САМОРЕГУЛАЦИЈАТА НА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Харис МЕМИШЕВИЌ1,2

1Универзитет во Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина
2 Центар за едукација и рехабилитација Меденица, Сараево, Босна и Херцеговина

 

SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY

 

Haris MEMISEVIC1,2

1Herzegovina University, Mostar, Bosnia and Herzegovina
2 Center for education and rehabilitation Mjedenica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 11.06.2015
Прифатено: 30.06.2015
UDK: 159.94-056.49-053.2

 

 

Recived: 11.06.2015
Accepted: 30.06.2015
Original paper


 

Резиме

 


 

Abstract


 

Вовед:Саморегулацијата е важна извршна функција одговорна за контролата на емоциите, однесувањето и душевните процеси. Поврзана е со училишниот успех на децата, како и со нивниот когнитивен и социјален развој. Забележано е дека кај децата со интелектуална попреченост постои значаен дефицит во способностите за саморегулација.
Цел:Главна цел на ова истражување е да се испитаат способностите за саморегулација на деца со лесна интелектуална попреченост. Дополнително, целите се и испитување на саморегулацијата во однос на полот на децата и испитување на односот меѓу возраста и саморегулацијата
Методологија:Примерокот за ова истражување беше составен од 42 деца со лесна интелектуална попреченост, на возраст од 7 до 15 години. Од нив 22 се момчиња, а 20 девојчиња. Саморегулацијата беше проценета со Бихејвиорално оценување на инвентарот на извршната функција (BRIEF).
Резултати:Резултатите посочуваат дека 10 деца или 23,8% имаат клинички значаен дефицит во способностите за саморегулација.Способностите за саморегулација кај овој примерок беа значително пониски споредено со контролниот примерок. Момчињата имаат подобри способности за саморегулација отколку девојчињата од овој примерок. Способностите за само регулација се подобруваат со возраста на испитаниците од овој примерок.
Заклучок:Имајќи го предвид фактот дека овие способности можат да се подобрат, се предлага образовните институции да обрнат повеќе внимание на развивање на извршните функции кај училишната возраст. Образовните институции треба да размислат за вметнување обука за извршните функции во нивните наставни планови и програми.

 


 

Background:Self-regulation is an important executive function responsible for the control of emotions, behaviors and inner processes. It is related to the academic success of the children as well as to their cognitive and social development. Children with intellectual disability are reported to have significant deficits in self-regulation skills.
Objective:The goal of this study was to examine self-regulation skills in children with mild intellectual disability. The additional goals were to examine selfregulation in relation to the child’s gender and to examine the relationship between age and self-regulation.
Method:The sample for this study comprised 42 children with mild intellectual disability, aged 7 to 15. There were 22 boys and 20 girls. Self-regulation was assessed with the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF).
Results:The results indicated that 10 children or 23.8% had clinically significant deficit in self-regulation skills. Self-regulation skills in this sample were significantly lower as compared to the normative sample. Boys had better self-regulation skills than the girls in this sample. Self-regulation skills were improving with age for this sample of participants.
Conclusion: Given the fact that these skills can be improved, it is suggested that educational institutions should give more attention to the development of executive functions at school age. Educational institutions should consider incorporating the training of executive functions into their curriculums.


Citation: Memisevic H. Self-regulation in children with intellectual disability. J Spec Educ Rehab 2015; 16(3-4):71-83. doi: 10.1515/JSER-2015-0012

   

Клучни зборови: саморегулација, извршна функција, лесна интелектуална попреченост

 


Keywords: self-regulation, executive function, mild intellectual disability


Адреса за кореспонденција:
Харис МЕМИШЕВИЌ
Универзитет во Херцеговина
Блајбуршких жртава 100; 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
E-пошта: hmemisevic@gmail.com
 

 


Corresponding address:
Haris MEMISEVIC
Herzegovina University
Blajburskih zrtava 100; 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
E-mail: hmemisevic@gmail.com

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in