ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ

 

Владимир ТРАЈКОВСКИ

 

Дефектолошка теорија и практика
Институт за дефектологија
Филозофски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Македонија

 

JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION FROM SCIENTIFIC PERIPHERY TO RELEVANT SCIENTIFIC JOURNAL

 

Vladimir TRAJKOVSKI

 

Journal of Special Education and Rehabilitation
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy,
University Ss. Cyril and Methodius
Skopje, Macedonia

 

Примено: 01.10.2015
Прифатено: 17.10.2015
UDK: 376-(051)(049.3)

 

 

Recived: 01.10.2015
Accepted: 17.10.2015
Editorial


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Во овој предговор е опишан растежот на списанието Дефектолошка теорија и практика во последните 18 години откако започна да се издава. Иако започна како локално и стручно, сепак успеа да се развие во ин-тернационално и научно и да привлече голем број автори од преку 30 држави од светот. Моментно списанието е индексирано во 65 светски бази на податоци.
Македонија претставува тешка периферија во светот на науката. Но, тоа не го спречува списанието од година во година да станува сѐ повидливо и позначајно во научните области кои го обработуваат полето на специјална едукација и рехабилитација. Во нашата држава постојат многу фактори кои го попречуваат патот за создавање на високо квалитетно научно списание. Истите се детално дискутирани во трудот.
За да се достигне повисока релевантност на списанието, потребна е голема и беспрекорна посветеност на луѓето кои работат во изда-вачките канцеларии.
Уредниците од малите списанија од регионот треба да си ги разменуваат сопствените искуства. Уредничките тимови на помалите списанија треба да собираат искуство од по-големите списанија. Тие треба да вложат по-веќе напори во зголемување на видливоста на списанието на интернет, а тоа можат да го сторат преку споделување на трудовите на социјалните медиуми. Надлежното Министерство за образование и наука треба да одвои поголем процент од бруто домашниот производ за издавачка дејност за да може малите списанија да станат порелевант-ни во светот на науката.
Се наметнува заклучокот дека малите списанија може да придонесат со релевантни науч-ни информации во светот на науката.

 

 

This editorial describes the growth of the Journal of Special Education and Rehabilitation in the last 18 years since it began to be published. Although it began as a local and specialized, it managed to develop into an international and scientific and to attract a large number of authors from over 30 countries around the world. Currently, the journal is indexed in 65 databases worldwide.
Macedonia is a tough periphery in the world of science. But, this does not prevent the journal to become more visible and significant in scientific areas that the field of special education and rehabilitation covers. In our country there are many factors that hinder the way for the creation of high quality scientific journal. These are discussed in detail in the paper.
To reach higher relevance of the journal, a great dedication of the people working in the publish-ing offices is necessary.
The editors of small journals of the region need to exchange their experiences. The editorial teams of smaller journals have to gather experi-ence from major journals. They need to put more effort into increasing the visibility of the journal online, and they can do this by sharing the labor of the social media. The competent Ministry of Education and Science should allo-cate a greater percentage of the gross domestic product for publishing as small journals could become more relevant in the world of science.
The conclusion is that small journals may con-tribute in the world of science with relevant sci-entific information.


Клучни зборови: Дефектолошка теорија и практика, научна периферија, научно списание, квалитет на списание

 


Keywords: Journal of Special Education and Rehabilitation, scientific periphery, scientific journal, quality of journal


Адреса за кореспонденција:
Владимир Трајковски
Дефектолошка теорија и практика
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
бул. Гоце Делчев 9A, 1000 Скопје,
Република Македонија
Е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Vladimir Trajkovski,
Journal of Special Education and Rehabilitation
"SS Cyril and Methoduis" University

Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
E-mail: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in