РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

 

Ранко КОВАЧЕВИЌ1
Самир СУЉАГИЌ2
Џенита ЉУЦА2
Един МУФИЌ1

1Факултет за специјална едукација и
рехабилитација, Универзитет во Тузла,
2КЈУ Дисциплински центар за малолетници,
Сараево, Босна и Херцеговина

 

RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES

 

Ranko KOVACEVIC1
Samir SULJAGIC2
Dzenita LJUCA2
Edin MUFIC1

1Faculty of Special Education and
Rehabilitation, University of Tuzla
2KJU Disciplinski centar za maloljetnike,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 30.05.2014
Прифатено: 03.08.2014
UDK: 343.238-053.6:37

 

 

Received: 30.05.2014
Accepted: 03.08.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Целта на овој труд е да се истражат разликите во карактеристиките при рецидивизам и нерецидивизам во психосоцијалното функционирање по третман во Дисциплинскиот центар за малолетници во Кантон Сараево, Федерација на Босна и Херцеговина. Истражувањето беше спроведено на примерок од 131 малолетен деликвент, на кои им е изречена образовна мерка испраќање во малолетнички дисциплински центар. Со програмскиот пакет SPSS 17.0 беше извршена статистичка анализа. Разликите меѓу рецидивистите и нерецидивистите беа измерени со тестот на Ман-Витни по сите варијабли. Во група од четири варијабли беа споредени: (а) училишните фактори, (б) семејните фактори, (в) активностите во слободното време и односите со врсниците и (г) личноста и однесувањето на малолетниците. Резултатите покажаа дека во сите четири подрачја на психосоцијалното однесување, факторите на ризик се поизразени кај рецидивистите. Најголеми разлики се забележуваат во подрачјето поврзано со активностите во слободното време и односите со врсниците, како и во семејното функционирање. Резултатите укажуваат дека треба да се примени поинтензивиран третман што ќе биде фокусиран на овие подрачја за да се спречи рецидивизмот.

 

 


The aim of this paper is to examine recidivists’ and non-recidivists’ differences in characteristics of the psychosocial functioning after a treatment in a Disciplinary Centre for Juveniles in Sarajevo Canton, the Federation of Bosnia and Herzegovina. The research was conducted on a sample of 131 juvenile delinquents adjudicated with the educational measure of referral to the juvenile disciplinary centre. The statistical analysis was performed in the SPSS 17.0 program package. The differences between recidivists and non-recidivists were measured using Mann-Whitney test on all variables. A group of four variables were compared by: (a) school factors, (b) family factors, (c) spare time activities and peer relationships and (d) personality and behaviour of juveniles. The results have shown that risk factors are more pronounced in recidivists in all four areas of the psychosocial functioning. The largest difference is in the areas related to spare time activities and peer-relationships, as well as family functioning. The results indicate that the intensified treatment should focus on these areas in order to prevent recidivism.


Citation: Kovacevic R, Suljagic S, Ljuca D, Mufic E. Recidivism After a Treatment in a Disciplinary Centre for Juveniles. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):43-58. doi: 10.2478/JSER-2014-0010

   

Клучни зборови: рецидивизам, образовни мерки, фактори за реакција

 


Keywords: recidivism, educational measure, responsiveness factors


Адреса за кореспонденција:
Ранко КОВАЧЕВИЌ
Универзитетска 1, 75 000 Тузла,
Босна и Херцеговина
тел. + 387 35 320 678; + 387 61 855 024
е-пошта: ranko.kovacevic@untz.ba

 


Corresponding address:
Ranko KOVACEVIC
Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla,
Bosnia and Herzegovina
Phone: + 387 35 320 678; + 387 61 855 024
E-mail: ranko.kovacevic@untz.ba

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in