ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЛЕПИ И СЛАБОВИДНИ УЧЕНИЦИ ВО СЛОВЕНИЈА

 

Франц ЦАНКАР1
Томи ДОЈЧ1
Бојана ГЛОБAЧНИК2
Андреја ПИНТEРИЌ1

1Национален образовен институт на Словенија
2Универзитет на Приморска, Факултет за образование Копер, Словенија

 

INCLUSIVE EDUCATION OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PUPILS IN SLOVENIA

 

Franc CANKAR1
Tomi DEUTSCH1
Bojana GLOBACNIK2
Andreja PINTERIC1

1 National Education Institute Slovenia
2 University of Primorska, Faculty of Education Koper, Slovenia

 

Примено: 10.01.2014
Прифатено: 10.04.2014
UDK: 376-056.262-053.4/.5(497.4)

 

 

Received: 10.01.2014
Accepted: 10.04.2014
Original article

 


Резиме

 

 


Abstract

 


Вовед: Во последните години, сѐ повеќе се нагласува потребата за вклучување на децата со посебни потреби во редовните градинки и училишта во Словенија. Тоа посочува на потребата за менување на улогата на посебните училишта и установи за деца со посебни потреби и за нивна трансформација во ресурсни центри.
Методологија: Извршивме пилот-тестирање во ресурсен центар за поддршка на слепи и слабовидни деца. Вклучивме 15 образовни институции и по еден слеп или слабовиден ученик од секоја институција. Податоците беа собрани на почетокот на учебната 2010/11 и на крајот на учебната 2011/12. Во двата случаја беа употребувани истите инструменти, кои овозможија споредба на прибраните податоци.
Резултати: Резултатите покажаа напредок во развојот на компетенциите, ставовите и на компетенциите за рехабилитација на учесниците во студијата.
Дискусија: Резултатите ја потврдија ефикасноста на иницијално креираниот модел.
Со инвестирање во градењето на кадровскиот капацитет, очекуваме дека центарот ќе се здобие со признание и ќе го зголеми својот квалитет. На овој начин, ќе биде во можност да ја реализира својата развојноподдржувачка улога за децата со оштетен вид во Словенија.

 

 


Introduction: In the last years, the demand to include children with special needs in the mainstream kindergartens and schools in Slovenia has grown. This brought with it the need for changing the role of the special schools and institutes for children with special needs and for their transformation into resource centres.
Methodology: We pilot tested a resource centre for support of blind and visually impaired children. We included 15 educational institutes and one blind or visually impaired pupil from each institute. Data were collected at the beginning of the school year 2010/11, and at the end of the school year 2011/12. In both cases the same instruments were used, which made comparison of the collected data possible.
Results: The results have shown progress in the development of competences, attitudes, and rehabilitation competences in the participants of the study.
Discussion: The results confirmed the efficiency of the initially designed model.
By investing into its staff capacity building, we expect that the centre will gain recognition and increase its quality. In this way, it will be able to realise its developmentally-supportive role for the children with visual disability in Slovenia.


Citation: Cankar F, Deutsch T, Globachnik B, Pinteric A. Inclusive Education of Blind and Visually Impaired Pupils in Slovenia. J Spec Educ Rehab 2014; 15(3-4):7-23. doi: 10.2478/JSER-2014-0008

   

Клучни зборови: инклузија, ресурсен центар, слепи и слабовидни ученици, компетенции

 


Keywords: inclusion, resource centre, blind and visually impaired pupils, competences


Адреса за кореспонденција:
Франц ЦАНКАР
Национален образовен институт на Словенија
Пољанска цеста 28, 1000 Љубљана, Словенија
тел.+386 1 30 05 100
е-пошта: Franc.Cankar@zrss.si

 


Corresponding address:
Franc CANKAR,
National Education Institute Slovenia
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, Slovenia
phone+386 1 30 05 100
E-mail: Franc.Cankar@zrss.si

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in