КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ ПЕРФОРАЦИЈАТА НА УШНОТО ТАПАНЧЕ И РЕДУКЦИЈАТА НА СЛУХОТ

 

Лидија РИСТОВСКА1
Зора ЈАЧОВА2
Раде ФИЛИПОВСКИ1
Никица АТАНАСОВА1

1 Градска општа болница „8 Септември“, Оддел за
оториноларингологија, Отсек за аудиологија, Скопје,
Р. Македонија
2 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски
факултет, Институт за дефектологија, Скопје, Р.
Македонија

 

CORRELATION BETWEEN TYMPANIC MEMBRANE PERFORATION AND HEARING LOSS

 

Lidija RISTOVSKA1
Zora JACHOVA2
Rade FILIPOVSKI1
Nikica ATANASOVA1

1 City General Hospital “8 September”, Department of
Otorhinolaryngology, Division of Audiology, Skopje,
Republic of Macedonia

2 University “Ss Cyril and Methodius”, Faculty of
Philosophy, Institute of Special Education and
Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 30.11.2015
Прифатено: 19.01.2016
UDK: 616.285:616.28-008.14

 

 

Recived: 30.11.2015
Accepted: 19.01.2016
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Перфорацијата на ушното тапанче примарно резултира од инфекции на сред-ното уво, траума или јатрогени причини. Перфорацијата предизвикува кондуктивна редукција на слухот со намалување на повр-шината која е достапна за пренесување на звукот кон осикуларниот синџир.
Цел: Целта беше да се анализираат каракте-ристиките на перфорациите на ушното та-панче во релација со редукцијата на слухот и да се одреди типот и степенот на редук-ција на слухот.
Материјал и методи: Ги анализиравме ау-диометриските, отоскопските наоди и це-лосните специјалистички извештаи од 218 пациенти, 114 машки (52,3%) и 104 женски (47,7%), на возраст од 9 до 75 години (сред-на возраст 47,9 години), прегледани во пе-риодот од ноември 2012 до октомври 2015 година. За статистичка анализа на подато-ците го користевме хи-квадрат тестот со ни-во на значајност p<0,05.
Резултати: Најголем број од пациентите имаа унилатерални перфорации (89%) со предоминација на десното уво и инволви-рање на два квадранти од pars tensa (37,2%). Средната вредност на воздушно-коскениот процеп беше 23,9 dB. Воздушно-коскениот процеп беше најголем на фреквенцијата 250 Hz. Најголем број од пациентите (73,1%) имаа мешана редукција на слухот (p=0,032) и просечен праг на слух од 21 до 40 dB.
Заклучок: Средната вредност на воздушно-коскениот процеп е најголема на ниските фреквенции и опаѓа со растот на фреквен-цијата. Големината на перфорацијата има влијание на редукцијата на слухот. Средна-та вредност на воздушно-коскениот процеп се зголемува со зголемување на перфораци-јата. Нема голема разлика помеѓу воздушно-коскениот процеп кај постериорните наспроти антериорните перфорации.

 

 

Introduction: Perforation of the tympanic membrane primarily results from middle ear infections, trauma or iatrogenic causes. The perforation causes conductive hearing loss by reducing the surface area available for sound transmission to the ossicular chain.
Objective: The objective was to analyze the characteristics of tympanic membrane perforations in relation to hearing loss and to determine the type and degree of hearing loss.
Materials and methods: We analyzed audiometric, otoscopic findings and medical reports of 218 patients, 114 males (52.3%) and 104 females (47.7%), aged 9 to 75 years (mean age of 47.9 years), examined during the period of November 2012 to October 2015. For statistical data analysis we used Chi-square test with level of significance p<0.05.
Results: Most of the patients had unilateral perforations (89%) with right ear predominance and involvement of two quadrants of pars tensa (37.2%). Mean air-bone gap was 23.9 dB. The largest air-bone gap was at frequency of 250 Hz. Most of the patients (73.1%) had mixed hearing loss (p=0.032), and average hearing thresholds from 21 to 40 dB.

Conclusion: Mean air-bone gap is largest at the lower frequencies, and decreases as frequency increases. Size of the perforation has effect on hearing loss. Mean air-bone gap increases with increasing size of the perforation. There is no big difference between the mean air-bone gap in posterior versus anterior perforations.


Citation: Ristovska L, Jachova Z, Filipovski R, Atanasova N. Correlation between tympanic membrane perforation and hearing loss. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):36-49. doi: 10.19057/jser.2016.2

   

Клучни зборови: редукција на слухот, перфорација, ушно тапанче

 


Keywords: hearing loss, perforation, tympanic membrane


Адреса за кореспонденција:
Лидија РИСТОВСКА
Градска општа болница „8 Септември“, Оддел за
оториноларингологија, Отсек за аудиологија
Париска бб, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: 0038902 3087612
Е-пошта: lidijaristovska@yahoo.com

 


Corresponding address:
Lidija RISTOVSKA
City General Hospital “8 September”, Department of
Otorhinolaryngology, Division of Audiology,
Pariska NN. 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: 0038902 3087612
Email: lidijaristovska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in