Величко АНДРЕЕВСКИ

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА ЗАШТИТАТА НА ХЕНДИКЕПИРАНИТЕ ЛИЦА
ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА


                                            
                Во организација на Фламанско-Бугарскиот форум,1од 19 до 21 ноем­ври 1996 година во Софија е одржана БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА за по­до­­брување на заштитата на хендикепираните и инвалидните лица во перио­дот на транзиција.
                Целта на оваа Балканска Конференција беше подобрувањето на заштитата на хендикепираните и инвалидните лица во периодот на транзи­ција како мошне актуелен општествено-политички, социјално-економски и над сî хуман проблем.
                Во работата на оваа Конференција беа опфатени исклучително акту­ел­ни прашања поврзани со нормативната основа, професионалната ориен­та­ција, рехабилитацијата, нормализацијата, социјалната интеграција на хенди­ке­­пираните лица.
                На Конференцијата учествуваа и претставници од нашата земја и тоа од Филозофскиот факултет-студиите по дефектологија и социјално хумани­тарните организации со свои излагања.

 

1Фламанско-Бугарскиот форум (FBF) е проект на соработка од месец јуни 1993 година во рамките на соработката на Фландрија со Источна Европа

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in