ПРЕГЛЕД ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА, ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  ПЕРИОДОТ 1946-1996

 

 

SURVEY OF ESTABLISHING INSTITUTIONAL SYSTEM FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 1946-1996

 

 

 

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Ljupcho AJDINSKI

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Периодот од средината на XIX век до половината на XX век (1947), односно до донесувањето на Статутот на Светската здравствена организација, претставува време во кое е создаван и изградуван не само концептот и односот, туку и институционалниот систем за заштита, едукација и рехабилитација за лица со инвалидност во светот. Во овој едновековен период се создавани институционални облици за социјална заштита, специјално воспитание и образование, за професионално оспособување на овие лица.
Кај нас, за жал, немаше такво историско искуство. Може да се каже дека општеството не беше подготвено да ги прифати новите идеи и во практиката да ги вгради современите концепции за односот и заштитата на популацијата што со векови била држена на маргините од животот.

 

The period from the middle of the XIX to the middle of the XX century (1947), i.e., till passing the Statute of the World Health Organization, is a period in which not only the concept and the relationship was created and built up but also the institutionalized system for care, education and rehabilitation of disabled people in the world. During this one-century-period, institutional forms of social care, special education, professional training of disabled people were created.
Unfortunately, our country did not have such a historical background. The society was not ready yet to accept the new ideas and to implement in practice the contemporary concepts in regard to the social care of the population that had been for ages on the margins of life.


Клучни заборови: институционален систем, заштита, едукација, рехабилитација, оштетен слух, оштетен вид, психичка попреченост, телесна инвалидност, говорна комуникација.

 

 
Key words: institutionalized system, care, education, rehabilitation, impaired hearing, impaired vision, psychic disabilities, physical disabilities, speech communication.

 Адреса за кореспонденција:

 
Corresponding Address:

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Ljupcho AJDINSKI

Универзитет „Св. Кирил и Методија”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков” бб,
1000 Скопје, Република Македонија
Ajdinski@freemail.com.mk

 

University “St. Cyril and Methodius”
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. “Krste Misirkov” bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Ajdinski@freemail.com.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in