РАЗБИРАЊЕ НА КОНАТИВНИТЕ РЕГУЛАТОРСКИ СИСТЕМИ – ИСПИТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ПРЕСТАПНИЦИТЕ И НЕПРЕСТАПНИЦИТЕ

 

Сања ЃУРЃЕВИЌ1
Жилијета КРИВОКАПИЌ2
Роса ШАПИЌ3
Сретен ВИЌЕНТИЌ4

1 Дефектолошки факултет, Универзитет во Белград,
Белград, Србија
2 Висока медицинска школа за професионални студии,
Ќуприја, Србија
3 Универзитет во Бјелина, Бјелина, Босна
и Херцеговина
4Психијатриска клиника, Клинички центар во Србија,
Белград, Србија

 

UNDERSTANDING CONATIVE REGULATION SYSTEMS – AN EXAMINATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN OFFENDERS AND NON-OFFENDERS

 

Sanja DJURDJEVIC1
Zilijeta KRIVOKAPIC2
Rosa SHAPIС3
Sreten VICENTIC4

1 Faculty of Special Education and Rehabilitation,
University of Belgrade, Belgrade, Serbia
2 2High Medical School of Professional Studies, Сuprija,
Serbia
3University of Bjeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina
4Clinic of Psychiatry, Clinical Center of Serbia,
Belgrade, Serbia

 

Примено: 22.02.2016
Прифатено: 13.03.2016
UDK: 159.923.072-058.53

 

 

Recived: 22.02.2016
Accepted: 13.03.2016
Scientific article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед:Голем број истражувања потврдуваат дека личните особини се важни предиктори на криминално однесување. Целта на ова ис-тражување беше да се одреди констелаци-јата на разликите на основните лични осо-бини на затворените поединци и на оние што отслужуваат алтернативни мерки, осо-бини кои прават разлика меѓу криминалната и некриминалната популација. Во ова истражување корис-тениот модел на личноста е кибернетски модел на конативното функционирање, што претпоставува дека конативните регулатор-ски системи речиси сосема ја опишуваат структурата на личноста.
Методологија: Примерокот во истражувањето опфаќа 391 машки испитаници (152 престапници што служат затворска казна, 91 осуденици казнети со алтернативни казни и 48 непрестапници).
Беа испитувани варијаблите: регулатор на активноста (екстровертност), регулатор на органските функции (хистерија), регулатор на одбранбените реакции (анксиозност), ре-гулатор на напаѓачките реакции (агресивно-ст), систем за координација на регулатор-ските функции (психотицизам) и систем за интеграција на регулаторските функции (интеграција).
Резултати: Постојат значајни разлики во сите димензии на личноста меѓу групите, освен во рамките на екстровертноста. Интеграци-јата и агресивноста се особини што придо-несуваат за разликите меѓу лицата што слу-жат затворска казна и престапниците осуде-ни на алтернативни мерки. За разликите меѓу непрестапниците и престапниците што служат затворска казна придонесуваат следниве особини: психотицизам, интегра-ција, агресивност и анксиозност. Меѓу прес-тапниците осудени на алтернативни мерки и општата популација не беа пронајдени разлики во личните особини.
Заклучок: Нашите сознанија можат да индицираат на потреба за задолжителна дијагностичка психолошка анализа на личности кои извршиле помали прекршоци, за да се доне-се вистинската одлука кога се избира поме-ѓу затвор или друг алтернативен метод на казна.

 

 

Introduction: Numerous studies confirmed personality traits as being important predictors of criminal behavior. The aim of this research was to determine which constellation of basic personality traits incarcerated individuals and those serving alternative sanctions differ, and which traits make the difference between the criminal and the non-criminal populations. In this research, the model of personality used is a cybernetic model of conative functioning, which assumes that conative regulation systems almost completely describe the structure of personality.
Methods: The study sample consisted of 391 male respondents (152 offenders serving prison sentence, 91 convicts sentenced to alternative penalties and 148 non-offenders).
Examined variables were: the regulator of activity (Extroversion), the regulator of organic functions (Hysteria), the regulator of defense reactions (Anxiety), the regulator of attack reactions (Aggressiveness), the system for coordination of regulatory functions (Psychoticism) and the system for integration of regulatory functions (Integration).
Results: There were significant differences in all dimensions of personality between groups, except for the framework of Extraversion. The traits that contribute to the difference between individuals serving prison sentence and offenders sentenced to alternative penalties are Integration and Aggressiveness. The traits that contribute to the difference between non-offenders and offenders serving prison sentence are Psychoticism, Integration, Aggressiveness, and Anxiety. Among offenders sentenced to alternative penalties and the general population no difference in personality traits was found.
Conclusion: Our findings may indicate the need for mandatory diagnostic psychological evaluation of persons who have committed minor offenses, to ensure the right decision is made when choosing between prison and an alternative method of punishment.


Citation: Djurdjevic S, Krivokapic Z, Shapic R, Vicentic S. Understanding conative regulation systems – an examination of the differences between offenders and non-offenders. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):66-84. doi: 10.19057/jser.2016.4

   

Клучни зборови: особини на личноста, прекршители, неорганизираност, нарушувања, рехабилитација.

 


Keywords: personality traits, offenders, disorganization, disorders, rehabilitation


Адреса за кореспонденција:
Сања ЃУРЃЕВИЌ
Игманска 2, 11000 Белград, Србија9
Е-пошта: djurdjevic.sanja26@gmail.com

 


Corresponding address:
Sanja DJURDJEVIС
Igmanska 2, 11000 Belgrade, Serbia.
Email: djurdjevic.sanja26@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in