Виолета МАЛИНСКА-ПЕТРУШЕВСКА

КОН РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ТРЕТАТА ЕВАЛУАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА “ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ” ВО ЕВРОПСКИОТ РЕГИОН (1996-1997)На Четириесет и шестата сесија на Регионалниот комитет на Светската здравствена организација за Европа, што се одржа од 9-13 септември 1996 година во Копенхаген, донесена е Резолуција за Третата евалуација за спроведување на Стратегијата “Здравје за сите” во Европскиот регион (1996-1997).
Во оваа резолуција се подвлекува важноста од имплементацијата на стратегијата “Здравје за сите” со усвоените и иновираните во 1991 година 38 цели на здравствената политика во Европа, меѓу кои гледано од наш аспект посебно значење е целта (3). Македонија овие цели ги прифати во април 1993 година, кога стана полноправен член на Светската здравствена организација.
Во цел 3 од Резолуцијата е нагласено:
“Подобри можности за луѓето со онеспособеност”
До 2000-тата година, на луѓето со онеспособеност треба да им се овозможи да водат социјално, материјално и духовно исполнети животи обезбедувајќи им специјални погодности што ги подобруваат нивните релативни физички, општествени и економски можности (способности).           Оваа цел е со намера да:

 

  • обезбеди еднакви можности;
  • го подобри статусот на луѓето со онеспособеност;
  • овозможи на луѓето со онеспособеност да го подобрат квалитетот на живеењето и да го развиваат сопствениот здравствен потенцијал.

                Во Резолуцијата се нагласува дека оживотворувањето на овие цели може да се постигне со стратегии преку кои:

  • во јавноста да се промовира позитивен однос кон луѓето со неспособеност;
  • да се создаваат услови за безбедни (не ризични средини);
  • да се промовираат рехабилитациони програми и обезбедат социјални служби што ќе овозможат посоодветни услови за самостојното извршување на секојдневните животни функции на хендикепираните лица;
  • да им се обезбедат услови на овие лица за самостојно извршување на животните функции;
  • на оние лица што неможат самостојно да ги обавуваат своите секојдневни животни функции, и на нивните семејства или негуватели да им се обезбедуваат специјални услуги и помош.

                Евалуација за реализцијата на оваа цел во нашата Република ќе се направи по пополнувањето и сумирањето на одговорите од компетентни стручни и научни работници што работат во оваа област и ја покриваат оваа проблематика. Притоа евалуацијата ќе се засновува на одговорите на прашањата дадени во следниот формулар:

ФОРМУЛАР ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ЦЕЛТА
(се внесуваат само насловите)


1.

Нова или повторно утврдена развојна политика (цели, приоритети, главни насочувања);

2.

Нови стратегии и промени во менаџментот (законодавството, раководните структури, спогодби, итн.;

3.

Нови активности за спроведување на политиките и стратегиите;

4.

Нови развојни промени во информирањето, мониторингот и во процесот на евалуацијата;

5.

Главни проблеми и ограничувања;

6.

Статистички показатели на развојот (трендови на релевантните индикатори на ЗЗС);

7.

Севкупна проценка на прогресот.

                Почитувани читатели, се надеваме дека до излегувањето на наредните броеви од ова списание ќе ги добиеме вашите видувања, оценки и предлози во врска со дадените седум точки во овој формулар што ќе ги насочат анализите и сумирањата на резултатите и ќе бидат од посебен придонес за натамошното подобрување на квалитетот на живеењето на онеспособените лица и напорите за поцелосно решавање на сложениот комплекс на проблеми поврзани со ваквите лица и нивните семејства.
Ова списание со посебно внимание ќе ги следи вашите активности како и трудовите за кои ќе биде обезбеден соодветен простор за нивно публикување.

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in