ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА

 

Мери НОЛЧЕВА1

Владимир ТРАЈКОВСКИ2

 

1Невработен дефектолог, Скопје, Македонија
2 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт по дефектологија, Скопје, Македонија

 

EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

 

Meri NOLCHEVA1

Vladimir TRAJKOVSKI2

 

1Unemploded special educator, Skopje, Macedonia
2University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje, Macedonia

 

Примено: 08.07.2015
Прифатено: 24.07.2015
UDK: 364-787-24:159.944.4]:616.89-053.2

 

 

Recived: 08.07.2015
Accepted: 24.07.2015
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract


 

Вовед:Секоја година сè повеќе семејства се соочуваат со посебни предизвици поврзани со одгледувањето дете со АСН. Стресот е значаен аспект од исполнувањето на улогата на родител, а родителството на дете со АСН значително влијае на стресот што се доживува. Низ литературата се посочува дека нивото на стрес кај родителите е обратно-пропорционално со семејната поддршка и начините на справување со стресот.
Цел:Проценка на нивото на стрес кај родителите на деца со АСН, на начините за справување со стресот и на нивото на семејната поддршка во споредба со родителите на деца со ИП
Методологија:Примерокот беше составен од група родители на деца со АСН (N=35) и група родители на деца со ИП (N=35). Тие пополнија четири прашалници: PSI-SF, Brief COPE, FSS и демографски прашалник. Податоците беа обработени со t-тест за компарација, со хи-квадрат за компарација на дистрибуцијата на фреквенцијата и со Пирсоновиот коефициент за корелација, со значајност на ниво p<r;0,05.
Резултати:Во однос на стресот нема разлика помеѓу двете групи. Начините за справување со стресот што ги користат родителите на деца со АСН посочуваат дека честото одбегнување (r=0,469) и неангажираноста (r=0,567) доведуваат до зголемување на стресот кај родителите. Семејната поддршка (r=-0,415) се покажа како битен фактор за ублажување на стресот и механизам за справување со стресот кај родителите на деца со АСН.
Заклучок:Не постојат разлики во нивото на стрес, во начините за справување со стресот и во нивото на поддршка помеѓу родителите на деца со АСН и со ИП.

 


 

Introduction:Each year more families are confronted with unique challenges related to raising a child with ASD. Parenting stress is a significant aspect of fulfilling the role as a parent, and having a child with ASD greatly influences the experienced stress. The literature review indicates that parenting stress is inversely proportional to family support and coping mechanisms.
Aim:Appraising the stress level among parents of children with ASD, the coping mechanisms and the level of family support, in comparison with parents of children diagnosed with ID.
Method:A group of parents of children with ASD (N=35) and a second group of children with ID (N=35) completed four questionnnaires: PSI-SF, Brief COPE, FSS and demographic questionnaire. The data was analyzed using t-test for comparison, Chi-square test for comparing frequency distributions and Pearson coefficient for correlation, with p<r;0.05 level of significance
Results:Parenting stress did not differ between the two groups. The coping mechanisms used by the parents of children with ASD showed that increased usage of distraction (r=0.469) and disengagement (r=0.567) increased the level of parenting stress. Family support (r=-0.415) is a key buffer and coping mechanism for managing the stress in parents of children with ASD.
Conclusion:There are no differences in the level of stress, coping mechanisms and the level of support comparing parents of children with ASD and ID.


Citation: Nolcheva M, Trajkovski V. Exploratory study: stress, coping and support among parents of children with autism spectrum disorders. J Spec Educ Rehab 2015; 16(3-4):84-100. doi: 10.1515/JSER-2015-0013

   

Клучни зборови: аутистичен спектар на нарушување, интелектуална попреченост, стресот на родителите, начини за справување, семејна поддршка

 


Keywords: autism spectrum disorder, intellectual disability, parenting stress, coping mechanisms, family support


Адреса за кореспонденција:
Мери НОЛЧЕВА
ул. „Томе Арсовски“ бр. 23/6
1000 Скопје, Р. Македонија
E-пошта: mnolceva@gmail.com

 


Corresponding address:
Meri NOLCHEVA
Tome Arsovski nr. 23/6
1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: mnolceva@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in