УЛОГАТА НА МЕТРИКАТА НА ТРУДОТ ВО НАУЧНОТО ОБЈАВУВАЊЕ

 

Владимир ТРАЈКОВСКИ

Дефектолошка теорија и практика
Институт за дефектологија
Филозофски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Македонија

 

THE ROLE OF ARTICLE LEVEL METRICS IN SCIENTIFIC PUBLISHING

 

Vladimir TRAJKOVSKI

Journal of Special Education and Rehabilitation
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy,
University Ss. Cyril and Methodius
Skopje, Macedonia

 

Примено: 21.02.2016
Прифатено: 05.03.2016
UDK: 001.811

 

 

Recived: 21.02.2016
Accepted: 05.03.2016
Editorial


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Новите параметри засновани на ниво на труд не ги исклучуваат традиционалните парамет-ри засновани на цитирања во списанието, ту-ку напротив ги надополнуваат истите. Пара-метрите на ниво на труд нудат широк спектар на параметри за влијанието на една индивидуална статија од весник во научната јавност по нејзиното објавување. Овие параметри вклучуваат цитирања, статистика на искористеност, дискусии во онлајн коментари и социјални мрежи, социјални обележувачи и препораки.
Во ова резиме, опишана е улогата на метри-ката на ниво на труд во објавувањето на научни трудови. Параметрите на ниво на труд брзо прераснуваат во важна алатка за мерење на фактот колку за една индивидуална статија се дискутира, колку истата се споделува и колку истата се користи. Изворите на податоци зависат од алатката која се користи, но истите вклучу-ваат класични мерни индикатори кои се зас-новаат на цитирања, академски социјални мрежи (Mendeley, CiteULike, Delicious) и соц-ијални мрежи (Facebook, Twitter, блогови и Youtube).
Најпопуларните алатки кои се користат за примена на овие нови параметри се: Public Library of Science - Article-Level Metrics, Altmetric, Impactstory и Plum Analytics. Факторот на влијание на списанијата не под-разбира влијание или ефект надвор од брое-њето на цитирањата, како што ова броење се рефлектираше единствено во базата на пода-тоци на Томсон Ројтерс веб страница за наука (Thomson Reuters’ Web of Science®). Факторот на влијание на списанијата обезбедува индикатор поврзан за весникот, но не и за објавениот труд. Поради тоа, алтметриката сега станува алтернативен параметар за оценка на ефикасноста на индивидуални научници и нивниот придонес во научните публикации.
Македонските научни објавувачи треба да ра-ботат на имплементација на метрика на ниво на труд во нивните електронски изданија. Тоа е еден од начините на зголемување на нивната видливост и влијание во светот на науката.

 

 

Emerging metrics based on article-level does not exclude traditional metrics based on citations to the journal, but complements them. Article-level metrics (ALMs) provide a wide range of metrics about the uptake of an individual journal article by the scientific community after publication. They include citations, statistics of usage, discussions in online comments and social media, social bookmarking, and recommendations.
In this editorial, the role of article level metrics in publishing scientific papers has been described. Article-Level Metrics (ALMs) are rapidly emerging as important tools to quantify how individual articles are being discussed, shared, and used. Data sources depend on the tool, but they include classic metrics indicators depending on citations, academic social networks (Mendeley, CiteULike, Delicious) and social media (Facebook, Twitter, blogs, and Youtube).
The most popular tools used to apply this new metrics are: Public Library of Science - Article-Level Metrics, Altmetric, Impactstory and Plum Analytics.
Journal Impact Factor (JIF) does not consider impact or influence beyond citations count as this count reflected only through Thomson Reuters’ Web of Science® database. JIF provides indicator related to the journal, but not related to a published paper. Thus, altmetrics now becomes an alternative metrics for performance assessment of individual scientists and their contributed scholarly publications.
Macedonian scholarly publishers have to work on implementing of article level metrics in their e-journals. It is the way to increase their visibility and impact in the world of science.


Citation: Trajkovski V. The role of article level metrics in scientific publishing. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):5-15. doi: 10.19057/jser.2016.0

   

Клучни зборови: метрика на труд, алтметрика, сциентометрија, научно објавување, социјални медиуми

 


Keywords: Article level metrics, altmetrics, scientometrics, scientific publishing, social media


Адреса за кореспонденција:
Владимир Трајковски
Дефектолошка теорија и практика
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
бул. Гоце Делчев 9A, 1000 Скопје,
Република Македонија
Е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Vladimir Trajkovski,
Journal of Special Education and Rehabilitation
"SS Cyril and Methoduis" Universitu Faculty of Philosophy,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. Goce Delcev 9A, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
E-mail: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in