ОДБЕЛЕЖАН 2 АПРИЛ – СВЕТСКИ ДЕН НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Мануела КРЧАНОСКА

Студент на постдипломски студии
Филозофски факултет
Институт за дефектологијa , Скопје
Р. Македонија

 

CELEBRATED APRIL 2nd – INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH AUTISM

 

Manuela KRCHANOSKA

Postgraduate student
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Skopje, Macedonia

 

Примено: 21.04.2014
Прифатено: 24.04.2014
UDK: 616.89(100)(062)(049.3)

 

 

Received: 21.04.2014
Accepted: 24.04.2014

 

 

 

 

 

 

На 2 април Македонското научно здружение за аутизам, четврта година по ред организираше настан по повод Светскиот ден на лицата со аутизам. Настанот со културно-уметнички карактер се одржа во Музејот на македонската борба под мотото „Тие не се сами, ние сме со нив“. Огромниот број присутни граѓани само го потврдија мотото. Се чинеше дека салата на Музејот на македонската борба е претесна за топлите души на присутните. Беа присутни повеќе од 300 гости, и тоа деца со аутизам и нивните семејства, професори, доктори, дефектолози, психолози, студенти и други граѓани кои со драго срце и волја решија да го збогатат настанот со своето присуство.
Настанот го отвори виолинистката Пламенка Трајковска, која изведе една нумера. Веднаш потоа следеше говорот на претседателот на Македонското научно здружение за аутизам проф. д-р Владимир Трајковски. Професорот им порача на родителите на децата со аутизам, кои ги имаше во огромен број, да не ја губат надежта, да се борат за своите деца, а притоа во борбата огромна поддршка и помош ќе им пружи Македонското научно здружение за аутизам.
Министерот во својот говор потврди дека е отворен дневниот центар за деца со аутизам во Скопје и напомена дека во иднина ќе бидат отворени повеќе дневни центри во поголемите градови во земјата. На Министерот за труд и социјална политика г. Диме Спасов, кој даде значаен придонес при организацијата на овај настан, проф. д-р Владимир Трајковски му додели благодарница.
Потоа следеше дел во кој настапија и тие кои беа причина за организацијата на ваков настан, децата со аутизам и родителот на дете со аутизам, г-ѓа Катерина Крстеска. Уште на почетокот на својот говор Крстеска нагласи дека најважно за настанот е тоа што толку многу родители на деца со аутизам се тука, а нејзиниот говор е само дел од она што го чувствуваат сите тие. Нејзиниот говор го растрепери и најтврдото срце во салата. Нејзиното обраќање заврши со мислата: „Јас го сакам моето дете со аутизам и нема да престанам да се борам за него! Ќе направам сè, само да го слушнам да ми каже: „Mамо, те сакам“.
Програмата беше збогатена со нашата гордост – Националната установа „Танец“, како и со настапот на ученици од МБУЦ „Илија Николовски-Луј“ и студенти од Факултетот за музичка уметност од Скопје.
Настанот беше затворен со доделување благодарници на почесните членови на МНЗА и на учесниците на овој настан. Водител на настанот беше актерката Сања Арсовска од Драмскиот театар во Скопје.
Никој не беше помалку важен на овoј настан. Учесниците на настанот заедно со организаторите на настанот, Македонското научно здружение за аутизам, овозможија достојно да се одбележи 2 април – Светскиот ден на лицата со аутизам со ветување дека МНЗА, не само сега, не само овде, туку секогаш е тука за лицата со аутизам.

 

 

On April 2nd, the Macedonian Scientific Society for Autism, for the fourth time organized an event on the occasion of the International Day of Persons with Autism. The event with cultural and artistic character was held at the Museum of the Macedonian Struggle under the motto “They are not alone, we are with them”. The huge number of citizens only confirmed the motto. It seemed that the hall of the Museum of the Macedonian Struggle is too small for the warm hearts of the audience. More than 300 guests were present in the hall, among which there were children with autism and their families, prominent professors, doctors, special educators and rehabilitators, psychologists, students and other citizens with glad heart and will who decided to enrich the event with their presence.
The event was opened by the violinist Plamenka Trajkovska, which performed one song. After her, the President of the Macedonian Scientific Society for Autism, PhD. Vladimir Trajkovski delivered his speech. The professor told the parents of autistic children, who were present in large number, not to lose hope, to fight for their children, and that the Macedonian Scientific Society for Autism will provide tremendous support and assistance in this struggle.
The Minister, in his speech acknowledged that a daycare center for children with autism was opened in Skopje and noted that in future more daycare centers in major cities in the country will be opened. PhD. Vladimir Trajkovski awarded a certificate of gratitude to the Minister of Labor and Social Affairs, Mr. Dime Spasov, who had a significant contribution to the organization of this event. Then, there was a part in which those who were the reason for organization of this event, children with autism and a parent of a child with autism, Ms. Katerina Krsteska had their performance. At the beginning of her speech, Krsteska emphasized that the most important thing for this event is that so many parents of autistic children are here, and her speech is only part of what all parents of children with autism are feeling. Her speech fluttered even the strongest heart in the hall. Her speech ended with the thought “I love my child with autism and I will not stop fighting for him, I will do anything just to hear my child saying - I love you Mom”.
The program was enriched by our pride, here and in the world – the National Institution “Tanec”, with performance by students from MBUC “Ilija Nikolovski - Luj” and with students from the Faculty of Music in Skopje.
The event was closed with the awarding of certificates of gratitude to the eminent members of MSSA and to the participants in this event. Host of the event was the actress Sanja Arsovska from the Drama Theater.
No one was less important than the other in this event. The participants in this event along with the event's organizers, the Macedonian Scientific Society for Autism enabled proper marking of the April 2nd – International day of persons with autism promising that MSSA would not just now, not only here, but will always be there for the persons with autism.


Адреса за кореспонденција:
Мануела КРЧАНОСКА
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
Бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје, Р. Македонија
e-пошта: mkrcanoska@yahoo.com

 


Corresponding address:
Manuela KRCHANOSKA
Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Blvd Goce Delchev 9A, 1000 Skopje, R. Macedonia
E-mail: mkrcanoska@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in