КВАЛИТЕТОТ НА ГЛАСОТ ПРЕД И ПО ТИРОИДЕКТОМИЈА НА ТИРОИДНАТА ЖЛЕЗДА

 

Дора ЦВЕЛБАР
Ана БОНЕТИ1
Борис ШИМУЊАК2

1 Универзитет во Загреб, Факултет за дефектологија,
Катедра за патологија на говор и јазик,
Загреб, Хрватска
2 Клиничка болница „Свети Дух“, Оддел за
оториноларингологија и хирургија на глава и врат,
Загреб, Хрватска

 

VOICE QUALITY BEFORE AND AFTER THYROIDECTOMY

 

Dora CVELBAR
Ana BONETTI1
Boris SIMUNJAK2

1 University of Zagreb, Faculty of Education and
Rehabilitation Sciences, Department of Speech and
Language Pathology, Zagreb, Croatia
2 Clinical Hospital "Sveti Duh", Department of
Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,
Zagreb, Croatia

 

Примено: 30.11.2015
Прифатено: 30.01.2015
UDK: 616.22-008.5:616.441-089.87

 

 

Recived: 30.11.2015
Accepted: 30.01.2015
Scientific article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Нарушувањата на гласот се добро познати компликации кои се често поврзани со бо-лести на тироидната жлезда и заради тоа што гласот е с¢ уште основно средство за комуникација, многу е важно да се одржува неговиот квалитет
Цели: Целта на оваа студија се однесува на праша-њата дали постојат статистички значителни разлики меѓу резултатите во самооценува-њето на гласот, перцептивната процена и акустичната анализа на гласот пред и по ти-роидектомијата и дали постојат статистички значајни разлики меѓу варијаблите на само-оценување на гласот, перцептивната про-цена на гласот и акустичната анализа на гласот пред и по тироидектомијата.
Методи: Ова научно истражување вклучи 12 учесни-ци на возраст меѓу 41 и 76 години. Само-оценувањето на гласот беше изведено со помош на хрватска верзија на Индексот на нарушувања на гласот (ИНГ). Беа користе-ни снимени примероци за перцептивна евалуација, а потоа истите беа евалуирани од клинички логопед. Беа користени сни-мени примероци на фондација за акустична анализа што беше изведена со помош на акустичната програма Праат. Сите добиени информации беа обработени со помош на статистичко дескриптивни и непараметрис-ки статистички методи.
Резултати: Резултатите покажаа дека не постојат статистички значајни разлики меѓу резулта-тите од самооценувањето на гласот и резул-татите од акустичната анализа пред и по тироидектомија на тироидната жлезда. Ста-тистички значајна корелација беше открие-на меѓу варијаблите на перцептивното оценување и акустичната анализа.
Заклучок: Добиените резултати укажуваат на важ-носта на мултидимензионалното, преопера-тивното и постоперативното оценување. Овој вид на оценување им дава можност на докторите да ги опишат сите карактеристи-ки на гласот и им обезбедува соодветни препораки за понатамошна рехабилитација на пациентот со цел да се подобри гласот.

 

 

Introduction: Voice disorders are a well-known complication which is often associated with thyroid gland diseases and because voice is still the basic mean of communication it is very important to maintain its quality healthy.
Objectives: The aim of this study referred to questions whether there is a statistically significant difference between results of voice self-assessment, perceptual voice assessment and acoustic voice analysis before and after thyroidectomy and whether there are statistically significant correlations between variables of voice self-assessment, perceptual assessment and acoustic analysis before and after thyroidectomy.
Methods: This scientific research included 12 participants aged between 41 and 76. Voice self-assessment was conducted with the help of Croatian version of Voice Handicap Index (VHI). Recorded reading samples were used for perceptual assessment and later evaluated by two clinical speech and language therapists. Recorded samples of phonation were used for acoustic analysis which was conducted with the help of acoustic program Praat. All of the data was processed through descriptive statistics and nonparametric statistical methods.
Results: Results showed that there are statistically significant differences between results of voice self-assessments and results of acoustic analysis before and after thyroidectomy. Statistically significant correlations were found between variables of perceptual assessment and acoustic analysis.
Conclusion: Obtained results indicate the importance of multidimensional, preoperative and postoperative assessment. This kind of assessment allows the clinician to describe all of the voice features and provides appropriate recommendation for further rehabilitation to the patient in order to optimize voice outcomes.


Citation: Cvelbar D, Bonetti A, Simunjak B. Voice quality before and after thyroidectomy. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):50-65. doi: 10.19057/jser.2016.3

   

Клучни зборови: квалитет на гласот, отстранување на тироидната жлезда, самооценување на гласот, перцептивно оценување на гласот, акустична анализа на гласот

 


Keywords: voice quality, thyroidectomy, voice self-assessment, perceptual voice assessment, acoustic voice analysis


Адреса за кореспонденција:
Дора ЦВЕЛБАР
Илирска 95, 31 000 Осиек, Хрватска
Тел: +385958129999
Е-пошта: dora.cvelbar@gmail.com

 


Corresponding address:
Dora CVELBAR
Ilirska 95, 31 000 Osijek, Croatia
Tel: +385958129999
Email: dora.cvelbar@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in