СТРУКТУИРАНИ ДИСКУСИИ ЗА ТЕКСТ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЊЕТО СО РАЗБИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ИНТЕРВЕНТНА СТУДИЈА ВО ПОСЕБНИТЕ УЧИЛИШТА

 

Моника РЕJЧЕНБЕРГ

Институт за дефектологија,
Универзитет во Гетеборг, Шведска

 

THE IMPORTANCE OF STRUCTURED TEXT TALKS FOR STUDENTS’ READING COMPREHENSION

AN INTERVENTION STUDY IN SPECIAL SCHOOLS

 

Monica REICHENBERG

Department of Education and Special Education,
University of Gothenburg, Sweden

 

Примено: 21.06.2014
Прифатено: 09.08.2014
UDK: 376.091-056.36(485)

 

 

Received: 21.06.2014
Accepted: 09.08.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Оваа интервентна студија покажува дека учениците дијагностицирани со интелектуална попреченост можат да извлечат значење од пишан текст преку насочена социјална интеракција. Триесет и еден ученик од четири посебни училишта учествуваа во оваа интервентна студија. Студијата вклучува фаза на преттестирање и фаза на посттестирање. Учениците беа поделени по два услова: (а) реципрочно подучување, што вклучува вежбање на четири стратегии на читање – предвидување, смислување прашања, разјаснување и сумирање, и (б) тренинг за поврзување, што вклучува одговарање на поврзани прашања, односно треба да се чита меѓу редови за да се најде одговорот. Тренингот вклучуваше 16 сесии во текот на 8 недели. Пред и посттестирањето вклучуваше седум теста. Беше постигнато подобрување на резултатите во иста мера и по двата услова, што покажува дека и двата услова се корисни.

 

 


The present intervention study reveals that students diagnosed with an intellectual disability (ID) are able to construct meaning from written expository text through guided social interaction. There were 31 students recruited from four special schools participating in this intervention study.The study involves a pre-test phase and a post-test phase. The students were divided into two intervention conditions: (a) reciprocal teaching (RT), which involved practice in four reading strategies—prediction, question generating, clarification, and summarisation—and (b) inference training (IT), which involved practice in answering inference questions, i.e., where you have to read between the lines to find the answer. The training included 16 sessions over 8 weeks. Pre- testing and post-testing included seven tests. Improvement of test results was obtained in both conditions to about the same extent, indicating that both conditions were beneficial.


Citation: Reichenberg M. The Importance of Structured Text Talks for Students’ Reading Comprehension. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):77-94. doi: 10.2478/JSER-2014-0012

   

Клучни зборови: структуиран разговор за текст, реципрочно подучување, тренинг за поврзување, читање со разбирање, интелектуална попреченост

 


Keywords: structured text talk, reciprocal teaching, inference training, reading comprehension, intellectual disability


Адреса за кореспонденција:
Моника РЕЈЧЕНБЕРГ
Оддел за дефектологија
П. фах 300
405 30 Гетеборг, Шведска
е-пошта: monica.reichenberg@ped.gu.se
телефон: 046-031-7862451,
мобилен: 0765520775

 


Corresponding address:
Monica REICHENBERG
Department of Education and Special Education
Box 300
405 30 Gothenburg, Sweden
E-mail: monica.reichenberg@ped.gu.se
Telephone number 046-031-7862451,
Мobile: 0765520775

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in