ТЕЛЕСНА ИНВАЛИДНОСТ, СТИГМА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦАТА: РЕПЛИКА СТУДИЈА

 

Маркус ГЕБХАРД1
Џулио Г. МОРА1
Сузан ШВАБ2

1ТУМ Училиште ѕа едукација, Универзитет во
Минхен, Минхен, Германија
2Институт за образование, Универѕитет во
Блефилд, Германија

 

PHYSICAL DISABILITY, STIGMA, AND PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN: A REPLICA STUDY

 

Markus GEBHARDT1
Julio G. MORA1
Susanne SCHWAB2

1TUM School of Education, Technische Universität
München, Munich, Germany

2Department of Education, University of Bielefeld,
Germany

 

Примено: 26.01.2016
Прифатено: 28.02.2016
UDK: 316.654-056.24-057.875(430)

 

 

Recived: 26.01.2016
Accepted: 28.02.2016
Scientific article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед: Стереотипите може да се намалат преку позитивни описи. Стигмата што ра-ботоспособните возрасни ја имаат кон децата со физичка попреченост може да се намали кога детето е претставено како активно. Студијата покажа дека спортски активно дете што користи инвалидска количка, се смета за поспособно од здраво дете кое се занимава со спорт.
Цел: Оваа студија е реплика студија за под-дршка на хипотезите и за испитување на стереотипи на работоспособните возрасни кон децата со и без (телесна) инвалидност.
Методи: Оваа студија претставува две екс-периментални студии што користат 2 (фи-зичка активност) x 2 (спортски активности). Зависните променливи беа перцепцијата на способностите и топлината според Моделот за содржина на стереотипите (МСС). Студи-јата 1 е онлајн експеримент со 355 студенти од Опен универзитетот на Хаген. Студијата 2 е анкета на 1176 учесници (од Минхен и Грац) со прашалник на хартија што се по-полнува со молив.
Резултати: Нашите студии не го докажаа значајниот ефект на интеракцијата.
Здравото спортски активно дете е оценето со поголеми способности за разлика од спортски активно дете што користи инвалидска количка. Спортските активности ја многу намалуваат малку стигматизацијата кај децата со телесна иналидност.
Заклучок: Стигмата кон децата со физичка попреченост може да се намали кога детето е портретирано како активно, но ефектот не бе-ше доволно силен за да се даде шанса на ори-гиналната класификација од страна на МСС.

 

 

Introduction: Stereotypes can be reduced through positive descriptions. A stigma that able-bodied adults have towards children with physical disability can be reduced when the child is portrayed as being active. The study found out that a sporty active child, who uses a wheelchair, is perceived as more competent than the sporty active able-bodied child.
Objective: This study is a replica study to support the hypotheses and to examine the stereotypes of able-bodied adults towards children with and without (physical) disabilities.
Methods: This study presents two experimental replica studies using a 2 (physical activity) x 2 (sporty activities). The dependent variables were the perception of competencies and warmth according to Stereotype Content Model (SCM). Study 1 is an online experiment with 355 students of the Open University of Hagen. Study 2 surveys 1176 participants (from Munich and Graz) with a paper-pencil-questionnaire.
Results: The significant interaction effect was not supported by our studies.
The sporty able-bodied child was rated higher in competences than the sporty child, who use a wheelchair. Sporting activity only reduces the stigma towards children with a physical disability slightly.
Conclusion: The stigma towards children with physical disability can be reduced when the child is portrayed as being active, but the effect was not strong enough to chance the original classification by the SCM.


Citation: Gebhardt M, Mora JG, Schwab S. Physical diabillity, stigma, and physical activity in children: a replica study. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1-2):101-117. doi: 10.19057/jser.2016.6

   

Клучни зборови: физичка инвалидност, стигма, спорт, модел на содржина на стереотипите, студија реплика

 


Keywords: physical disability, stigma, sport, stereo content model, replica study


Адреса за кореспонденција:
Маркус ГЕБХАРД
ТУМ Училиште за едукација
Универзитет во Минхен, Минхен, Германија
markus.gebhardt@tum.de

 


Corresponding address:
Markus GEBHARDT
TUM School of Education, Technische Universität
München, Munich, Germany
Email: markus.gebhardt@tum.de

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in