ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

 

Лина ГИЛИЌ

Универзитет „Св. Џон“
Њујорк, САД

 

HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM

 

Lina GILIC

Ss John's University
New York, USA

 

Примено: 02.11.2015
Прифатено: 24.01.2016
UDK: 37.091.322:616.896-053.2

 

 

Recived: 02.11.2015
Accepted: 24.01.2016
Best Practice article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Истражувачите идентификувале неколку фактори кои имаат влијание на способноста на ученикот да ја напише домашната задача. Иако голем број истражувачи се фокусираат на пишувањето на домашната задача, помал акцент се става на точноста на домашната за-дача. Ова истражување ја покажува важноста и неопходноста на точноста на домашната за-дача како средство за зголемување на школ-ското одговарање на ученикот (1). На учени-ците со посебни потреби им е обезбедена по-себна поддршка на почетокот на нивното об-разование, така што важноста да се стекнат навики за пишување на домашната задача е зголемена со цел да се зголеми независноста во инклузивната средина, како и да се создаде одреден однос кон домашната задача.
Проблемите со кои лицата со аутизам се со-очуваат во однос на домашната задача, како и преземените чекори да се решат овие про-блеми, доведоа до анализи на ефикасните третмани поврзани со пишувањето на зада-чите. Методите за подобро извршување на домашните задачи гo опфаќаат вклучувањето на родителите, особено во однос на однесу-вањето додека се пишува задачата, потоа училишните белешки за дома, картичките со дневните извештаи, соработката со врсници-те и зголемената комуникација и соработка меѓу наставниците и родителите. Овие стратегии го зголемуваат степенот на извр-шување на домашните задачи, особено кај децата со аутизам, иако точноста на домаш-ната задача не беше вклучена во варијаблите од интерес (2, 3). Точноста на домашните задачи е важна варијабла која се користи да се оцени усвојувањето на одредени вештини кај ученикот. Точноста на домашната задача исто така покажува дали ученикот успешно усвојува школски вештини во склоп на училишната задача (4).
Домашната задача како традиционален соста-вен дел на нашиот училиштен систем има негативна репутација меѓу учениците (5). Ученикот кој само ја завршува домашната за-дача нема иста корист од неа како ученикот кој ја завршува домашната задача точно и со помалку грешки. Истражувачите констати-раат дека постои позитивна поврзаност меѓу завршувањето на домашната задача и постигнувањата на учениците, а сепак до-машната задача се смета како извор на стрес кај учениците (2, 6). Мал број студии се сп-роведени и дизајнирани за испитување на нивото на извршување на домашните задачи и начините за подобрување на училишните постигнувања кај учениците (2, 3, 6,). Axelrod тврди дека некои од овие стратегии се потпираат на вклученоста на родителите додека други техники се фокусираат на тоа да го научат ученикот на вештини за саморе-гулација (2). Бројни студии се состојат од стратегии за вклучување на родителите, вклучувајќи консултации и обука, набљуду-вање на извршувањето на домашните задачи од страна на родителот, поставување цели во комбинација со систем за поттикнување.
Имплементацијата на овие стратегии во слу-чаи на вработени родители е сѐ попредизви-кувачка заради ограничувањата како и заради различниот распоред на обврски меѓу детето и родителите. Стратегиите треба да ги земат предвид потребите и на другите членови на семејството, реалната достапност на родите-лот и нивото на достапност на извори кои родителот ги има на располагање. Училишната средина, иако ограничена со часовите, е честопати подобро опремена да овозможи постојана поддршка на детето со посебни потреби. Во домашна атмосфера, во зависност од бројот на членовите, како и од обврските на родителите, истиот систем на поддршка може и да не биде презентиран (7). Како што се зголемува дијагностицирањето на децата со аутизам, сѐ повеќе се зголемува потребата за подигање на нивото на независност на кај ученици. Учењето да се има вештини за пишување до-машни задачи во раното детство, и многу по-важно, стекнувањето навика да се пишува домашната задача точно, е предуслов за згол-емување на квалитетот на животот на овие ученици кога ќе пораснат. Ова започнува во раното детство, но продолжува и понатаму за стекнување на независност и зголемување на квалитетот на животот (8).

 

 

Researchers have identified several factors which impact a student’s ability to complete homework assignments. Although much research has focused on homework completion, less has been placed on homework accuracy. Current research has shown the importance and necessity of increased homework accuracy as a means to increase student academic responding (1). Students with special needs are provided with educational support at the start of their early childhood education, so the importance of acquiring homework skills are heightened for increasing independence in the inclusive environment, as well as shaping expected homework behavior.
The problem individuals with Autism encounter in regards to homework, as well as approaches taken to alleviate those problems, have led to an analysis of effective treatments surrounding the related tasks of completing homework. Methods for increasing homework completion have included parental involvement, increased on task behavior during homework time, home school notes, daily report cards, peer mediation, and increased communication and collaboration between teachers and parents. These strategies have been successful in increasing homework completion rates in students, specifically those diagnosed with Autism, although homework accuracy was excluded as a variable of interest (2, 3). Homework accuracy is a critical variable used to assess a student’s acquisition of skills. Homework accuracy also identifies if a student successfully acquiresthe academic skill presented within an academic task (4).
Homework as a traditional daily component of our school system has acquired a negative reputation among students (5). A student simply completing homework does not have the same academic benefit as a student completing homework with high accuracy and less errors. Research has suggested there is a larger positive association between homework completion and achievement for students, yet homework is often viewed as a source of stress for students (2, 6). A limited number of studies have been conducted and designed to target homework completion rates and ways to improve students’ academic achievements (2, 3, 6,). Axelrod reported some of these strategies rely on parent involvement whereas other techniques focus on teaching students self-regulation skills (2). Many studies consist of parental involvement strategies, including consultation and training, parental monitoring of homework, goal setting combined with contingency contracting and incentive systems.
Implementation of these strategies in a setting with working parents tend to be more challenging due to time constraints as well as the difference schedule responsibilities between the parents and the child. Strategies should take into consideration the need of other members in the home environment, the realistic availability of the parent, and the level of resources for support available to the parent. The school environment, although limited to the hours of the school day, is often better equipped to provide continuous support for the child with special needs. In the home environment, depending on the number of family members as well as the responsibilities of the parents, the same support system may not be presented (7). As the diagnosis of students with Autism is increasing, the need for increasing independence for these students has become evident. Teaching homework skills in early childhood, and more importantly doing homework correctly for skill acquisition, is a prerequisite for increasing the quality of life for these students in adulthood. This begins in early childhood but continues through adulthood for true independence and increased quality of life (8).


 

Влијание на учениците со аутизам

 


 

Impact on Students with Autism


 

Однесувањето во однос на задачите е важно за учениците при извршување на училишните задачи како што се секојдневните домашни за-дачи (9). Ако детето не биде присутно, тогаш може да се соочи со потешкотии при из-вршување на задачата. Приближно 1 од 66 де-ца во САД се дијагностицирани со аутизам (6). Зголемувањето на бројот на деца дијаг-ностицирани со аутизам е забележано и во це-лиот свет (10). Освен тоа, се смета дека околу 80% од децата кои се дијагностицирани со аутизам покажуваат бројни академски и неакадемски проблеми во однесувањето (9). Учениците со аутизам кои имаат проблеми со однесувањето често се соочуваат со проблеми при извршувањето на училишните задачи како што е домашната задача. Кај таквите деца однесувањето често се користи како причина да се објасни зошто учениците не успеале да напишат домашна задача (2).
Сериозноста на карактеристиките на аутизмот имаат влијание при сместување на ученикот во образованието (11). Социјалниот, бихејвио-ралниот и образовниот репертоар на ова нару-шување доведува до тоа детето да биде сместено во помалку рестриктивна средина што може да биде обична училница, инте-грирана училница или порестриктивна среди-на. Овде може да се вклучи тивка училница или институција која е порестриктивна. Инклузивната средина се стреми да го смести детето во училница со типични врсници од кои ќе може да учи. Инклузивната средина нуди можности да набљудува, да биде во ин-теракција, да соработува со врсниците. На тој начин, извршувањето на домашната задача точно ги зајакнува академските вештини и го зајакнува однесувањето кое е потребно за успех во инклузивната средина (1, 4, 7).

 


 

On task behavior for students is important for accomplishing academic tasks such as daily homework (9). If a child cannot attend, then it would be difficult to complete a task. Approximately 1 out of every 66 children in the United States is diagnosed with Autism (6). The increase in the diagnosis is observed worldwide (10). Moreover, it is estimated that approximately 80% of children that are diagnosed with Autism display a variety of academic or non – academic behavior problems (9). Students with Autism having behavior problems will often experience difficulty completing academic tasks such as homework. As such, off task behavior is regularly used as a reason to explain why students fail to complete homework assignments (2).
The severity of the characteristics of Autism will affect the educational placement of the student (11). The social, behavioral and educational repertoire of this disorder will lead to children being placed in the least restrictive environment which may be a general education classroom, an integrated classroom or a more restrictive environment. This may include a self-contained classroom or an institutional setting which is more restrictive. The inclusive environment seeks to place the children in a classroom with typical peers to learn from. The inclusive environment offers opportunities to observe, interact, model, and collaborate with typical peers. Therefore, having homework done correctly strengthens academic skills but also enhances behaviors necessary for success in the inclusive environment (1, 4, 7).


 

Вклученост на родителите

 


 

Parent Involvement


 

Истражувањата покажуваат дека вклученоста на родителите има важна улога за училишни-от и вонучилишниот успех на детето. Cancio тврди дека учеството на родителите влијае на подобрувањето на академското однесување на учениците (6). Домашната атмосфера е исто толку важна за постигнувањата на ученикот на училиште како што се важни и квалитетот на училиштето, наставникот и наставниот план. Бидејќи детето поминува голем дел од времето дома, родителите имаат можност зна-чително да влијаат на постигнувањата на дете-то. Cancio понатаму тврди дека како резултат на ова потенцијално влијание, родителите имаат можност да го следат и да помагаат во процесот на пишување на домашната задача (6). Истражувачите тврдат дека вклученоста на родителите во процесот на пишување на до-машната задача може да им овозможи на уче-ниците да ја завршат својата домашна работа попрецизно. Истражувачите, исто така сметаат дека една од најчестите причини поради која учениците со нарушувања се мачат во интегрираната средина е токму извршувањето на домашните задачи (13). Одговорноста не може да се препише само на родителите, бидејќи сѐ поголем број на родители работат полно работно време и не се дома. Честопати кога домашната задача се работи, родителите се на работа. Наставниците не се целосно свес-ни за условите во домот или за ограничува-њата во вклученоста на родителите.
Постојат неколку студии што се фокусираат на одредени интервенции при извршување на до-машните задачи (2, 3, 6). Училишните белеш-ки за дома, поддршката и обуките за самос-тојно учење се покажале како ефикасни ин-тервенции при извршување на домашните задачи, но тие не се насочени кон точноста на домашните задачи. Пишувањето на домашни-те задачи не е толку ефикасно како што е сигурноста дека домашното е напишано точно. Вклучувањето на родителите во про-цесот на учење е задача што е охрабрена од училиштата. Резултатот од ова ќе варира во зависност од условите во семејството како и од работните обврски на родителите. Истражу-вањата покажале дека домашните задачи се ефикасна академска интервенција и дека кога родителите се вклучени, академското пос-тигнување ги надминува очекувањата (13, 14). Истражувањата покажале дека зголемената вклученост на родителите има позитивно вли-јание на академските способности на ученици-те. Сепак, тема на дискусија е степенот до кој е потребно учеството на родителите во под-дршката на младите ученици во пишување на домашните задачи, и поважно во училишниот успех - точноста на домашните задачи.

 


 

Research has demonstrated that parental involvement in a child’s life is critical for ensuring academic and non-academic success. Cancio reported parent participation to be effective in improving the academic behavior of students (6). The home environment is crucial to a student’s educational performance and is just as important to a student as is the quality of the school, teacher, and curricula. As children spend a large amount oftime in their home environment, parents have the ability to significantly impact their child’s academics. Cancio further identified that due to this potential influence, parents may be instrumental in monitoring and assisting the homework process (6). Researchers have suggested that parental involvement with the homework process may enable students to complete their homework more accurately. Researchers have also suggested that one of the most common reasons students with disabilities ail in integrated settings is due to their problems with homework completion (13). The responsibility cannot be placed on the parent alone as more as more parents are working fulltime outside the home. Often times when homework is being done, it is done while parents are at work. Teachers may not be fully aware of a family’s circumstances or a family’s limitation in terms of parental involvement.
There have been several studies conducted that focus on specific homework completion interventions (2, 3, 6). School-home notes, response cost, and self- instruction training have all been shown to be effective interventions for increasing homework completion but do not target the homework accuracy. Completing homework alone is not as effective as ensuring that it is completed accurately. Including parents in the learning process is a task that classrooms should encourage. The results of this will vary depending on the family circumstances as well as the work responsibility of the parent(s). Research has proven homework to be an effective academic intervention and when parents are involved, the academic gains surpass expectations (13, 14). Research has demonstrated that increased parent involvement has a positive impact on a student’s academic ability. However, it is a matter of debate as to the amount of parent participation necessary in supporting a young student in homework completion, and more importantly for academic success and homework accuracy.


 

Комуникација родител-наставник

 


 

Parent-Teacher Communication


 

Важно е наставниците да воспостават добра комуникација со родителите и исто толку е важно и родителите да воспостават добра ко-муникација со наставниците (15). Родителот кој сака да биде вклучен во образовниот про-цес на детето со цел да му помогне да постиг-не успех во и надвор од училиштето започ-нува со соработка. Соработката меѓу училиш-тето, родителот и наставниците може да го зголеми успехот на детето, особено ако има очигледен недостиг (13). Степенот на комуни-кација и соработка меѓу родителот и нас-тавникот зависи од родителот, како и од клас-ниот раководител. Бидејќи голем дел од роди-телите работат, времето кое родителите може да го поминат и да учествуваат во пи-шувањето на домашните задачи зависи од спе-цифичната ситуација на семејството. Без оглед на намерите на наставникот, ако достапноста на домашната средина не се земе предвид, комуникацијата наставник˗родител нема да биде успешна. Наставниците не може да сме-таат дека секое семејство ќе биде исто достап-но во однос на слободното време. Запознава-њето со секое семејство може да го насочи наставникот да ги идентификува реалните очекувања како и комуникацијата во семејството со цел да му се помогне во уче-њето на детето со нарушувања. Табела 1 пока-жува еднонасочна и двонасочна комуникација меѓу родителите и наставниците со цел да направи разлика меѓу комуникацијата.
Ingvarsson открива дека едукаторите во раното детство препорачуваат наставниците да ги поздравуваат родителите и да им се обраќаат по име со цел да ја унапредат комуникацијата (15). Се покажало дека овој едноставен гест од наставниците ја зголемува отвореноста на ро-дителите и ја зголемува нивната желба за ко-муникација. Во литературата за едукација во раното детство од последните години, важноста на позитивната врска меѓу нас-тавникот и родителот е значително истакната. Истражувачите истакнуваат дека поздра-вувањето на родителите по име е важно затоа што им покажува на родителите дека нас-тавниџците се посветени да остварат врска не само со детето туку и со нив нако индивидуи. Ingvarsson истакнува дека родителите и наставниците формираат тим и заедно го унапредуваат развојот на детето (15). Не-достатокот на комуникација меѓу наставни-ците и родителите може да му предизвика тешкотии на тимот, а комуникацијата да не се однесува на точноста на домашаната задача, што е важно за постигнување успех.

 


 

It is important for teachers to establish good communication with parents and it is equally important for parents to establish good communication with teachers (15). A parent who wants to be involved in a child’s academic process for the purpose of helping their child achieves success both in and out of school starts with collaboration. Collaboration between the school, parent, and teacher can increase a child’s achievement, especially if there is an apparent deficit (13). The amount of parent teacher communication and collaboration depends on the parents as well as the classroom teacher.As more parents are working, the amount of time parents are able to participate in homework varies depending on the specific situation of a family. Regardless of the intention of the classroom teacher, if the availability of the home environment is not taken into consideration the parent-teacher communication will not be successful. Teachers cannot assume each family would have the same availability in terms of resources or time.A familiarity with each family’s situation can guide the teacher in identifying realistic expectation as well as family interaction to benefit the learning of the young child with a disability. Table 1 displays one way and two way communication between parents and teachers to differentiate the communication.
Ingvarsson had found early childhood educators recommend that teachers greet parents by name to promote parent teacher communication (15). This simple gesture by the teacher has shown to increase parent openness and willingness to communicate. In recent literature concerning early childhood education, the importance of positive relations between teachers and parents has become increasing emphasized. Researchers have speculated that greeting parents by name is important because it demonstrates to parents that teachers are committed to not only forming a relationship with their children, but with the parents as individuals. Ingvarsson stressed that parents and teachers form a team and together promote the child’s development (15). The lack of communication between teachers and parents may make teamwork difficult to achieve and communication alone does not address homework accuracy, which is essential for success.


Табела 1.Начини на комуникација наставник–родител

 


Table 1.Ways to Communicate for Teachers and Parents


Комуникацијата меѓу родителот и наставникот треба да биде индивидуализирана кон ро-дителот, особено кон детето со посебни потре-би. Училишниот извештај е за целото се-мејство да прочита за неделните активности на ученикот. Не обезбедува индивидуализи-раност, ниту, пак, се однесува на успехот, пот-ребите или недостатокот кај младите ученици со посебни потреби (16). Во однос на зго-лемувањето на степенот на пишување домаш-ни задачи или точноста на домашните задачи, комуникацијата меѓу наставниците и роди-телите не обезбедува поддршка за семејството без набљудување на процесот како и собирање податоци за да се оцени успехот во учењето. Истражувачите покажале дека ова е важна стратегија за да се создаде врска меѓу родителот и наставникот. Сепак, ова е само почеток на процесот.

 


Parent and teacher communication should be individualized to the parent and specific to the youngstudent with special needs. The classroom note is for the entire family to read aboutthe student’s weekly activity. It does not provide for individualization nor does it address the success, needs, or deficit for the young student with special needs (16). In terms of increasing homework completion or homework accuracy, parent teacher communication alone does not provide support for the family without a clear monitoring procedure as well as data collection to assess success in learning. Research has demonstrated this to be an important strategy for building the relationship between parent and teacher. However, this is just the beginning of the process.


Самоуправување и саморегулирање

 


Self - Management and Self - Monitoring


Домашната задача е особено предизвикувачка за учениците кои имаат тешкотии да останат фокусирани. Саморегулирањето и самоуправу-вањето на задачите се докажале дека се ефи-касни алатки за зголемување на степенот на пишување домашна задача кај учениците со аутизам. Axelrod вели дека учениците кои имаат проблеми со вниманието често се мачат со процесот на пишување домашно, вклучувајќи го задржувањето на вниманието на одредена задача, организирањето на работата, завршувањето на работата на ефикасен и независен начин, завршување на задачите и носење на домашната задача на училиште (2). Понатаму, учениците кои имаат проблеми со вниманието често имаат недос-таток на способности за саморегулирање да истраат во активностите кои бараат внимание, инхибиторна контрола и задоцнета поддршка. Таквиот недостаток на способности го поста-вува ученикот на ризик да заостане, да биде поставен во порестриктивна средина или да го напушти училиштето. Стратегиите за саморе-гулација имаат за цел да го научат ученикот како да го контролира своето однесување и функционирање во инклузивната средина (2, 17) .
Harris тврди дека способностите за саморегу-лирање се многу посакувани вештини кои можат да го зголемат академското постигнување на учениците и се важни за учењето. Сепак, некои деца имаат тешкотии при стекнување на овие важни вештини (17). Малите деца со аутизам често покажуваат невнимателност, импулсивност, повлеченост и преголема активност. Како такви, истражувачите ги идентификуваат способ-ностите за саморегулација и самонабљудување како способности важни за овие ученици.
Самонабљудувањето е еден вид стратегија за саморегулација во која се набљудува и запи-шува однесувањето. Самоуправувањето е друг вид стратегија за саморегулација која е слична на самонабљудувањето, само што во оваа стратегија е вклучена награда која се базира на постигнувањето на претходно утврдени цели. Табела 2 прикажува примерок во општ формат набљудуван во училница. Axelrod вели дека самонабљудувањето го подобрува однесување-то во однос на задачите и недисциплираното однесување во училница (2). Едно претходно истражување открило дека процесите на само-набљудување ја зголемиле продуктивноста и точноста кај деца со аутизам. Користењето на самонабљудување и саморегулирање го подо-бруваат однесувањето во однос на домашните задачи и ја намалуваат потребата од вклучува-ње на возрасен. Точноста при решавањето на домашната работа и податоците во истата се од голема важност и мора да се анализираат, бидејќи само со пишување на домашнита работа и без обрнување на внимание на точноста на напишаните податоци не се зголемува училишниот успех кај ученикот.

 


Homework is particularly challenging for young students who have difficulty staying focused. Self-management and self-monitoring of on task behavior have been proven to be effective tools for increasing homework completion rates among young students with Autism. Axelrod reported students with attention problems often struggle with the homework process, including sustaining attention to specific tasks, organizing work, completing work in an efficient and independent manner, completing assignments, and returning the homework to school (2). Furthermore, students with attention problems frequently lack adequate self-regulatory abilities to persist in activities requiring sustained attention, inhibitory control and delay of reinforcement. Such skill deficits ultimately place these students at risk for falling behind academically, being placed in more restrictive classrooms,or dropping out of school when older. Self-regulation strategies are intended to teach students how to maintain control of their behaviors and function in the inclusive environment around them (2, 17).
Harris argued that self-regulatory abilities, such as self-monitoring and self-regulation, are highly desirable skills which can increase academic performance in students and are critical for learning. However, it is difficult for some children to attain these essential skills (17). Young children with Autism often exhibit inattention, impulsivity, inhibition and overactivity. As such, researchers have identified self-regulatory and self-monitoring skills as necessary for these students.
Self-monitoring is one type of self-regulation strategy in which one observes and then records his or her own behavior. Self-management is another type of self-regulation strategy that is similar to self-monitoring except there is an added reward component based on meeting predetermined goals of an outside observer. Table 2 provides a sample in a general format observed in the classroom environment. Axelrod cited that self-monitoring has been proven to improve on task academic behavior and disruptive classroom behavior (2). Previous research has found that self-monitoring procedures increase productivity and accuracy in young students diagnosed with Autism. Using self-monitoring or self-management to improve homework behavior would increase independence of the young student and lessen the need for adult involvement. The importance of homework accuracy and data needs to be monitored as homework completion alone will not increase academic success.


Табела 2.Формулар за самонабљудување

 


Table 2.Self -Monitoring Sample Form


Соработка со врсниците

 


Peer Mediation


Истражувањата покажале дека најефикасниот начин да се намалат проблемите во однесува-њето е да се развие интервенција базирана на функцијата на тоа одредено однесување (9). Освен користењето на функционално проце-нување при интервенцијата, истражувачите тврдат дека соработката со врсниците може да биде добра поддршка за децата со аутизам. Со зголемување на бројот на деца со аутизам во инклузивната средина постојат поголеми мож-ности за интеракција, како и за набљудување на типичните врсници. Со тоа, на децата со посебни потреби, им се достапни типичните врсници (врсници со нормален развој) за да соработуваат со нив и да учат од нив по пат на опсервација (18). Соработката со врсниците може да ги намали проблемите во одне-усвањето кај овие деца. Graugovel-Macalese спровеле студија во која целта била да се дуп-лира и прошири процедурата за функцио-нално оценување користејќи врсници во училишните и вонучилишните програми (9). Студијата се обиде да ги прошири интервенциите за соработка со врсниците за проблематичните однесувања преку користење диференцирани начини на поддршка. Бидејќи голем број родители работат, често за да се применат училишните програми, домашната средина се преместува надвор каде што вклученоста на родителите се заменува со вклученост на врсници.
Graugovel-Macales откриле дека врсниците се однесувале многу чувствително во однос на задачите и дека сите учесници во голем степен учествувале во вонучилишната програма (9). Истражувачите покажале дека кога врсниците имплементирале различни процедури за под-дршка, вклучувајќи го и игнорирањето на проблематичното однесување, однесувањето на учениците веднаш се подобрило. Ако учениците ги завршуваат задачите од вонучилишните програми, важно е тие да бидат сконцентрирани на задачата и набљудувачите на таквите програми да бидат свесни за однесувањето на учениците околу нив.
Бидејќи типичниот работен ден на родителите се зголемува покрај зголемената потреба за грижа на децата, вонучилишните програми нудат поголема помош на учениците со посебни потреби. Пишувањето на домашната задача само по себе не е успех, ако задачата не е напишана точно. Типичните врсници може да се искористат да го зголемат вниманието при пишување на домашната задача, како и да го зголемат нивото на точноста на домашните задачи. Точноста на напишаната домашна задача треба да се провери. Еден од методите за тоа е врсниците да ги избројат точните одговори при пишува-њето на домашната задача. Од ова имаат корист учениците со посебни потреби како и типичните врсници. За сите деца, самостојното завршување на домашните задачи не ги подобрува академските вештини.

 


Research has established that the most effective way to decrease behavior problems is to develop an intervention based on the function of that particular behavior (9). In addition to using functional assessment to guide intervention, research has demonstrated that peer attention can be a reinforcer for some young children with Autism. With the increase of young children with Autism in the inclusive environment there are more opportunities for interaction as well as observation of typical peers. Thus, typical peers are readily available for peer mediation and observational learning for the young student with special needs (18). The use of peer mediated interventions can decrease behavior problems for these children. Graugovel-Macalese conducted a study in which their goal was to duplicate and extend functional assessment procedures using peers in an after school program (9). The study sought to extend peer mediated interventions for problem behaviors maintained by peer attention using differential reinforcement and extinction. As more parents work and need to utilize after school programs, homework settings are moved outside of the home environment where parental involvement is replaced with peers.
Graugovel-Macales found in the functional assessment that off task behavior was sensitive to attention received from peers and that all participants engaged in high levels of off task behavior in the after school program(9). Researchers demonstrated that when peers implemented differential reinforcement procedures, including reinforcing the absence of problem behavior and ignoring problem behavior, the off task behavior instantly decreased for all participants and remained low.If students are to complete homework assignments in an after school setting, it is important for them to stay on task and for supervisors of such programs to be aware of the behaviors of the students around them.
As the typical work day extends for parents and the need for childcare increases, after school programs are increasing and offering much assistance to the special need student. Typical peers are readily available, as well as real world experiences for the young child with special needs. Homework completion alone does not show success without the homework being completed accurately. Peers can be used to increase homework behaviors as well as homework accuracy. The accuracy of homework completion should be assessed. One method of assessment could be using peers to measure correct responding during homework. This benefits the student with special needs as well as the typical peer. For all children, the completion of homework alone does not increase academic skill.


Картички со дневен извештај

 


Daily Report Cards


Chafouleas ги дефинира картичките со дневни-от извештај за однесувањето како широко прифатена интервенција која се користи да се подобри одредено однесување и да се доку-ментираат промените кај тоа одредено однесување. Овие картички може да се нарекуваат и училишни забелешки за дома, дневни извештаи или забелешки за добро однесување. Табела 3 прикажува примерок карактеристичен за домашна работа. Освен името, оваа стратегија се користи како еден вид бележник на одредено однесување (19). Истражувачите тврдат дека голем дел од објавената литература за користење на картичките за дневен извештај како средство за оценување се фокусираат на набљудување на ефектите што лековите ги имаат на инди-видуата која е хиперактивна и има нарушено внимание. Освен тоа, картичките за дневен извештај се користат за мерење на извршувањето на домашните задачи, несогласувањето и проблематичното однесување. Картичките за дневен извештај не се користат за оценување на точноста на домашната задача. Истражувачите покажале дека овие картички може да се користат во домашни услови со цел подобро да се разберат резултатите во однесувањето на ученикот. Според Riley (20), картичките може да се користат како средство за интервенција или набљудување. Некои примери за проблематич-но однесување кое може да се следи со помош на овие картички вклучуваат помалку сериозни однесувања, како времето поминато на задача и времето поминато надвор од своето место.
Истражувањата покажале дека постигањата значително се зголемиле кога родителите ги фалат учениците по подобреното однесување на училиште, за добиените оценки, за работата на часот и за задоволството на наставникот од ученикот. Ова понатаму ја истакнува потребата за комуникација меѓу родителите и училиштето. Riley смета дека картичките со дневните извештаи кои ќе доведат до последици дома може да ги подобрат резултатите на учениците кои имаат тешкотии на училиште. Истражувањето кое го мери влијанието на точноста на домашната задача е ограничено. Оваа варијабла ќе се додаде во литературата за картички за дневен извештај за однесувањето (20).

 


Chafouleas define a daily behavior report card (DBRC) as a widely accepted intervention used to remedy challenging behaviors and to document change in those specific behaviors. A DBRC can be referred to as home school notes, daily report card, or a good behavior note. Table 3 presents a sample specific for homework. Despite the name used, the strategy is used as a type of performance based-recording of a specific behavior (19). Researchers argued that a large portion of the literature published about the use of daily report cards as an assessment tool has focused on monitoring the effects medication has had on individuals with attention deficit hyperactivity disorder.In addition, daily report cards have been used to measure assignment completion, noncompliance, and problem behavior. Daily report cards have not been used to assess the accuracy of homework completed. Research has shown that a daily report card can be used in the home setting in order to gain a better understanding of the behavioral outcomes of the student. A DBRC can be used as an intervention tool or a monitoring tool according to Riley (20). Some examples of problem behavior that may be monitored using the DBRC include less severe behaviors such as time on task or time spent out of seat.
Research demonstrated that overall performance and school performance increased considerably when home privileges and parent praise were contingent upon improved school conduct, daily grades, class work, and teacher satisfaction with the students. This further establishes the need for parent-school communication. Riley suggest daily report card programs with home consequences administered by parents can improve the school performance of, and teacher satisfaction about, students having considerable difficulty in school. Research that measures the impact on the accuracy of homework completed is limited. This variable would add to the literature of daily behavior report cards (20).


Табела 3.Картичка за дневен извештај за комуникацијата меѓу наставник и родител

 


Table 3.Daily Report Card for Teacher Parent Communication


Училишни белешки за дома

 


School Home Notes


Според Jurbergs овие белешки се начин како родителите и наставниците да комуницираат и докажано е дека ја подобруваат заедничката одговорност за образовните постигања на уче-никот. Jurbergs тврди дека вклучувањето на родителите во учењето на децата, вклучувајќи го и развојот на академските вештини и вештини за пишување домашна задача, води кон оптимални образовни постигања на децата (21). Училишните белешки за дома бараат од наставниците секојдневно да го оценуваат однесувањето на учениците. Табела 4 покажува белешка за постигањата во текот на денот и потребата за помош. Учениците ги носат оценките дома, а родителите обезбедуваат последици врз нивна основа. Овие белешки им овозможуваат на родителите да ги поддржат учениците, што во училишната средина тоа не е можно. Истражу-вањата покажале дека овие белешки се ефи-касна стратегија која се користи да се зголеми посетеноста на часовите и академското пос-тигање на учениците (21, 22). Училишните белешки за дома се имплементираат со цел да се подобрат однесувањата како предавање на домашна задача, редовност на час, внимание и завршување на обврските за време на часот. Истражувањата покажуваат дека користењето на овие белешки го подобрува однесувањето на децата од предучилишна возраст па сѐ до средно училиште. Овој систем е прифатен од наставниците и родителите заради неговата едноставност, леснотија и ефикасност. McGoey открил дека овие белешки се популарна стра-тегија за интервенција што бара поголема вк-лученост од родителите (22). Различни студии се спроведени и покажуваат ефикасност на овие белешки при подобрување на однесувањето во однос на задачите и намалување на недисциплинираното однесување. Користењето на оваа стратегија со деца од предучилишна возраст, како и нејзиното користење во домашни услови е лимитирано. Оваа стратегија истовремено ја зголемува комуникацијата родител–училиште во училниците за предучилишно образование каде што оваа врска започнува. Потребни се понатамошни истражувања на овие белешки кои ќе ја вклучуваат точноста на домашните задачи, а не само нивниот финален производ. Во моментот, постои недостиг од истражувања за точноста на домашните задачи меѓу учениците со посебни потреби.

 


According to Jurbergs school home notes are a way for parents and teachers to communicate and have been shown to promote shared responsibility of a student’s academic achievement. Jurbergs reported that parental involvement in children’s schooling, including homework and academic skill development, is widely cited as a key factor in the development of skill attainment and leads to optimal academic performance in children (21). School home notes require teachers to evaluate a student’s behavior on a day to day basis. Table 4 presents a note for the accomplishments of the day, and need for help. The student then brings the evaluations home and parents provide consequences based on the evaluations. School home notes give parents the opportunity to put forward powerful reinforcers that are not necessarily available at school.Research has proven that school home notes are an effective strategy used for increasing a child’s classroom attentiveness and academic performance (21, 22). School home notes has been implemented in order to increase behaviors such as handing in homework, class attendance, attention, and class work completion. Research has found that the use of the school home notes system has improved the behavior of children from preschool all the way through high school. This system is highly accepted by classroom teachers and parents alike because of its simplicity, ease, and efficiency. McGoey found that school home notes are a popular intervention strategy that requires increased parent involvement (22). Various studies have been conducted that show evidence of the effectiveness of home school notes in increasing on task behavior and decreasing disruptive behavior. Utilization of this strategy in the early childhood classroom as well as the home environment is limited. This strategy would simultaneously increase parent-school communication within the early childhood classroom where this relationship begins. Further investigation of school home notes is needed involving the accuracy of homework completion, not only the final product of homework.Currently, there is a lack of research for homework accuracy among young student with special needs.


Табела 4.Формулар од училиштето за домашната работа

 


Table 4.School Home Report Sample


Потреба за понатамошни истражувања

 


Need for Further Research


Истражувачите истакнуваат дека голем број интервенции за пишување на домашните зада-чи се насочени само кон финалниот продукт, а не се однесуваат на начинот на кој децата ѝ пристапуваат и ја изработуваат домашната за-дача. Наставниците може да проверат дали до-машната задача е напишана, но ова не се смета дека домашната задача е напишана точно. Уч-еник од прво одделение кој неточно решил 20 задачи по математика или неточно напишал 20 збора, нема да ги зголеми училишните пос-тигања на тест (23). Истражувачите предлагаат проверка на напишаната домашна задача и нејзината точност со поставување на неколку прашања (1, 4, 8).
Cancio открива дека во споредба со истражува-њето за домашните задачи и општото образо-вание на учениците, студијата за домашните задачи е ограничена (4). Уште поограничена е студијата за точноста на домашните задачи на учениците со аутизам. Според Jurbergs (13), многу малку студии ја оценуваат употребата на бихејвиорални интервенции за деца од низок социјално економски статус кои се дијагностицирани со аутизам, и ниту една студија не го испитува ефектот од точноста на домашната задача кај овие ученици. Chafouleas истакнува неколку истражувања кои ги споредуваат доследноста на информацијата добиена од картичката за дневен извештај, наспроти систематското директно набљудување, особено кога оваа информација се користи да се открие ефектот од интервенцијата и донесува одлуки за напредо-кот на ученикот (11). Целта на домашните за-дачи е да се зголеми степенот на нивното пи-шување како и степенот на нивната точност. Следењето само на пишувањето на домашната задача не укажува на совладување на материја-лот кој им бил презентиран на учениците (23, 24).
Наставниците можат да ги адаптираат горена- ведените форми за проверка на домашните задачи. Точноста на задачите може да се про-вери од наставникот, но времето не секогаш дозволува ова да се направи особено кај децата во рана возраст. Ова особено е точно во училници со деца со аутизам во инклузивните средини. Ученикот може да ја провери точноста на задачите откако ќе ја научи процедурата, врсниците може да ја проверат задачата на својот партнер, родителите може да ја проверат ако им бидат пратени одговорите или асистентите на наставниците може да учествуваат во тоа доколку ги има.
Достапноста на учесници кои се вклучени на-ложува конзистентност и треба да се обрне внимание на реалното учество на вклучените. Улогата на ученикот врсник или на родителот зависи од нивната способност како и од нив-ната посветеност. На пример, ученик кој е нај-добар во одделението може да ја пресмета точ-носта на домашните задачи со поголема пре-цизност во споредба со некого кој е со просе-чен успех. Истото може да се каже и за роди-телите кои не работат надвор од дома во спо-редба со родителите кои имаат долго работно време. Истовремено, вклученоста на наставникот за споредба на податоците е важна за да обезбеди веродостојност за време на периодот на обука. Бидејќи оваа област е ограничена, се надеваме дека понатамошните истражувања ќе се фокусираат на методи кои се однесуваат на точноста на домашната задача, а не само на нејзиното завршување.
Идните истражувања треба да ги истражуваат ефектите од зголемената точност на домашните задачи во различни средини како што се општото образование, инклузивните средини и поврзаните услужни центри. Варијаблите како различните возрасти во раното детство и различните академски однесувања, треба да бидат оценувани за да се идентификува можната генерализација на активностите на часот и однесувањата на часот кои не биле претходно набљудувани. Оваа област треба дополнително да се истражува бидејќи успехот на ученикот во текот на учебната година е поврзан со неговиот на-предок во понатамошните години. За да им се понудат на учениците можности во инклузив-ната средина, треба да се зајакнат академските и неакадемските одговори колку што е можно повеќе.

 


Researchers have pointed out that many homework interventions target only the final homework product and simply do not address the way in which children approach or actually complete their homework. Teachers may check for the homework being written down, and the completion of homework but this does not account for the possibility of homework being done incorrectly. A first grader solving 20 math problems incorrectly, or writing 20 spelling words incorrectly will not increase academic performance on an exam (23). Researchers have identified that classrooms may compromise between assessing homework completion and homework accuracy by checking for completion and possibly random question assessment for accuracy (1, 4, 8).
Cancio revealed that compared with the research on homework and general education students, the study of homework and students with disabilities has been limited (4). Even more limited is the research concerning homework accuracy and the student with Autism. According to Jurbergs (13),very few studies have evaluated the use of any behavioral intervention for children from low social economic status diagnosed with Autism, and no study has examined the effect of homework accuracy for these students. Chafouleas report few investigations have compared the consistency of information obtained from a DBRC versus systematic direct observation, particularly when the information is used to track the effects of an intervention and make reliable decisions about student progress (11). The goal for homework would be to increase homework completion as well as accuracy rates. Tracking the completion of homework alone does not indicate the mastery of the academic material presented to the students (23, 24).
Teachers are able to adapt the forms presented above to account for homework accuracy. Accuracy can be checked by the classroom teacher but time does not always allow for this in the early childhood environment. This is especially true concerning classrooms with young children with Autism in an inclusive environment. The student can check the accuracy once taught the classroom procedure, peers can check the accuracy as a homework partner, parents can check accuracy if answers are sent back home, or teacher assistants can participate if available.
The availability of participants involved requires consistency and the realistic participation of those involved need to be assessed. The role of the student, peer, or parents depends on their ability as well as their commitment level. For example, a peer who is in the top of the class academically may collect homework accuracy data with higher precision then someone middle of the class. Same may hold true for a parent who does not work outside of the home as compared to a parent who is working long days. The variables of participants need to be fairly assessed for realistic expectations. At the same time, teacher involvement for agreement among the data is critical to ensure reliability during the training period. As this is an area with limited research it is hoped that further investigation will develop and future research will focus on methods that address homework accuracy and not just completion.
Future research should investigate the effects of increasing homework accuracy in different classroom environments such as general education, inclusive settings, and related service settings.Variables such as different ages within early childhood and different academic behaviors should be assessed to identify possible generalization within class activities and academic behaviors not previously observed.This area is in need of further research as a student’s current academic year’s success is linked to the overall progress and growth in upcoming academic years. To offer students opportunities in the inclusive environments, we need to strengthen their academic and non-academic responding to the greatest degree possible.


Конфликт на интереси

Авторот изјавува дека не постои конфликт на интереси.

 


Conflict of interests

Author declare no conflict of interests.


Citation: Gilic L. Homework accuracy to increase the academic repertoire of young children with autism. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):66-84. doi: 10.19057/jser.2016.5

   

Article Level Metrics

 
   
Референци / References
 1. Cooper H., Robinson J.C., & Patall E.A. Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987–2003. Review of educational research, 2006 76(1), 1-62.
 2. Axelrod M Zhe EJ, Haugen KA Klein JA. Self-management of on-task homework behavior: A promising strategy for adolescents with attention and behavior problems. School Psychology Review 2009; 38(3): 325-333.
 3. Trautwein U, Niggli A, Schnyder I., Ludtke O. Between-teacher differences in homework assignments and the development of students' homework effort, homework emotions, and achievement. Journal of Educational Psychology 2009; 101(1): 176-189.
 4. Higbie J. Seeking the holy grail of teaching. The Physics Teacher, 2000 38(2), 124-124.
 5. Sheridan SM. Homework interventions for children with attention and learning problems: Where is the "home" in "homework?". School Psychology Review 2009; 38 (3): 334-337.
 6. Cancio EJ, West RP, Young KR. Improving mathematics homework completion and accuracy of students with EBD through self-management and parent participation. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2009; 12(1): 9-22.
 7. Dearing E. Kreider H. Simpkins S. & Weiss H.B. Family involvement in school and low-income children's literacy: Longitudinal associa­­tions between and within families. Journal of Educational Psychology, 2006 98(4), 653.
 8. Lynch A, Theodore L.A, Bray M.A, & Kehle T.J. SPECIAL TOPIC. School Psychology Review, 2009 38(3), 307-324.
 9. Grauvogel-MacAleese AN, Wallace MD. Use of peer-mediated intervention in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Applied Behavioral Analysis 2010; 43(3), 547-551.
 10. Kopetz P.B, & Endowed E.D.L. Autism worldwide: Prevalence, perceptions, accep­tan­ce,­ action. Journal of Social Sciences, 2012 8(2), 196.
 11. White S.W, Scahill L, Klin A, Koenig K, & Volkmar F.R. Educational placements and service use patterns of individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2007 37(8), 1403-1412.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Autism spectrum disorder among children aged 8 years – Autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2010. MMWR Surveillance Summaries 2014; 63:1-21. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/ preview/mmwrhtml/ss6302a1.htm?s_cid=ss6302a1_w

 

 

 1. Gortmaker V, Daly E, McCurdy M, Persampieri M, Hergenrader M. Improving reading outcomes for children with learning disabilities: Using brief experimental analysis to develop parent–tutoring interventions. Journal of Applied Behavior Analysis 2007; 40(2): 203-221.
 2. Rhoades MM, Kratochwill TR. Parent training and consultation: An analysis of a homework intervention program. School Psychology Quarterly 1998; 13(3): 241-64.
 3. Ingvarsson ET, Hanley GP. An evaluation of computer-based programmed
 4. instruction for promoting teacher’s greetings of parents by name. Journal of Applied Behavioral Analysis 2006; 39(2): 203-214.
 5. Adams K.S, & Christenson S.L. Trust and the family–school relationship examination of parent–teacher differences in elementary and secondary grades. Journal of School Psychology, 2000 38(5), 477-497.
 6. Harris KR, Friedlander B, Saddler B, Frizzelle R., Graham S. Self-monitoring of attention versus self-monitoring of academic performance: Effects among students with Autism in the general education classroom. Journal of Special Education 2005; 39(3): 145-156.
 7. Rogers SJ. Interventions that facilitate socialization in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2000 30(5), 399-409.
 8. Chafouleas SM, Riley-Tilman TC, Sassu KA, LaFrance M J, Patwa SS. Daily behavior report cards: An investigation of the consistency of on-task data across raters and methods. Journal of Positive Behavior Interventions 2007; 9(1): 30-37.
 9. Riley-Tilman TC, Chafouleas SM, Briesch AM. A school practitioner’s guide to using daily behavior report cards to monitor student behavior. Psychology in the Schools 2007; 44(1): 77-88.
 10. Jurbergs N, Palcic J, Kelley M. School-home notes with and without response cost: Increasing attention and academic performance in low-income children with attention-deficit/hyperactivity disorder. School Psychology Quarterly 2007; 22(3): 358-379.
 11. McGoey KE, Prodan T, Condit N. Examining the effects of teacher and self-evaluation of disruptive behavior via school-home notes for two young children in kindergarten. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention 2006; 3(4-41): 365-376.
 12. Oliver R, & Williams R.L. Direct and indirect effects of completion versus accuracy contingencies on practice-exam and actual-exam performance. Journal of Behavioral Education, 200514(2), 141-152.
 13. Reinhardt D, Theodore L.A, Bray M.A, & Kehle T.J. Improving homework accuracy: Interdependent group contingencies and randomized components. Psychology in the Schools, 2009 46(5), 471-488.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in