ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЈОРДАН: СЕГАШНИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

Хамза МАХМУД СУЛЕЈМАН АЛ ШУРА1
Азнан ЧЕ АХМАД2

1Училиште за едукација,
Универзитет Сејнс Малезија
2Училиште за едукациски услуги,
Универзитет Сејнс Малезија
Пенанг, Малезија

 

REVIEW OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMS IN JORDAN: CURRENT PRACTICES, CHALLENGES, AND PROSPECTS

 

Hamza MAHMUD SULEIMAN AL SHOURA1
Aznan CHE AHMAD2

1 School of Education,
University Sains Malaysia
2 School of Educational Services of University
Sains Malaysia
Penang, Malaysia

 

Примено: 02.04.2014
Прифатено: 26.06.2014
UDK: 376-056.26/.3-053.4(569.5)

 

 

Received: 02.04.2014
Accepted: 26.06.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Со овој труд ќе се обидеме да направиме преглед на програмите за специјална едукација во Јордан за деца со пречки во развојот. Поточно, овој труд ќе ги опише појавата и развојот на услугите од специјалната едукација и на оние што ги обезбедуваат овие услуги во рамките на јорданското општество. Исто така претставени се клучните прашања релевантни за едукацијата на дефектолозите, за интервенцијата во раното детство, инклузивното образование и предизвиците со кои се соочуваат децата со пречки во развојот. Сознанијата посочуваат дека постојат многу предизвици, вклучувајќи ги финансирањето и поддршката, несоодветни наставни средства и техники, ограничена соработка, како и оскудни податоци за децата и младите со пречки во развојот. Овој труд ги употребува секундарните податоци прибрани од релевантни извештаи, истражувања, како и сознанијата и искуството на авторот. Во овој труд се дискутира и за импликациите за подобрување на сегашната практика на специјална едукација за овие деца.

 

 


This paper will try to provide an overview on Jordan’s special education programs for children with disabilities. Specifically, this paper will describe the emergence and development of special education services and the providers of these services within the context of Jordanian society. The key issues relevant to special teacher education, early childhood intervention, inclusive education and challenges faced by children with disabilities are also presented. The findings indicate that there are many challenges, including funding and support, inadequate instructional resources and techniques, shortage of pertinent knowledge and training, limited cooperation, and sparse data on children and youth with disabilities. This paper uses secondary data gathered from relevant reports, studies, and the understanding and experience of the author. Implications to improve the current special education practices for these students are discussed in this paper.


Citation: Mahnmud Suleiman Al Shoura H, Che Ahmad A. Review of Special Education Programs in Jordan: Current Practices, Challenges, and Prospects. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):24-42. doi: 10.2478/JSER-2014-0009

   

Клучни зборови: ученици со пречки во развојот, специјална едукација, рехабилитација, инклузивно образование

 


Keywords: Students with disabilities, Special Education, Rehabilitation, Inclusive education


Адреса за кореспонденција:
Хамза МАХМУД СУЛЕЈМАН АЛ ШУРА
Училиште за едукација, Универзитет Сејнс
Малезија Пенанг
тел. +60 1112403987
е-пошта: Hamza.alshoura@yahoo.com;
al_hamzah2006@yahoo.com

 


Corresponding address:
Hamza MAHMUD SULEIMAN AL SHOURA,
School of Education, University Sains
Malaysia Penang
phone: +60 1112403987
E-mail: Hamza.alshoura@yahoo.com;
al_hamzah2006@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in