КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА

 

Санеја КЈУРЕШИ

Институт за социјална иновација и
влијание, Универзитет во Нортхемтон,
Велика Британија

 

KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY

 

 

Saneeya QURESHI

Institute for Social Innovation and Impact,
The University of Northampton,
United Kingdom

 

Примено: 17.08.2015
Прифатено: 08.09.2015
UDK: 373.3:376-056.34(420)

 

 

Recived: 17.08.2015
Accepted: 08.09.2015
Scientific article


 

Резиме

 


 

Abstract


 

Вовед: Целта на овој труд е да утврди дека постојат голем број на клучни двигатели за одредбите за посебните образовни потреби (ПОП) кои треба да бидат исполнети од ст-рана на координаторите за посебни обра-зовни потреби и наставниците за да се обе-збеди оптимална одредба и инклузија на деца со ПОП во редовните основни училишта. Иако истражувањето е спрове-дено во Англија, постои значајна европска димензија на ова прашање, како што веќе постои слична улога на онаа на коор-динаторите за посебни образовни потреби во однос на управувањето со ПОП во земјите како што се Финска и Ирска, и како што се разгледува во Италија.
Методи: Овој труд се фокусира на подато-ците собрани за докторскиот труд на авто-рот во Англија, преку прашалници и инте-рвјуа со координаторите за посебни обра-зовни потреби, класните раководители и наставниците. Беше искористена тематска анализа за да се истражат клучните двигатели во одредбата за ПОП од страна на практичари кои ги поддржуваат децата со ПОП.
Резултати: Податоците покажуваат дека клучните двигатели во одредбата за ПОП вклучуваат време, отвореност на наставниците кон промена, целна средина, докази за испробани интервенции, еманципирање, донесување одлуки и пристапност. Имплементацијата на ваквите двигатели зависи во голема мера од способностите на практичарите и нивните компетенции.
Заклучок: Главниот заклучок во овој труд е да се развијат референтни точки за планирање и практика, со илустрации за оптимална одредба од сите практичари кои работат со деца со ПОП.

 


 

Background: The aim of this paper is to argue that there are a number of key drivers for Special Educational Needs (SEN) provision that have to be met by Special Educational Needs Coordinators (SENCOs) and teaching professionals so as to ensure optimal provision and inclusion for children with SEN in mainstream primary schools. Although the research has been carried out in England, there is a significant European Dimension to the issue, as a similar role to that of SENCOs in respect of SEN management already exists in countries such as Finland and Ireland, and is being considered in Italy.
Methods: This paper focuses on the data gathered for the purpose of the author’s doctoral research in England, through questionnaires and interviews with SENCOs, head teachers and teachers. Thematic analysis was used to explore key drivers of SEN provision by practitioners who support children with SEN.
Results: Data illustrate that the key drivers of SEN provision include time; teacher openness to change; target setting; evidence of tried interventions; empowerment; decision-making and approachability. The implementation of such drivers depend largely on practitioner skills and competencies.
Conclusion: The main conclusion within this paper is to develop points of reference for planning and practice, with illustrations of optimal provision by all practitioners who work with children with SEN.


Citation: Qureshi S. Key drivers of optimal special education needs provision: an English study. J Spec Educ Rehab 2015; 16(3-4):13-29. doi: 10.1515/JSER-2015-0009

   

Клучни зборови: посебни образовни потреби, ПОП, инклузија, редовно, основно училиште, ВБ

 


Keywords: Special Education Needs; SEN; inclusion; mainstream; primary school; UK


Адреса за кореспонденција:
Санеја КЈУРЕШИ
Институт за социјална иновација и влијание
Дирекција за истражување, влијание и иницијатива
Универзитет во Нортхемтон
Торнбаи 1, Парк Кампус, Нортхемптон,
НН2 7АЛ
ВБ
E-пошта: vj.nibs@gmail.com

 


Corresponding address:
Saneeya QURESHI
Institute for Social Innovation and Impact
Directorate of Research, Impact and Enterprise
The University of Northampton
Thornby 1, Park Campus,
Northampton,
NN2 7AL, UK
E-mail: vj.nibs@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in