УЛОГАТА НА ГРУПИТЕ ЗА ПОДДРШКА ВО СОРАБОТКАТА МЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРЕЧКИ И СТРУЧНИОТ КАДАР

 

Метка НОВАК
Мајда КОНЧАР

Универзитет во Љубљана,
Факултет за образование,
Словенија

 

THE ROLE OF SUPPORT GROUPS IN THE COOPERATION BETWEEN PARENTS OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND PROFESSIONAL STAFF

 

Metka NOVAK
Majda KONCAR

University of Ljubljana,
Faculty of Education
Slovenia

 

Примено: 30.01.2014
Прифатено: 30.06.2014
UDK: 364-787.3:159.922.76-056.49

 

 

Received: 30.01.2014
Accepted: 30.06.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Вовед: Eден од начините за градење и развивање подобра соработка помеѓу родителите на лица со тешка и длабока интелектуална попреченост и стручниот кадар е инклузијата на родителите во групи за поддршка на родители, а на вработените во групи за поддршка на вработени.
Цел: Да се испита корелацијата на нивото на соработка меѓу родителите на лица со тешка и длабока интелектуална попреченост и стручниот кадар со инклузијата на родителите во групи за поддршка на родители, а на вработените во групи за поддршка на вработени.
Методологија: Испитаници: родители (296) на лица со тешки и длабоки интелектуални пречки и вработени (298) во пет центри низ Словенија; методи: дескриптивна статистика, тест на хомогеност, метод на рангирање, еднонасочна анализа на варијанса; процедури: прашалници за родители и вработени. Податоците беа обработени со користење на ЅРЅЅ-софтвер за персонални компјутери.
Резултати: Разликата помеѓу варијансите на групите (родител) е статистички значајна (F = 6.16; p = 0.01). Вработените вклучени во групите за поддршка имаат значително помало ниво на соработка со родителите (f = 10; M = - 0.12) од вработените кои не се вклучени во овие групи (f = 191; M = 0.04).
Заклучок: За разлика од теоретските заклучоци, резултатите покажаа помалку успешна соработка за стручниот кадар вклучен во групите за поддршка. Исто така, резултатите не потврдија какви било разлики во соработката на родителите вклучени во групите за поддршка и оние кои не се вклучени. Предлагаме длабинска анализа на дејностите на групите за поддршка.

 

 


Introduction: One of the ways of building and developing a better cooperative relationship between parents of people with severe and profound intellectual disabilities and professional staff is the inclusion of parents in support groups for parents and staff in support groups for staff.
Goal: To examine the correlation of the level of cooperative relationship between the parents of people with severe and profound intellectual disabilities and professional staff with the inclusion of parents in support groups for parents and staff in support groups for staff.
Methodology: Respondents: parents (296) of people with severe and profound learning disabilities and staff (298) in five centres across Slovenia; Methods: descriptive statistics, test of homogeneity, the rankit method, one-way analysis of variance; Procedures: survey questionnaires for parents and staff. The data was processed using SPSS software for personal computers.
Results: The difference between the variances of the groups (parent) found is statistically significant (F = 6.16; p = 0.01). Staff included in support groups have a significantly lower level of cooperative relationship with parents (f = 10; M = - 0.12) than staff not included in these groups (f = 191; M = 0.04).
Conclusion: In contrast to theoretical findings the results indicated less successful cooperation for professional staff included in support groups. The results furthermore did not confirm any differences in the cooperative relationship of parents included in support groups and those who are not. We suggest an in-depth analysis of the workings of support groups.


Citation: Novak M, Koncar M. The Role of Support Groups in the Cooperation Between Parents of People with Intellectual Disabilities and Professional Staff. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):95-110. doi: 10.2478/JSER-2014-0013

   

Клучни зборови: родители на лица со тешка и длабока интелектуална попреченост, стручен кадар, групи за поддршка, соработка

 


Keywords: parents of people with severe and profound intellectual disabilities, professional staff, support groups, cooperative relationship


Адреса за кореспонденција:
Метка НОВАК
Дневен центар Фужине
Преглов трг 7
1000 Љубљана
Словенија
Е-пошта: metka.novak@guest.arnes.si

 


Corresponding address:
Metka NOVAK
Dnevni center Fužine
Preglov trg 7
1000 Ljubljana,
Slovenia
E-mail: metka.novak@guest.arnes.si

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in