAHA Systems are solution for a lot of people especially children with characteristical hearing impairment that can’t use standard hearing aids. BAHA System has lower price then Cochlear implant. His use is significant for children from preschool and school age who can’t use standard hearing aids and have problem their voice and language.

 

 

 

Citation:Chadiev S. Baha System and its Use. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):147-152.

   

 

   

Literatura / References

 

 

1. Publication Entific Medical System-Bone Anchored Applications 1; 2004.
2. Shanker V, Davison T, Johanson I. Newcastle BAHA Programme, Freeman Hospital, Newcastle, UK, 2004; 7.

 

3. Audilology Online, BAHA-Implantable Hearing System, 2004.
4. Edition Quality Standards in BAHA for Children and Young People, National Deaf Children’s Society (NDCS) UK 2003.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in