ЕФЕКТОТ ОД ОБУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА БИХЕЈВИОРАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МОМЧИЊАТА СО ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

 

Косар Могхадам ПУР
Наргес АДИБСЕРЕШКИ
Масоме ПУРМОХАМАДРЕЗА-ТАЈРИШИ
Саманех ХОСИНЗАДЕХ

 

Факултет при Универзитетот за социјална
заштита и рехабилитациски науки, Техеран,
Иран

 

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING ON BEHAVIOR PROBLEMS OF BOYS WITH EXTERNALIZED BEHAVIOR DISORDER IN ELEMENTARY SCHOOLS

 

Kosar Moghaddam POUR
Narges ADIBSERESHKI
Masome POURMOHAMADREZA-TAJRISHI
Samaneh HOSSEINZADEH

 

 

Faculty of University of Welfare and
rehabilitation Sciences, Tehran,
Iran

 

Примено: 16.04.2014
Прифатено: 16.06.2014
UDK: 159.942:159.922.76-056.49-057.874

 

 

Received: 16.04.2014
Accepted: 16.06.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Целта на ова истражување е да се испита ефектот на емоционалната интелигенција врз проблемите во однесувањето кај момчиња со изразено нарушување во однесувањето во основните училишта.
Методологија: Ова квазиекспериментално истражување е спроведено заедно со преттестирање, посттестирање, со контролна група и тест за следење. Како примерок беа избрани 40 ученици идентификувани со екстернализирани проблеми во однесувањето преку Формуларот на наставничките извештаи и Листата за проверка на однесувањето на децата, кои по случаен избор беа поделени во две групи (20 во експериментална група и 20 во контролна група). Со експерименталната група беше изведена обука за емоционалната интелигенција вo 17 сесии (2 сесии неделно по 60 минути), а контролната група ја посетуваше само регуларната училишна програма. По два месеца, за да се испита стабилноста (постојаноста) на ефектите од обуката, беше спроведен тест за следење. На крајот, добиените податоци беа анализирани со статистички метод на генерализирани равенки за проценка.
Резултати: Резултатите покажаа дека интервентната програма создаде значајна разлика меѓу постигањата на експерименталната и на контролната група (p<0.001).

Заклучоци: Може да се заклучи дека обуката за емоционална интелигенција ги намалува проблемите во однесувањето на момчињата со екстернализирано нарушување во однесувањето и помага во превенцијата од појава на овие проблеми.

 

 


The purpose of this study is to investigate the effect of emotional intelligence on the behavior problems of boys with Externalized behavior disorder in Primary Schools.
Method: This quasi-experimental study was conducted along with a pre-test, post-test, with a control group and a follow-up test. For sampling, 40 students identified with Externalized behavioral problems through the Teacher Report Form (TRF) and the Child Behavior Checklist (CBCL) were chosen and randomly divided into two groups (20 in the experimental group and 20 in the control group). The experimental group received emotional intelligence training program in 17 sessions (2 sessions per week, 60 minutes per session) and the control group received no training beyond their regular school program. After two months, in order to examine the stability (durability) of training effect, the follow-up test was conducted. Finally, the data obtained were analyzed using the statistical method of generalized estimating equations.
Results: The results showed that the intervention program had created a significant difference between the scores of the experimental and control group (p<0.001).

Conclusions: It can be concluded that Emotional Intelligence Training decreases the behavior problems of boys with Externalized behavior disorder and helps to prevent high occurrence of these problems.


Citation: Pour MK, Adibsereshki N, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Hossseinzadeh S. The Effect of Emotional Intelligence Training on Behavior Problems of Boys with Externalized Behavior Disorder in Elementary Schools. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):59-76. doi: 10.2478/JSER-2014-0011

   

Клучни зборови: емоционална интелигенција, проблеми во однесувањето, екстернализирано нарушување во однесувањето

 


Keywords: Emotional intelligence, behavior problems, Externalized behavior disorders


Адреса за кореспонденција:
Наргес АДИБСЕРЕШКИ
Универзитет за добросостојба и рехабилилтациски науки,
Евин, Данешју Блв. Кодакјар стрит, Техеран, Иран
тел. (1198)2122180042
е-пошта: n.adib@hotmail.com

 


Corresponding address:
Narges ADIBSERESHKI
University of Welfare and Rehabilitation Sciences,
Evin, Daneshjoo BLV.Kodakyar street, Tehran, Iran
Phone: (1198)2122180042
E-mail: n.adib@hotmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in